SV | EN
Svenska SpelSvenska Spel

Styrelsens underskrifter

Styrelsen och verkställande direktören försäkrar att koncernredovisningen har upprättats i enlighet med internationella redovisningsstandarder IFRS sådana de antagits av EU och ger en rättvisande bild av koncernens ställning och resultat. Årsredovisningen har upprättats i enlighet med god redovisningssed och ger en rättvisande bild av moderbolagets ställning och resultat.

Förvaltningsberättelsen för koncernen och moderbolaget ger en rättvisande översikt över utvecklingen av koncernens och moderbolagets verksamhet, ställning och resultat samt beskriver väsentliga risker och osäkerhetsfaktorer som moderbolaget och de företag som ingår i koncernen står inför.

Hållbarhetsredovisningen 2013 har godkänts för utfärdande av styrelsen.

Visby den 24 februari 2014    
             
    Anitra Steen        
    Styrelseordförande        
             
Hans Bergenheim   Catarina Fritz   Eva-Britt Gustafsson    
Styrelseledamot   Styrelseledamot   Styrelseledamot    
             
Cecilia Marlow   Michael Thorén   Christer Åberg    
Styrelseledamot   Styrelseledamot   Styrelseledamot    
             
    Frank Åkerman        
    Styrelseledamot        
             
Jenny Bengtsson   Patrik Lindell   Martina Ravn    
Styrelseledamot/   Styrelseledamot/   Styrelseledamot/    
Arbetstagarrepresentant   Arbetstagarrepresentant   Arbetstagarrepresentant    
             
             
    Lennart Käll        
    Verkställande direktör        
             
             
Vår revisionsberättelse beträffande denna årsredovisning har avgivits den 24 februari 2014    
             
             
    Deloitte AB        
    Lars Egenäs        
    Auktoriserad revisor        

Dela denna sida: