SV | EN
Svenska SpelSvenska Spel

Kassaflödesanalys, koncern

1 januari–31 december        
MSEK Not   2013 2012
Den löpande verksamheten        
Årets resultat     5 268 5 138
Justeringar för poster som ej ingår i kassaflödet        
Av- och nedskrivningar immateriella tillgångar och
materiella anläggningstillgångar
8, 9   246 270
Resultat vid avyttring av anläggningstillgångar     0 0
Förändring av pensionsskuld 18   –1 –1
Övriga justeringar     –6 6
Kassaflöde från den löpande verksamheten före
förändring av rörelsetillgångar och rörelseskulder
    5 507 5 413
         
Kassaflöde från förändring av 
rörelsetillgångar och rörelseskulder
       
Förändring av kundfordringar och övriga fordringar     –142 –70
Förändring av övriga omsättningstillgångar     16 –39
Förändring av leverantörsskulder och övriga skulder     –29 4
Förändring av övriga rörelseskulder     –11 288
Kassaflöde från den löpande verksamheten     5 340 5 597
         
Investeringsverksamheten        
Investeringar i immateriella tillgångar 3, 8   –101 –36
Investeringar i materiella anläggningstillgångar 3, 9   –162 –124
Avyttring av materiella anläggningstillgångar     1 3
Investeringar i finansiella tillgångar     –2 900 –6 483
Avyttring av finansiella tillgångar     4 305 5 478
Kassaflöde från investeringsverksamheten     1 143 –1 162
         
Finansieringsverksamheten        
Utbetalning till ägaren, svenska staten  15   –5 137 –5 007
Kassaflöde från finansieringsverksamheten     –5 137 –5 007
         
Årets kassaflöde     1 347 –572
Likvida medel vid periodens början 14   1 692 2 264
Likvida medel vid periodens slut 14   3 039 1 692

Dela denna sida: