SV | EN
Svenska SpelSvenska Spel

Förslag till vinstdisposition

Till årsstämmans förfogande står balanserade vinstmedel inklusive årets resultat om sammanlagt 5 270 197 258 kronor.

Fritt eget kapital i moderbolaget
  SEK
Balanserade vinstmedel  7 538 482
Årets resultat  5 262 658 776
Summa 5 270 197 258

 

Styrelsen och verkställande direktören föreslår att vinstmedlen ­disponeras på följande sätt:

 

  SEK Prop Utgiftsområde
Till kulturändamål utbetalas kronor 138 931 2013/14 17
Till aktieägaren utbetalas kronor  5 268 949 644    
Till ny räkning överförs kronor  1 108 683    
Summa 5 270 197 258    
       
 

Utbetalningen till kulturella ändamål motsvarar 1/26 del av bolagets överskott från Nya Penninglotten (prop. 2012/13:1 UO 17). Bidraget är en specialdestination av statens inkomster enligt 3 kap. 6§ budgetlagen (2011:203) och är en årligen återkommande del av budgetpropositionen som bereds av Kulturdepartementet.

Utdelningen är planerad att utbetalas snarast efter att protokollet från årsstämman är justerat. Utbetalningen till kulturändamål sker efter rekvisition.

Styrelsens yttrande över förslag till vinstdisposition

Styrelsen för AB Svenska Spel lämnar härmed sitt yttrande enligt 18 kapitlet 4§ aktiebolagslagen (2005:551) med anledning av styrelsens förslag till vinstdisposition inför bolagets årsstämma den 24 april 2014 innebärande att till utdelning tillgängliga vinstmedel för räkenskapsåret 2013 skall disponeras i enlighet med vad som angetts i förslaget till årsstämman.

Den föreslagna vinstdispositionen påverkar inte AB Svenska Spels bundna egna kapital enligt den senast fastställda balansräkningen. Efter utbetalning enligt föreslagen vinstdisposition kommer Svenska Spel att ha ett fritt eget kapital om
1 108 683 (7 538 482) kronor och ett totalt eget kapital på 1 348 683 (7 778 482) kronor, oaktat de förändringar som skett efter balansdagen.

Inkluderas även förändringar efter balansdagen påverkas det fria egna kapitalet av periodresultatet för minst fyra månader innan utbetalning av föreslagen vinstdisposition blir aktuell. Detta innebär en ökning av det fria egna kapitalet med minst 1,5 (1,5) miljarder kronor.

Moderbolaget och koncernens soliditet och likviditet bedöms vara betryggande med beaktande av den bransch bolaget verkar inom och det starka kassaflöde som genereras. Moderbolaget kommer således kunna fullgöra sina förpliktelser på kort och lång sikt med god marginal även efter den föreslagna vinstdispositionen.

Moderbolaget och koncernen kommer även efter den föreslagna vinstdispositionen ha förmåga att göra nödvändiga investeringar som krävs för moderbolaget och koncernens utveckling och fortsatta framgång.

Dela denna sida: