SV | EN
Svenska SpelSvenska Spel

Redovisning av bolagets åtgärder med anledning av uppdraget

AB Svenska Spels bolagsstämma beslutade den 24 april 2012 om en ägaranvisning för bolaget. I ägaranvisningen anges bl.a. ägarens uppdrag till bolaget. Vidare anges där att bolaget inför årsstämma ska lämna redovisning till Regeringskansliet av bolagets åtgärder med anledning av § 1 punkterna a), b), c), d) och f) samt att bolagets tillgänglighet enligt § 1 punkt e) framgår.

Svenska Spel ska bidra till en sund och hållbar spelmarknad. Syftet med den svenska spelregleringen och därmed ägarens uppdrag till bolaget är inte att inbringa intäkter till staten. Svenska Spel ska utifrån denna utgångspunkt prioritera de sociala skyddsaspekterna i hela verksamheten men samtidigt agera affärsmässigt. Svenska Spel ska sträva efter att åstadkomma ett gott ekonomiskt resultat utan att vinstmaximera och utan att bidra till en kraftig tillväxt i spelandet i Sverige. Att minimera de negativa effekterna av spelande väger alltid tyngre än affärsintresset.AB Svenska Spel (”Svenska Spel”) får härmed lämna följande redovisning inför årsstämman 2014.

Svenska Spel ska tillgodose konsumenternas efterfrågan på attraktiv spelverksamhet

Bolagets möjligheter att uppfylla denna del av uppdraget är beroende av vilka tillstånd enligt lotterilagen och kasinolagen som söks av bolaget och lämnas av regeringen. Bolagets gällande tillstånd finns redovisade på bolagets webbplats svenskaspel.se.

Bolaget strävar efter att tillhandahålla ett brett sortiment av spel med utvecklade och differentierade upplevelser samt att erbjuda spel i de distributionsformer som efterfrågas på marknaden. Under 2013 har Svenska Spel kunnat presentera två större produktnyheter för kunderna. Det internationella nummerspelet Eurojackpot lanserades i januari. Sverige är ett av 14 deltagande länder i samarbetet. Svenska Spel kan bedriva internationella spelsamarbeten i den omfattning som regleras i regeringens tillstånd. Sådana spelsamarbeten bör endast ske med medlemmar i branschorganisationer av statskontrollerade spelbolag såsom exempelvis World Lottery Association och European Lotteries.

Eurojackpot är ett slumpbaserat nummerspel med dragning en gång i veckan och betraktas som ett spel med låg risk för kunden att utveckla ett problematiskt spelande. När det gäller spel med låg risk, avser Svenska Spel ligga i framkant ifråga om förnyelse och utveckling. Däremot är högvinsten på Eurojackpot mycket stor relativt andra produkter och bolaget är särskilt försiktig i marknadsföringen av spelet.

För spel med hög eller medelhög risk, ska Svenska Spel inte driva utvecklingen av nya spelformer utan istället noga följa utvecklingen. Bolaget kan efter tillstånd introducera nya spel med högre risk under förutsättning att spelet redan förekommer på marknaden och att bedömningen görs att spelandet kan flyttas till en sundare och säkrare miljö samt att problemspelandet därigenom kommer att minska.

Under året har bolaget ansökt om och erhållit tillstånd för en höjning av återbetalningen för spelet Oddset. Den höjda återbetalningen stärker Svenska Spels konkurrenskraft på en sportspelsmarknad som utvecklats kraftigt under det senaste decenniet och där framför allt nätaktörer utan tillstånd har tagit stora marknadsandelar genom omfattande marknadsföring samt till viss del genom ett ”priskrig” på odds. De ekonomiska marginalerna på vadslagning är hos många av Svenska Spels konkurrenter mycket små och spelformen används snarare som ett sätt att dra in kunder till andra spelformer där förtjänsten och marginalerna är större.

Trots att konkurrensen är mycket stor på sportspelsmarknaden är Svenska Spels marknadsföring för dessa spelformer mycket återhållsam och ligger betydligt under Svenska Spels andel av den totala spelreklamen på marknaden.

För att utvärdera denna del av uppdraget följer Svenska Spel bland annat upp andelen nöjda kunder bland de som spelar hos Svenska Spel samt bolagets marknadsandel totalt och för enskilda spelformer.

Bolagets mål och måluppfyllelse 2013 vad gäller bland annat att infria kundernas förväntningar redovisas i avsnittet Målområde Kund. Läs mer om bolagets spelformer.

Svenska Spel ska inom ramen för ett social ansvarstagande kunna tillhandahålla sådana spelformer som kan bedömas medföra risker av social karaktär, när det bedöms kunna stävja illegalt spel i okontrollerade former

Svenska Spels utför sitt uppdrag i denna del genom att tillhandahålla spel på värdeautomater (Vegas), internationella kasinospel och poker över internet.

Kärnan i denna del av uppdraget handlar om hur väl Svenska Spel förmår kanalisera oreglerat och illegalt spelande till sig. Kanaliseringen handlar om att flytta det spelintresse som redan finns till en sundare och säkrare miljö. Kanaliseringen handlar inte om att väcka ett nytt eller ökat intresse för spel. Huvudsyftet med kanaliseringen är att minska problemspelandet i samhället och den kommersiella aspekten är i sammanhanget av underordnad betydelse.

Kanaliseringen ska i första hand ske av de spelformer som enligt tillgänglig forskning anses vara mest riskabla ur spelberoendesynpunkt. Exempel på sådana spelformer är spelautomater, bingo- och kasinospel över internet.

Svenska Spels kanalisering måste samtidigt ske på ett måttfullt och ansvarsfullt sätt. Den innebär bland annat att Svenska Spel alltid ska erbjuda ett bättre konsumentskydd än de illegala och oreglerade alternativ som förekommer på marknaden. Samtidigt är flertalet av de spelformer där kanalisering kan komma ifråga relativt riskfyllda och det vore inte förenligt med Svenska Spels uppdrag, egna riktlinjer eller tillstånd att marknadsföra dessa spelformer på ett omfattande och påträngande sätt. För att kanaliseringen ska vara framgångsrik bygger det istället på att Svenska Spels erbjudande är konkurrenskraftigt, att ansvarsåtgärderna är effektiva och upplevs positiva bland kunderna samt att bolagets uppfattas som en seriös, trygg och pålitlig aktör.

Under året har Svenska Spel bland annat utvecklat nya spel på värdeautomatspelet Vegas, förnyat spelautomaterna på Casino Cosmopol samt lanserat nätpoker i mobil och surfplatta. Svenska Spel har också ansökt om att få anordna spel på nätkasino, en spelform som är mycket riskabel men som också är den snabbast växande spelformen på marknaden just nu och som enbart erbjuds av utlandsbaserade nätbolag.

För att utvärdera denna del av uppdraget följer Svenska Spel bland annat utvecklingen av andelen problemspelare i samhället och har under året även utvärderat vilken effekt bolagets spelansvaråtgärder har på bolagets kunder.

En särredovisning av Svenska Spels åtgärder i syfte att säkra de sociala skyddsintressena framgår av de särskilda rapporter som bolaget enligt regeringens tillstånd löpande lämnar till regeringen.

Svenska Spel ska vara ett trovärdigt men samtidigt attraktivt alternativ till i första hand okontrollerad spelverksamhet

Denna punkt i uppdraget behandlar i huvudsak liknande avvägningar som i de två föregående punkterna. Kravet på ”trovärdighet” innebär i praktiken att Svenska Spel måste omsätta de sociala skyddshänsynen i konkret handling. Skadeverkningar i form av spelberoende, bedrägerier och kriminalitet kan bäst motverkas om de lyfts fram och blir en naturlig del i bolagets beslutsfattande på alla nivåer.

Svenska Spels strävar efter ett spelansvarsprogram som är konsekvent och konkret för alla spel, och som utgår från spelens olika risk för problemspelande och den enskilda kundens spelbeteende. Programmet måste också kommuniceras på ett tydligt sätt till Svenska Spels kunder och övriga intressenter.

Svenska Spels konkreta åtgärder mot spelberoende ska i möjligaste mån vara forskningsbaserade. I avsaknad av tillräcklig forskning på spelområdet ska Svenska Spel ändå vidta sådana åtgärder som bolaget bedömer kan motverka problemspelande. Under året har bolaget bestämt att samma mätinstrument som används av bland annat nya Folkhälsomyndigheten, ”Problem Gambling Severity Index”, (PGSI) för att mäta spelproblem och risk för spelproblem, ska användas i bolagets egna undersökningar.

Under året har Svenska Spel också fortsatt sina satsningar på att göra kunderbjudandet mer attraktivt med stöd av utvecklade system och tjänster och en modern IT-infrastruktur. Dessa satsningar väntas i sin tur leda till utökade möjligheter att stärka spelansvaret, förbättra kundernas spelupplevelser och höja kostnadseffektiviteten.

För att utvärdera denna del av uppdraget följer Svenska Spel bland annat hur stor andel av Sveriges befolkning som anser att Svenska Spel är ledande avseende spelansvar, utvecklingen av andelen problemspelare i samhället och har under året även utvärderat vilken effekt bolagets spelansvaråtgärder har på bolagets kunder.

Svenska Spel ska beakta sociala skyddshänsyn, bedrägeririsker och konsumentintressen när spelformer utvecklas och i verksamheten i övrigt

Svenska Spel ska vara ledande avseende spelansvar. Konsumentskyddsaspekterna ska genomsyra hela verksamheten. Svenska Spels spelansvarsprogram ska vara konsekvent och konkret för alla spel, men utgå från spelens olika risk för problemspelande och den enskilda kundens spelbeteende.

Svenska Spels konkreta åtgärder mot spelberoende ska i möjligaste mån vara forskningsbaserade. I avsaknad av tillräcklig forskning på spelområdet ska Svenska Spel agera försiktigt och ansvarsfullt.

Svenska Spels uppgifter om kunder och kunders spelande är integritetskänsliga. Detta innebär att Svenska Spel måste beakta och prioritera integritetsaspekterna i hela verksamheten, men särskilt i spelansvarsarbetet.

Svenska Spel har under 2013 förnyat certifiering genom WLA (World Lottery Association). Sedan tidigare är bolaget certifierat av European Lotteries. Certifieringarna syftar till att kvalitetssäkra en grund och ett ramverk för spelansvarsarbetet.

Under året fattades även beslut om att införa ett spelansvarscentrum inom ramen för bolagets kundservice. Personal har utbildats särskilt för att underlätta dialog med kunder och anhöriga kring spelansvarsfrågor i syfte att förebygga att fler hamnar i spelberoende men också att stärka möjligheterna för problemspelare att få snabb hjälp.

Misstankar om manipulationer av idrottsresultat och annan spelrelaterad korruption uppdagades vid ett flertal tillfällen under 2013. Svenska Spel fattade redan i början på året beslut om att finansiera en tjänst vid Riksidrottsförbundet som bland annat ska samordna åtgärder mot spelfusk i samarbete med specialidrottsförbunden. Svenska Spel polisanmälde dessutom ett fåtal fotbollsmatcher där avvikande spelmönster hade konstaterats. Dessutom upprättade bolaget tillsammans med Svenska Basketbollförbundet två polisanmälningar gällande misstankar om oegentligheter i samband med ett antal seriematcher i basket.

Under våren riktades även misstankar mot 15 pokerspelare som misstänktes ha fuskat och brutit mot bolagets regler för onlinepoker. Spelarna stängdes av, polisanmäldes och 3,8 miljoner kronor återbetalades till kunder som drabbats av fusket.

Bolaget har under det gångna året också påbörjat utrullning av inloggningsmöjligheter med budget i tid och pengar på värdeautomatspelet Vegas samt fattat beslut om att till halvårsskiftet 2014 införa obligatorisk registrering på samtliga spel förutom fysiska lotter och spel på Casino Cosmopol.

För att utvärdera denna del av uppdraget följer Svenska Spel bland annat hur stor andel av Sveriges befolkning som anser att Svenska Spel är ledande avseende spelansvar, utvecklingen av andelen problemspelare i samhället och har under året även låtit ett analysföretag utvärdera vilken effekt bolagets spelansvaråtgärder har på bolagets kunder.

Svenska Spel ska eftersträva en väl utbyggd service såväl i storstad som i glesbygd

Svenska Spel ska sträva efter att distribuera speltjänster över hela Sverige. En väl utbyggd service innebär bland annat att Svenska Spel ska se till att det finns en hög tillgänglighet till bolagets speltjänster. Distribution av speltjänster ska också ses som ett viktigt bidrag i en större samhällsservice som ger nödvändiga förutsättningar för regional tillväxt och för skäliga levnadsvillkor i gles- och landsbygden.

Svenska Spel finns idag representerat via cirka 5 800 spel- och lottombud runt om i landet samt genom cirka 2 000 affärspartners på restaurang och i bingohallar. Även i jämförelse med annan samhällsservice som apotek, post och alkoholförsäljning är tillgängligheten mycket god.

Svenska Spel följer kontinuerligt upp närvaron i glesbygd och på mindre orter och har sedan flera år lägre omsättningskrav för ombud. För affärspartner på restaurang är antalet försäljningsställen till viss del beroende av kommunens tillstånd samt de omsättningsregler som gäller för att kunna erbjuda spel på värdeautomatspelet Vegas och som bestäms av Lotteriinspektionen.

Svenska Spel ska i sin marknadsföring ha en inriktning som är socialt ansvarstagande så att den inte uppfattas som alltför påträngande

De övergripande kraven på Svenska Spels marknadsföring finns numera utvecklade av regeringen genom villkoren för bolagets speltillstånd. Dessa innebär bl.a. att Svenska Spel vid marknadsföring av spel till konsumenter ska iaktta särskild måttfullhet och att reklam eller annan marknadsföringsåtgärd inte får vara påträngande eller uppsökande.

Svenska Spels marknadsföring ska vara anpassad till spelens farlighetsgrad. Detta innebär bland annat att Svenska Spel ska vara restriktivt med att marknadsföra de mest riskfyllda spelen.

Marknadsföringen ska grunda sig på ”det välinformerade valets princip”. Denna princip innebär att konsumenterna har rätt till korrekt, lättillgänglig och lättbegriplig information så att de kan fatta informerade val kring sitt spelande.

Att styra spelandet från oreglerad marknad till ett kontrollerat, sunt och säkert alternativ är också en viktig del i Svenska Spels uppdrag. Marknadsföring är ett viktigt verktyg för att uppnå detta. Utmaningen för Svenska Spel är att den totala spelreklamen på den svenska marknaden ökat mycket kraftigt ända sedan början på 2000-talet men särskilt under de senaste tre åren. Det förbud mot marknadsföring som finns i lotterilagen, och som gäller alla aktörer utan tillstånd, upprätthålls tyvärr inte. Utländska oreglerade nätaktörer står idag för 60 procent av den totala spelreklamen i Sverige. Deras investering har ökat ytterligare under 2013 sedan de nyligen började marknadsföra sig på stortavlor utomhus.

Svenska Spel har under året implementerat nya marknadsföringsriktlinjer som ska förtydliga hur bolaget ska arbeta med ansvarsfull marknadsföring och vilka hänsynstaganden som ovillkorligen ska ta i samband med marknadsföring av produkter och tjänster. Bolaget har därtill bildat ett internt etiskt råd som ska säkerställa en måttfull marknadsföring som följer både branschens och bolagets egna riktlinjer. Sedan tidigare marknadsförs spel med högre risk, exempelvis Vegas, kasinospel och poker mycket restriktivt eller inte alls.

Svenska Spel har också som första aktör på marknaden tagit bort alla bonusar och rabatter på spel.

För att utvärdera denna del av uppdraget följer Svenska Spel bland annat hur stor andel av Sveriges befolkning som anser att Svenska Spel är ledande avseende spelansvar i marknaden. Dessutom mäter Svenska Spel bolagets andel av den totala marknadsföringen av spel i Sverige – totalt samt uppdelat på spelens risknivå.

Dela denna sida: