SV | EN
Svenska SpelSvenska Spel

Hårdare konkurrens på spelmarknaden

Svenska Spel konkurrerar med både svenska reglerade spelbolag och utländska spelbolag utan tillstånd – samt med en illegal marknad. Störst är konkurrensen inom onlinespel.

Konsumtionen av spel har inte förändrats i någon större utsträckning de senaste åren. Medan vissa spelformer har minskat, såsom bingo och restaurangkasino, har andra och snabbare spel, exempelvis sportspel, lotterier och nätkasino, ökat.

Sociala skyddshänsyn motiverar reglering

Enligt svensk lag är det förbjudet att utan tillstånd anordna spel om pengar för allmänheten. Staten har beviljat undantag för några spelbolag som bedriver en reglerad verksamhet där sociala skyddshänsyn, tillsyn och kontroll står i förgrunden. Lotteriinspektionen har det övergripande ansvaret för att säkerställa att den svenska marknaden är laglig, säker och pålitlig. 

Andelen personer i Sverige med spelproblem har under ­de senaste tio åren varit mellan en och två procent av befolkningen. Möjligheterna att få hjälp har dock varit begränsade då det varit oklart vem som har ansvaret för vård och behand­ling. Under 2013 tog Socialstyrelsen över frågan om vård och förebyggande insatser mot spelberoende och har även fått i uppdrag att utreda hur vården av spel­beroende ska ske. Mycket talar för att diagnosen kan komma att klassificeras på samma sätt som alkohol- och narkotika­beroende vilket skulle ge personer med spelberoende rätt till vård enligt socialtjänstlagen.

Allt hårdare konkurrens

Konkurrensen på den svenska spelmarknaden fortsätter att öka. Såväl inhemska reglerade bolag som utländska spel­bolag med gränsöverskridande verksamhet verkar på marknaden. Helstatliga Svenska Spel, statskontrollerade AB Trav och Galopp (ATG), Folkspel, bingohallar, PostkodLotteriet, Kombispel och Miljonlotteriet är de största svenska aktörerna. Det finns även privata arrangörer av restaurangkasino som svarar för en liten andel av marknaden.

På internet finns ett antal utlandsbaserade spelbolag som riktar sig till svenska spelare. Exempel på dessa är engelska Ladbrokes, med bas i Gibraltar, och Unibet, Pokerstars och Betsson, som alla har Malta som bas. De saknar tillstånd att verka i Sverige och omfattas inte av samma lagar, skatteregler och restriktioner som gäller för aktörer som lyder under den svenska spelregleringen. De konkurrerar med spelformer som poker, bingo, sportspel, nummerspel, lotterier och ­kasinospel på nätet. På internationell nivå pågår en konsoli­dering av ­onlinespelsföretagen, som därmed blir färre men större.

I takt med att det internationella spelandet ökar har även problemet med uppgjorda matcher, så kallad matchfixing, ökat. Läs mer här om vad Svenska Spel gjort under året för att stävja detta problem.

Nätkasinon flyttar fram positionerna

Nätkasino är den spelform som står för den största tillväxten på spelmarknaden. Svenska Spel saknar tillstånd för nätkasino som är en av de spelformer som bedöms medföra hög risk för utveckling av spelberoende. På internet finns ett stort utbud av automat- och bordsspel, spel­former som i fysisk form i Sverige är strikt förbehållna Svenska Spels kasinon och Vegas.

 Svenska Spel bedömer att kasinospel på internet och i mobilen genererar minst lika stora nettospelintäkter som Svenska Spels fyra kasinon tillsammans, det vill säga 1 167 ­miljoner ­kronor. Hos vissa aktörer svarar intäkterna från nät­kasino för mellan hälften och två tredjedelar av de samlade intäkterna.

Den omfattande marknadsföringen av utlandsbaserade spelbolag i svenska medier fortsätter att öka. Marknads­föringen av nätkasinon svarar för en stor del av denna ökning. Mellan 2004 och 2013 har de utländska spelbolagens andel av spelmarknadens totala reklaminvesteringar ökat från 18 till 60 procent. Under samma period har Svenska Spels andel av de totala ­reklaminvesteringarna minskat – från 47 procent till 18 procent.

Omfattande illegal spelmarknad

Vid sidan om den kända spelmarknaden finns en illegal ­marknad med spelautomater och spelklubbar utan tillstånd. Lotteri­inspektionen uppskattar att det finns några tusen ­illegala spelautomater i landet som tillsammans omsätter miljardbelopp årligen. Bakom de illegala automaterna ligger ofta en organiserad brottslighet. Varje år görs polisiära insatser och maskiner beslagtas, men verksamheten är svårstoppad.

Högsta domstolen har slagit fast, att spelmaskiner där man spelar om pengar och som är kopplade till servrar utomlands, är olagliga. Det innebär att endast ett statligt ägt bolag kan få tillstånd att anordna spel om pengar på automater. Det finns med andra ord stöd i lagen när det gäller att ingripa mot de illegala automaterna.

Spelpolitiken inom EU

Europaparlamentet antog i september 2013 en resolution om spelande på internet. Huvudbudskapet i resolutionen var att respektera den så kallade subsidiaritetsprincipen och fortsatt låta medlemsländerna själva reglera spelindustrin inom sina gränser. Samtidigt uppmanar resolutionen till ökat gränsöverskridande samarbete mellan medlemsländer i syfte att motverka illegalt spelande. Till sist uppmanade parlamentet EU-kommissionen att inleda överträdelseförfaranden gentemot de medlemsländer som kan anses bryta mot relevanta principer i EU-fördraget vad gäller spelfrågan.

EU-kommissionen har sedan flera år ett antal oavslutade överträdelseärenden mot flera medlemsstater på spelområdet, däribland Sverige. I november 2013 förklarade kommissionen på nytt att man inte är nöjd med de svenska förhållandena och uppmanade Sverige att vidta åtgärder för att regleringen i dess praktiska tillämpning ska uppfylla EU-rättens krav. Kommissionen har ifrågasatt om regleringen verkligen är motiverad av konsumentskyddshänsyn eller andra EU-rättsligt godtagbara skäl. Om kommissionen efter regeringens svar på kritiken inte anser att den svenska regleringen följer EU-rätten, kan kommissionen gå vidare och anmäla Sverige till EU-domstolen. Samtidigt har kommissionen initierat nya ärenden mot flera andra medlemsländer och avslutat liknande ärenden mot ­Finland. Kommissionen anser till exempel att det finska spelmonopolet numera följer EU-rätten.

Ny spelreglering dröjer

EU-domstolen har slagit fast att varje medlemsland själv får avgöra formen för reglering av spelmarknaden. Licenssystem eller en mer restriktiv reglering, till exempel monopol, är till­låtet. De snabba förändringarna på marknaden har tydliggjort behovet av en moderniserad och uppstramad spelreglering i Sverige. Utifrån de spelpolitiska mål regleringen ska bidra till att uppnå, anses den inte tillfredsställande i sin nuvarande utformning.

I juni 2013 meddelade regeringen att det inte blir någon omfattande förändring av spelmarknaden under inne­varande mandatperiod, som tidigare aviserats. I stället ska regeringen tillsätta en utredning som under ett till två år ska analysera effekterna av system i andra länder, exempelvis Danmark, Norge, Tyskland och Finland. Därefter kommer ett förslag om en ny spelreglering att läggas fram. Regeringen har ­uttalat en avsikt att skärpa lotteri­lagen och det så kallade främjande­förbudet för att göra dem mer verkningsfulla mot de utländska spelbolagens marknadsföring i Sverige.

 

Dela denna sida: