SV | EN
Svenska SpelSvenska Spel

Spelansvar i samtliga kanaler

Svenska Spel utvecklar riktade och anpassade spelansvars­åtgärder för de olika försäljningskanalerna. Gemensamt för allt spelande är att man måste vara minst 18 år för att få spela. På Casino Cosmopol är det 20-årsgräns. Spelaren kan teckna frivilliga avtal om avstängning eller besöksbegränsning på kasinona. Spelaren kan även stänga av sig för registrerat spel på Vegas, i butik och för allt spel på svenskaspel.se.

Ansvar i ombudskanalen

Hos ombuden finns en åldersgräns på 18 år vid köp av samtliga Svenska Spels produkter. För att hämta ut vinster måste man också kunna visa att man fyllt 18 år. Alla former av kreditspel är förbjudna.

Genom regelbundna provköp kontrollerar Svenska Spel ombudens hantering av åldersgränser. Av spelombuden ­godkändes 81 procent (79) vid provköpen. Av lottombuden godkändes 65 procent (60) vid kontrollerna.

Ombud som underkänns vid två på varandra följande ­kontroller drabbas av två veckors avstängning. Av cirka 5 700 ombud berördes under året 132 lottombud (157) och 15 spelombud (19). 2 lottombud (2) förlorade sina försäljningstillstånd efter att ha underkänts vid fyra på varandra följande kontroller. Ytterligare 9 ombud (11) förlorade sitt ombudskap hos Svenska Spel på grund av allvarliga avtalsbrott, varav ett ombud (5) på grund av illegala spelautomater i lokalen.

Ansvar på internet och i mobilen

Antalet kunder som spelar online ökar, och kanalens höga tillgänglighet ökar kraven på effektiva spelansvarsverktyg. Alla spelare online måste, innan spelet kan börja, ange hur mycket pengar som ska kunna föras över till spelkontot varje vecka och för pokerspelarna även hur lång tid de avser att spela. Svenska Spel rekommenderar kunderna att använda spel­ansvarsverktyget Playscan för att hjälpa spelaren att ha koll på sitt spelbeteende.

I december 2013 hade 61 568 kunder valt att ansluta sig till Playscan vilket är en ökning med 2 453 personer jämfört med 2012.

Ansvar på Vegas

Svenska Spels uppdrag, att erbjuda spel på värdeautomater, är kopplat till tydliga restriktioner när det gäller automaternas placering, antal, samt nivån på vinster och insatser. Enligt lotteri­lagen får automaterna endast finnas på restauranger med serveringstillstånd och i bingohallar med bingotillstånd för att spelet ska ske i ålderskontrollerade miljöer.

För att spela på Vegas måste man ha fyllt 18 år. Kunderna måste ange födelsedata innan de kan börja spela. Vid vinst finns födelsenummer angivet på vinstkvittot, som ska överensstämma vid en legitimationskontroll när vinst hämtas ut. Spelplatserna godkänns av Lotteriinspektionen efter remissvar från kommunerna.

Under 2013 genomförde Svenska Spel 2 341 provköp (2 407) hos Vegas affärspartner för att säkerställa att de har ­kontroll över att minderåriga inte spelar på Vegas-automater. 80 procent godkändes vilket är en försämring jämfört med föregående år.

Under 2013 har Svenska Spel infört ett nytt spelansvarsverktyg, som är tillgängligt via Spelkortet. Verktyget innebär att kunderna kan logga in via Spelkortet och sätta
gränser för tid och pengar, se spel­statistik samt stänga av sig själva från spel på Vegas. Inloggningen är frivillig men det är endast i ­in­­loggat läge som spelaren har
tillgång till samtliga spel som erbjuds i automaten. Svenska Spel har utvecklat lösningen i dialog med forskare inom spelansvarsområdet. För att kunna mäta effekten av spelansvarsverktyget genomfördes en så kallad nollmätning av spelandet innan inloggningen infördes. Den första mätningen av effekten kommer att ske under 2014.

Utredning om Vegas

Under våren 2012 tog Svenska Spel initiativ till en oberoende utredning om Vegas. Syftet var att identifiera utvecklings­­områden för att stärka spelansvaret för Vegas och minimera riskerna med spelformen.

Utredaren har bland annat undersökt frågor som spel­miljö, tillstånd, kontroll, illegal marknad, informations- och utbildnings­insatser samt spelansvarsåtgärder riktade mot den enskilde spelaren. Under hösten 2012 presenterade utredaren sina förslag. Förslagen har inte tidigare redovisats i årsredovisningen då arbetet inte var färdigställt. Läs utredarens förslag till Svenska Spel här nedan.

Minskat antal värdeautomater med nya regler

Sedan 1 januari 2013 gäller nya regler för nya speltillstånd för värdeautomater som utfärdas av Lotteriinspektionen. Syftet är att säkerställa att spelet är ett komplement till affärspartners ordinarie verksamhet. Därför införs krav på restaurangernas omsättning. Begränsnings­regeln kommer att nå full effekt under 2014 och det totala antalet värdeautomater kommer att minska hos ett flertal affärspartner som inte når upp till de nya kraven. Uppsägningar kommer till största delen ske av affärspartner i glesbygd.

Ansvar på Svenska Spels kasinon

Spelansvar är en central del i värdskapet för Casino Cosmopols medarbetare. Casino Cosmopol har ett obligatoriskt utbildningsprogram i spelansvar för alla medarbetare. Kasinopersonalen arbetar proaktivt och samtalar med gäster som visar tecken på att spelet inte längre är ett nöje.

Casino Cosmopol har en åldersgräns på 20 år och arbetar med att hålla förebyggande samtal med gäster 20–24 år. Enligt Folkhälsomyndigheten tillhör unga män i åldrarna 18–24 år en riskgrupp, där andelen med spelproblem har ökat. Målet är att samtala med alla 20–24-åringar som gör femton besök eller fler under en tremånadersperiod. Ett nytt gästregistreringssystem har underlättat arbetet med att identifiera gäster i den aktuella målgruppen. Under 2013 ­fördes 4 663 samtal (4 404) med gäster som visade tecken på osunt spelbeteende eller som tillhörde gruppen unga gäster.

För gäster som upplever att spelandet börjar bli ett problem finns möjligheten att teckna frivilliga avtal om att begränsa sina kasinobesök eller att stänga av sig i minst två månader. Kasinot informerar gästerna om denna möjlig­het vid spelansvarssamtal. Under året tecknades 2 468 avtal (2 471).

Personalen får inte ta emot dricks och det finns inga bonussystem eller andra incitament för att uppmuntra till ökat spelande. Tvärtom uppmuntras medarbetarnas arbete för att minska osunt spelande. Anställda inom Casino  Cosmopol får inte själva spela på kasinona.

Dialog med spelberoendeföreningar

För att öka kunskapen om spelproblem har Svenska Spel en löpande dialog med spelberoendeföreningar och med representanter för vård och behandling av spelberoende. Representanter för Svenska Spel besöker spelberoende­föreningarna och träffar dem även två gånger om året i ­särskilda forum. Dialogen ger bolaget värdefull kunskap om utvecklingen inom området, vilka spel som är mest riskfyllda och vad man anser om Svenska Spels insatser inom spel­ansvar, samt om dess nya produkter och marknadsföring.

Stöd till forskning om spelproblem

Spelforskning är ett relativt ungt forskningsområde i Sverige. Svenska Spel vill bidra till att öka kunskapen om spel och förebyggande insatser mot spelproblem och inrättade därför 2010 ett forskningsråd. Rådet består av erfarna forskare och representanter från Folkhälsoinstitutet och Sveriges kommuner och landsting.

Svenska Spel bidrar under en fyraårsperiod (2011–2014) med 5 miljoner kronor årligen till forskningsrådet. Ansökningar bedöms utifrån vetenskaplig kvalitet och samhälls­relevans. Rådet har hittills beviljat medel till sex doktorandtjänster. Bland projekten kan nämnas en utvärdering av verktyget Playscan under ledning av professor Per Carlbring, Stockholms universitet.

Under hösten arrangerades för tredje året i rad en forsknings­dag för samtliga spelforskare i Sverige samt några nyckel­medarbetare på Svenska Spel. I år var professor Robert Williams från Kanada inbjuden – som talade om vetenskapligt underlag för prevention – och professor Sylvia Kairouz, Kanadas första professur i spelproblem.

Svenska Spels styrelse har under året beslutat att finansiera en professur för forskning inom spelberoende. Professuren blir den första inom området i Sverige. Arbetet med att tillsätta tjänsten pågår och beräknas ske under 2014.

Vad händer 2014?

 • Implementering av ett nytt konsekvent spelansvar som ­tillämpas i hela verksamheten och som bättre ska leva upp till kundernas förväntningar och ett mer hållbart samhälle.
 • Övergång till obligatorisk registrering så att kunden kan hålla koll på sitt spelande samt möjlighet att stänga av sig från spel.
 • Fördjupad utbildning i spelansvarssamtal till utvalda medarbetare inom ­bolagets ­kund­service.

Utredningen om Vegas, exempel på åtgärder

Föreslagen åtgärd Genomfört av Svenska Spel Kvarstår
Obligatorisk registrering av spel
 • Implementering av  frivillig registrering
 • Obligatorisk registrering sker 2014
Utbildning av personal
 • Ökade utbildningsinsatser
 • Uppdatering av utbildning
 • Modell utarbetas för ytterligare kontroll och ­uppföljning 2014
Försöksvis placering av Vegas i alkoholfria miljöer
 • Projektgrupp tillsatt för utredning
 • Förslag presenterat för styrelsen
Informationskampanj om slumpspel
 • Kampanj genomförd under året
Upplysning om illegalt spel för kunden
 • Ny broschyr på spelplatserna
 • Information på webbsida
 • Genom kommunikation i media informerat om att Svenska Spel är det enda bolag som får erbjuda spel på spelautomater
Upplysning om illegalt spel för affärspartner
 • Fortsatt information vid ­introduktionsbesök

Dela denna sida: