SV | EN
Svenska SpelSvenska Spel

Resultaträkning, moderbolag

1 januari–31 december        
MSEK Not   2013 2012
Nettoomsättning från spelverksamhet m.m. 2   6 823 6 760
         
Aktiverat arbete för egen räkning     50 30
         
Personalkostnader 4   –530 –558
Övriga externa kostnader 2, 5, 22   –1 476 –1 470
Av- och nedskrivningar immateriella 
och materiella anläggningstillgångar

3, 8, 9

  –197 –221
Rörelseresultat     4 670 4 541
         
Resultat från finansiella investeringar        
Resultat från andelar i koncernbolag 25   524 533
Ränte- och övriga finansiella intäkter 6   140 95
Ränte- och övriga finansiella kostnader 6   –71 –36
Summa finansiella poster     592 592
         
Resultat efter finansiella poster     5 263 5 133
Skatt  7   ––
         
ÅRETS RESULTAT     5 263 5 133
         

Moderbolaget har inte några poster 2013 eller 2012 som redovisas i övrigt totalresultat. Årets resultat för moderbolaget utgör ­därmed även årets totalresultat. Moderbolaget presenterar därför ingen separat "Rapport över totalresultat".

Dela denna sida: