SV | EN
Svenska SpelSvenska Spel

Flerårsöversikt Svenska Spel, koncernen

Resultaträkning i sammandrag, MSEK 2013 2012 2011 2010 2009
Nettoomsättning från spelverksamhet m.m. 8 067 8 022 7 872 7 855 8 056
Aktiverat arbete för egen räkning 50 30 28 3 15
Personalkostnader –995 –1 026 –1 011 –989 –971
Övriga externa kostnader –1 674 –1 673 –1 663 –1 728 –1 850
Av- och nedskrivningar immateriella och materiella ­anläggningstillgångar –246 –270 –286 –346 –329
Rörelseresultat 5 202 5 083 4 940 4 795 4 921
           
Ränte- och finansiella intäkter2 137 62 204 86 137
Ränte- och finansiella kostnader och skatt2 –72 –7 –138 –115 –81
Årets resultat 5 268 5 138 5 007 4 766 4 977
           
Nyckeltal          
Rörelsemarginal, % 22,6 22,0 21,9 21,8 21,9
Resultat per aktie, MSEK 2,6 2,6 2,5 2,4 2,5
Soliditet, % 61,5 60,0 61,8 63,7 62,2
Nettoomsättning per anställd, MSEK 4,8 4,6 4,5 4,5 4,6
Spel- och lottombud, antal 5 742 5 969 6 209 6 604 6 758
Spelplatser med Vegas 2 287 2 276 2 254 2 230 2 187
           
Övriga uppgifter          
Utbetalt till Riksidrottsförbundet1 500
Förslag till utbetalning/utbetalt till svenska staten 5 269 5 137 5 007 4 766 4 477
1. Av Svenska Spels bolagsordning framgår att koncernens till utdelning tillgängliga medel ska disponeras på sätt som regeringen föreskriver. Från och med 2010 tillfaller Svenska Spels överskott svenska staten och någon utbetalning direkt till Riksidrottsförbundet har inte skett.
2. Värdeförändringen på tillgångar och skulder avseende Triss Månadsklöver klassificeras som finansiella intäkter respektive kostnader. Under 2013 har förändrad bokföringsprincip tillämpats. Jämförelsetalen för 2012 har räknats om, men inte tidigare år då det har ansetts för omfattande. Finansnettot och årets resultat påverkas ej.

Dela denna sida: