SV | EN
Svenska SpelSvenska Spel

Definitioner och begrepp

Ekonomiska begrepp

Bruttoinvesteringar Dessa mäts av SIFO och anges i uppskattad bruttoinvestering baserat på mediets gällande prislista (ej justerat för rabatter). Denna anges som absolut siffra eller som andel som då även kallas Share of Voice eller Share of Spend.

Bruttospelintäkter Intäkter för alla spel och ­lotter under perioden, exklusive insatser för ­flerveckorsspel avseende framtida perioder.

Nettospelintäkter Spelarnas insats (bruttospelintäkter) minus ­vinnarnas andel.

Nettoomsättning från spelverksamheten m.m. Nettospelintäkter minus provisioner till ombud och affärspartner samt övriga intäkter hänförliga till spelverksamheten.

Nettoomsättning per anställd Nettoomsättning från spel­­verksamhet m.m. dividerat med medelantalet anställda.

Resultat per aktie Årets resultat dividerat med genomsnittligt antal utestående aktier.

Rörelsemarginal Rörelseresultat efter avskrivningar i procent av totala intäkter.

Soliditet Eget kapital inklusive minoritet i procent av balans­omslutningen.

Vinst (överskott) Vinsten eller överskottet är den del av Svenska Spels intäkter som återstår efter utbetalda spelvinster och avdragna kostnader för Svenska Spels administration. Från över­skottet av Penninglotten utbetalas en del till kultur­ändamål. Resterande del tillfaller statskassan.

 

Övriga begrepp

Affärspartner De restauranger och bingohallar som erbjuder spel på Vegas-automater i lokalen i partnerskap med Svenska Spel.

EL – European Lotteries En oberoende europeisk sammanslutning av statliga spelbolag etablerade i Europa. Svenska Spel certifierades i december för andra gången enligt EL´s spelansvarsstandard.

Främjandeförbudet Lotterilagen 54 § fastslår att den som olov­ligen i yrkesmässig verksamhet eller annars i ­förvärvssyfte upp­såtligen främjar deltagande i ett utom landet anordnat lotteri, om främjandet särskilt avser deltagande från ­Sverige, kan dömas till böter eller fängelse i högst sex månader.

GAM-GaRD Ett verktyg som används vid utveckling av nya ­produkter för att identifiera risk för problemspel.

Hållbar utveckling En utveckling som tillgodo­ser dagens behov utan att äventyra kommande generationers möjligheter att tillgodose sina behov.

Imagevärde Andel av svenskarna som är uttalat positiva till Svenska Spel.

Nettomarknadsandelar Den totala kända svenska spelmarknaden i procent, baserad på spelbolagens sammanlagda netto­spel­intäkter.

Nettospelmarknad Den totala kända svenska spelmarknaden i ­kronor, baserad på spel­bolagens sammanlagda nettospel­intäkter.

Ombud De butikskedjor, varuhus, livsmedels­butiker, bensin­stationer etc. som enligt avtal ­tillhandahåller Svenska Spels spel och ­lotterier.

PlayscanTM Ett verktyg på svenskaspel.se som aktivt före­bygger problemspelande genom ­att identifiera spelare som riskerar att få spel­problem i framtiden. Den som aktiverar Playscan får besked om eventuella förändringar i sitt spel­beteende.

Provköp Svenska Spel anlitar en extern leverantör som gör kund­besök hos ombud och affärs­partner för att kontrollera att bestämmelserna kring åldersgränser och legitimations­kontroll följs. ­Kundbesöken genomförs endast av personer över 18 år.

Spelansvar Svenska Spels spelansvar innebär att bolaget ska verkaför att spelandet är glädjefyllt, tryggt och inte går till överdrift.

Spelansvarsverktyg Verktyg som skapar förutsättningar för ­kunderna att ha kontroll över sitt spelande, till exempel Playscan.

Spelarbas En term i Svenska Spels spelkartläggning som avser den totala kundkretsen.

SPER – Spelbranschens Etiska Råd Rådet samlar alla etablerade spel­företag med tillstånd att bedriva spel i Sverige, kring viktiga ­speletiska frågor.

WLA – World Lottery Association En global branschorganisation för statliga lotterier och spelbolag från mer än 80 länder på sex kontinenter.

Dela denna sida: