SV | EN
Svenska SpelSvenska Spel

Fakta om medarbetarna

Lönekartläggning 2013

Svenska spel gör årliga lönekartläggningar som en del i jämställdhetsarbetet. Syftet med dessa kartläggningar är att säkerställa att det inte finns löneskillnader mellan män och kvinnor med likartad ­kunskap, erfarenhet och nivå på arbetet.

I lönekartläggningen för moderbolaget jämförs olika grupperingar; chefer, högre tjänstemän, mellantjänstemän samt lägre tjänstemän. Inom dotterbolag jämförs grupperna högre chef, chef, kvalificerade medarbetare och övriga medarbetare.

Personalomsättning
% 2013 2012
Moderbolag 9 10
Dotterbolag 17 21
Koncern 14 16

Andelen som slutat under året delat med medeltalet anställda.

Kvinnliga chefer    
% 2013 2012
Moderbolag 42 39
Dotterbolag 43 43
Koncern 43 41
     
Kollektivavtal    
% 2013 2012
Andel anställda med kollektivavtal 100 100
     
Personalstyrkan uppdelad efter region och anställningsform per den 31/12 2013
Ort Prov-
anställda
Tillsvidare-
anställda
Vikariat Visstids-
ansällda
Totalt
Visby 340 21 5 366
Sundbyberg 3 328 13 9 353
Övr. Sverige 2 40 42
Sundsvall 2 73 11 73 159
Malmö 2 199 20 118 339
Göteborg 8 317 17 125 467
Stockholm 35 326 23 122 506
Totalt 52 1 623 105 452 2 232
           
Personalstyrkan uppdelad efter region och anställningsform per den 31/12 2012
Ort Prov-
anställd
Tillsvidare-
anställda
Vikariat Visstids-
anställda
Totalt
Visby 360 19 3 382
Sundbyberg 2 345 10 2 359
Övr. Sverige 42 42
Sundsvall 85 10 69 164
Malmö 12 201 13 106 332
Göteborg 38 287 18 116 459
Stockholm 30 316 13 111 470
Totalt 82 1 636 83 407 2 208
           

Övriga medarbetarfakta

Heltids-, deltids- och tillfälligt anställda har rätt till samma ­förmåner. Svenska Spel accepterar ingen form av kränkande särbehandling, diskriminering eller mobbning. Under 2013 har 4 fall (7) kommit till ledningens kännedom. För samtliga fall har åtgärder vidtagits och är därmed inte längre föremål för behandling. Antalet anmälda olycksfall/arbetsskador var under 2013 för moderbolaget 5 stycken (1) och i dotterbolagen 66 stycken (41). Svenska Spels verksamhet är nationell, och under 2013 har risken för brott mot mänskliga rättigheter bedömts som låg.

Dela denna sida: