SV | EN
Svenska SpelSvenska Spel

Svenska Spels samhällsansvar

Svenska Spel ska tillgodose konsumenternas efterfrågan på attraktiv spelverksamhet inom ramen för socialt ansvarstagande – och verka för en sund och säker spelmarknad.

Den svenska spelpolitiken syftar till att förhindra att enskilda personer fastnar i spelberoende samt att minimera risken för bedrägerier och olagligt spel. Svenska Spel är ett statligt företag som drivs med krav på en effektiv och ansvarsfull verksamhet, men utan krav på resultat eller tillväxt.

Bolaget erbjuder inte bonusar och rabatter på spel och marknadsför inte, eller mycket restriktivt, produkter med hög risk för att utveckla spelberoende. Bolaget har en åldersgräns på 18 år för spel och lotter. På Casino Cosmopol är åldersgränsen 20 år.

Svenska Spel erbjuder ett brett sortiment av spel på ett ansvarsfullt sätt och uppmuntrar alla kunder att ha koll på sitt spelande, bland annat genom spelbeteendeverktyget Play­scan. Dessutom för bolaget en aktiv dialog med bland andra representanter från Folkhälsomyndigheten, polisen och ett antal spelberoendeföreningar för att få nya insikter i arbetet med att förebygga osunt spelande. Svenska Spel ger också stöd till forskning. Bolaget har instiftat ett forskningsråd som avsätter 5 miljoner kronor per år till forskning för att öka kunskapen om förebyggande arbete mot spelproblem. Svenska Spel har även fattat beslut om att finansiera en ­professur för forskning om spelberoende som kommer att tillsättas under 2014.

Svenska Spel strävar efter att de produkter som erbjuds är socialt, ekonomiskt och miljömässigt långsiktigt hållbara. Bolagets hållbarhetsarbete omfattar spelansvar, affärsetik, miljö, mångfald, mänskliga rättigheter, arbetsvillkor, jämställdhet och anti-korruption.

Svenska Spels hållbarhetsarbete

Område Mål 2014–2016 Uppföljning Hänvisning
Primära områden
Spelansvar
 • Ledande inom spelansvar
 • Effektiva ansvarsåtgärder
 • Uppskattade ansvarsåtgärder, Spelansvarsimage 55 procent (40), NKI 75 procent (62)
 • Spelansvarsimage och kund­sundhet
 • Avvikelserapportering
 • Certifiering EL/WLA
 • Marknads- och kund­undersökningar
Affärsetik
 • Förebygga internt och externt oetiskt agerande. Alla avvikelser mot uppförandekod och/eller säkerhets­policy ska hanteras korrekt
 • Alla spel (exklusive lotter och spel på Casino Cosmopol) ska från och med 2014 registreras i syfte att skydda konsument
 • Avvikelserapportering
 • Certifiering säkerhet, WLA
 • Compliancerapport (kvartal)
 • Säkerhetsrapportering (månad)
Sekundära områden
Miljö
 • Bolaget ska minska den totala klimat­påverkan med 10 procent jämfört med 2013
 • Klimatredovisning (årlig)
 • Avvikelserapportering
Mångfald
 • Arbetsplan för att öka med­vetenheten internt inom området mångfald
 • Mångfaldsplan
 • Avvikelserapportering
Mänskliga rättigheter
 • Avvikelser mot uppförandekod och/eller personalpolicy ska hanteras korrekt
 • Avvikelserapportering
 • Medarbetarundersökning (årlig)
Arbetsvillkor
 • Avvikelser mot uppförandekod och/eller personalpolicy ska hanteras korrekt
 • Motivationsindex (ESI) ska bibehållas på 2013 års nivå: 91 (88) jmf benchmark 85
 • Avvikelserapportering
 • Medarbetarundersökning (årlig)
Jämställdhet
 • Andelen kvinnliga chefer inom koncernen ska vara mellan 45 och 55 procent (43)
 • Mångfaldsplan
 • Avvikelserapportering
Anti-korruption
 • Avvikelser mot uppförandekod och/eller lagstiftning ska ­hanteras korrekt
 • Information om anti-korruption ska finnas lättillgänglig för medarbetare, konsulter och nära samarbetspartners
 • Avvikelserapportering
 • Compliancerapport (kvartal)
 • Whistleblowing

Svenska Spel följer FN Global Compacts principer.
   

Dela denna sida: