SV | EN
Svenska SpelSvenska Spel

VD har ordet

– Vi visar vägen mot en sundare spelmarknad

2013 var året då Svenska Spel beslutade sig för att visa vägen för framtidens spelmarknad genom att vara ledande inom spelansvar och samtidigt säkerställa vår attraktivitet och konkurrenskraft genom kundupplevelser.

Under 2013 fattade vi ett viktigt inriktnings­beslut om vårt spel­ansvarsarbete. Svenska Spel ska förbättra konsumentskyddet i hela verksamheten. Vi höjer ambitionsnivån för spelansvars­arbetet genom att vidta en rad nya konkreta åtgärder. Målen för detta arbete är tydliga. Vi ska vara ledande när det gäller spelansvar. Våra åtgärder ska leda till att problemspelandet minskar totalt sett i samhället, inte bara hos våra kunder. Det vi gör ska vi kunna mäta och följa upp. Vårt spelansvar ska vara konsekvent, omfattande och proaktivt.

Det enskilt viktigaste beslutet handlar om att vi under 2014 inför obligatoriskt registrering för allt spelande hos Svenska Spel, undantaget köp av fysiska lotter och spel på Casino Cosmopol.

Höjd ambitionsnivå för spelansvar

Att registrera spel ser vi som ett viktigt steg för att bättre och tydligare kunna förebygga problematiskt spelande, ytterligare stärka ålderskontrollen samt förebygga brott och bedrägerier, till exempel uppgjorda matcher och penningtvätt. Det innebär också en utökad service till ­kunden som får bättre möjligheter att ha kontroll på sitt ­spelande.

Obligatorisk registrering av spel ger oss även möjlighet att bli mer proaktiva i kundrelationen där vi efter kundens medgivande kan ta initiativ till dialog med personer som kanske spelar för mycket. Det sistnämnda är jag personligen mycket stolt över – vi pratar ofta om tekniska landvinningar för utvecklingen av spelansvaret. Men här handlar det om att vi bygger upp en kompetens inom vår kundservice. Våra medarbetare utbildas för att bättre kunna bemöta kunder som har ett osunt spelande. Det kan till exempel gälla frågor om kundens spelande eller anhöriga som är oroliga för någon i sin närhet. Här kan vi göra skillnad och ge bättre stöd och vägledning till personer som kanske befinner sig i en utsatt livssituation.

Ett effektivt spelansvarsarbete kräver ökad kunskap om problemen med spel om pengar. Idag är kunskapen om ­spelproblem och spelberoende generellt sett begränsad och spelforskningen är ett relativt outvecklat forsknings­område. Svenska Spel har under 2013 fortsatt att stödja forskning på detta område. Under året har vi också beslutat om att finansiera en professur i spelberoende vid något av landets läro­säten.

Vår ansvarssatsning gäller inte enbart enskilda produkter och försäljningskanaler. Den är koncernövergripande och kommer ytterligare att stärka vårt samlade hållbarhetsarbete. Jag är övertygad om att den höjda ambitionsnivån för vårt spel­ansvar långsiktigt stärker Svenska Spels konkurrenskraft genom en positiv påverkan på upplevelse, image och kundnöjdhet.

Starkt resultat trots tuff konkurrens

Konkurrensen på spelmarknaden är hårdare än någonsin. Vi hävdar oss väl med en bra produktmix. Samtidigt ser vi att kostnadseffektiviseringarna har börjat ge resultat. Det återspeglas i att vi 2013 gör det bästa rörelseresultatet någonsin och levererar ett överskott till statskassan på drygt 5,2 miljarder kronor.

Vårt finansiella effektivitetsmål från vår ägare om 22 procent rörelsemarginal över en konjunkturcykel klarar vi. Rörelse­marginalen för 2013 uppgick till 22,6 procent. Ser vi till nettospelintäkterna gick framför allt våra sportspel och nummerspel bäst. Casino Cosmopol hamnade i nivå med föregående år medan Vegas tappade på grund av en ökad konkurrens från kasinospel på nätet, samt att vi infört ett nytt spel­ansvarsverktyg.

2013 fick våra glada vinnare dela på cirka 13 miljarder ­kronor och antalet nya miljonärer uppgick till 338.

Investeringar för spelupplevelser

Samtidigt som vi stärker konsumentskyddet skapar vi en ännu bättre spelupplevelse för våra kunder. Vi har tidigare beslutat att investera cirka 300 miljoner kronor i den digitala platt­formen och i det digitala kundmötet. Under 2013 har vi lagt ner betydande resurser på att utveckla både plattformen och våra erbjudanden. Våra kunder kommer snart att kunna se ännu fler konkreta resultat av detta arbete, bland annat i form av en tydligare användarvänlighet i alla kanaler, ett större sportspelsutbud och en bättre integrering av innehåll och spel i alla digitala plattformar.

Med en stärkt kundupplevelse följer också naturligt att vi söker nya och förändrade tillstånd för verksamheten. Under 2013 har vi bland annat lanserat nummerspelet Eurojackpot och förbättrat återbetalningen på Oddset vilket ger kunderna ett bättre erbjudande och stärker vår konkurrenskraft mot framför allt de oreglerade spelbolagen.

Gräsroten stärker relationen till svensk idrott 

Under 2013 har vi utvecklat vår redan starka relation till svensk idrott. Genom en ny satsning under namnet Gräsroten har våra kunder varit med och fördelat 50 miljoner kronor till svensk ungdomsidrott. Totalt fick drygt 6 300 föreningar i 69 olika idrotter ta del av pengarna som kommer göra stor nytta för möjligheten att åka på turneringar, utbilda ledare, hyra träningslokal, köpa utrustning med mera. 

Vi har under året inlett ett helt nytt samarbete med Riks­idrottsförbundet (RF) för att motverka förekomsten av uppgjorda matcher och annat spelfusk. Det har under 2013 riktats misstankar mot bland annat ett flertal fotbollsmatcher. Det här är en utveckling vi tar på stort allvar eftersom bedrägerier av detta slag kan skada både oss och våra kunder, men framför allt urholka idrottens trovärdighet och integritet.

Stora utmaningar

Allmänt sett finns det en växande skepsis mot spel om pengar. Samtidigt får oreglerade aktörer med privata vinst­intressen som yttersta drivkraft ett allt starkare fotfäste på den svenska spelmarknaden. Denna utveckling påverkar Svenska Spels förutsättningar att utföra sitt uppdrag.

Kunderna efterfrågar snabba spel med hög vinstutdelning den typ av spel som medför störst risk för problemspelande. Konkurrensen på marknaden hårdnade ytterligare under året och tyvärr är det en utveckling som går tvärt emot de mål för spelpolitiken som riksdag och regering lagt fast. Svenska Spel fortsätter att tappa marknadsandelar i en ­växande onlinespelmarknad. Det spel som ökar allra mest, kasino över internet, är ett spel som bolaget inte har tillstånd att bedriva.

Det saknas för närvarande en fungerande spelreglering ­utifrån den spelpolitik som riksdagen beslutat. Regeringen har under 2013 aviserat att man inom den kommande två­årsperioden kommer att föreslå ett mer effektivt regelverk.

Jag välkomnar att man från politiskt håll nu vidtar åtgärder för att åstadkomma en fungerande reglering i syfte att komma tillrätta med den alltmer aggressiva marknads­föringen och det riskabla spelandet.

Mot en sundare och mer hållbar spelmarknad

Det ligger många utmaningar framför oss och jag ser fram emot 2014 som ytterligare ska definiera Svenska Spel som bolag och vad som skiljer oss från våra konkurrenter, i termer av både ansvar och upplevelse.

Vi har ett tydligt och viktigt uppdrag, vi står på en stabil bas, med kompetenta och motiverade medarbetare, nöjda kunder, starka och välkända produkter samt ambitiösa ombud och partners. Vi har nyligen genomfört förändringar i vår organisation som bättre rustar oss för framtiden och mötet med kunden samtidigt som vi fortsätter effektivisera verksamheten. Aldrig tidigare har så många kunder sagt att de uppfattar att vi tar vårt ansvar för att motverka spel­beroende. I imageundersökningen för det fjärde kvartalet håller 40 procent av de tillfrågade med om detta, vilket är en nästan dubbelt så hög siffra som närmaste aktör på marknaden.

Vi har under det gångna året visat att vi sätter ansvar före vinst, genom att fatta beslut som kommer ge lägre intäkter och resultat. Framför allt hoppas jag att 2014 blir kundens år och att vi kan presentera en ännu bättre kundupplevelse av Svenska Spel och våra produkter och tjänster före, under och efter speltillfället.

Ambitionen är tydlig vi ska visa vägen mot en sundare spelmarknad, där spel är till glädje för alla.

Visby i februari 2014
Lennart Käll, VD och koncernchef

Dela denna sida: