SV | EN
Svenska SpelSvenska Spel

Bästa tänkbara ansvar

MÅLOMRÅDE ANSVAR

Svenska Spel ska vara ledande avseende spelansvar. I Svenska Spels imageundersökning rankas bolaget som nummer ett bland spelbolagen i Sverige inom området spelansvar.

Bästa tänkbara ansvar

Svenska Spel ska tillhandahålla spel på ett ansvarsfullt och säkert sätt och minimera ­negativa konsekvenser av bolagets produkter. I uppdraget ingår att erbjuda spelformer som kan bedömas riskfyllda om det kan motverka ­illegalt spel i okontrollerade former. Svenska Spel vill vara det annorlunda spelbolaget som genom konkreta åtgärder visar att ansvar går före vinst och därmed bidrar till en mer hållbar spelmarknad. Svenska Spels vision är att spel ska vara till glädje för alla.

Spelansvaret är en central del i Svenska Spels verksamhet och bolaget arbetar ständigt med att utveckla spelansvarsverktyg och att sprida kunskap. Kunderna ska uppfatta ansvaret som en del av helhetsupplevelsen. Många kunder väljer att spela på Svenska Spels produkter för att det upplevs som tryggt och seriöst.

Utvecklingen på marknaden med oreglerade aktörer som drivs av vinstintressen gör att risken ökar för en osund spelmarknad. Betydelsen av att Svenska Spel tar ett samlat grepp om de sociala skyddsaspekterna blir därför ännu viktigare.

Svenska Spel är certifierat enligt European Lotteries och World Lottery Associations spelansvarsstandarder. Standarderna är baserade på två ramverk som säkerställer en god grund för spelansvars­arbetet. Se här.

Mål

Svenska Spel ska sätta standarden på spelmarknaden och vara ledande avseende spelansvar. Bolagets agerande ska ha reell effekt på problemspelandet och på hållbarheten specifikt i Svenska Spels verksamhet samt i samhället i stort. Spelansvarsarbetet ska långsiktigt stärka Svenska Spels konkurrens­kraft genom en positiv påverkan på upplevelse, image och NKI.

Svenska Spel kommer att mäta effekten av spelansvars­arbetet; dels genom kundsundhet, där Svenska Spel ska ha en markant sundare kunddatabas än andra aktörer; dels genom spelansvarsimage, där Svenska folkets uppfattning om Svenska Spels spelansvarsarbete följs upp.

Ambitionen är att Svenska Spels spelansvarsarbete ska vara ett föredöme och bidra till att driva utvecklingen mot en sundare spelmarknad.

Måluppfyllelse 2013

I Svenska Spels kvartalsvisa imageundersökning rankas bolaget som nummer ett bland spelbolagen i Sverige inom området spelansvar; 40 procent (36) av svenska folket anser att Svenska Spel tar sitt ansvar för att minska spelberoendet. Närmaste aktör har 22 procent (18).

Att uppfattas som ansvarstagande är viktigt, men det  är centralt att kunna visa att spelansvarsarbetet har effekt.  Därför har en oberoende granskning av Svenska Spels spel­ansvars­åtgärder påbörjats under 2013 med syfte att mäta effekterna. Svenska Spel har också påbörjat ett genom­gripande arbete för att stärka spelansvaret så att det bättre motsvarar kundernas och övriga intressenters förväntningar. 

Oberoende granskning av spelansvarsåtgärder

Att veta mer om effekterna av befintliga och nya spelansvarsverktyg är en förutsättning för att vidareutveckla spelansvaret i rätt riktning. Tillgången till forskning kring effekterna av olika spelansvarsåtgärder är dock begränsad. Som ett viktigt led i detta arbete har därför en oberoende granskning och effektmätning av Svenska Spels spelansvarsåtgärder påbörjats under 2013 av företaget Ramböll. Resultatet hittills visar att huvud­delen av de åtgärder som bolaget vidtagit är relevanta, men utförandet kan förbättras genom att i större utsträckning anpassa åtgärderna till produkternas risker i de olika kanalerna.

Effektmätningar har gjorts av spelansvarsverktygen på ­värdeautomatspel, onlinespel och Casino Cosmopol under året. Syftet med mätningarna är att mäta och utvärdera ­vilken effekt verktygen har.

Utveckling av konsekvent spelansvar

Svenska Spel har under 2013 tagit ett omfattande helhetsgrepp på bolagets spelansvar som syftar till att skapa ett ­starkare och mer konsekvent spelansvar som tillämpas i hela verksamheten och som bättre ska leva upp till samhällets ­förväntningar.

Det nya spelansvaret bygger på en kombination av ett generellt och ett anpassat spelansvar. Spelansvaret ska utgå från spelformernas olika risker för problemspelande. Obligatorisk registrering kommer att införas för allt spelande utom köp av fysiska lotter och spel på Casino Cosmopol (vid besök på Casino Cosmopol registreras samtliga besökare vid entrén). Via enkla funktioner ska kunderna själva kunna ha koll på sitt spelande och kunna stänga av sig själva i samtliga Svenska Spels ­för­­säljningskanaler, en möjlighet som tidigare inte ­funnits.

För att ytterligare stärka erbjudandet inom spelansvar ­kommer Svenska Spel att ge en fördjupad utbildning till utvalda medarbetare inom bolagets kundservice. Dit kan ­kunder och anhöriga vända sig för personlig service och ­rådgivning om riskfyllt spelande, spelansvarsverktyg samt hänvisning till ­professionell hjälp. Svenska Spels kundservice kommer, efter kundens medgivande, även att proaktivt ­kontakta kunder vid riskfyllt spelande.

Ambition för Svenska Spels framtida spelansvar

Svenska Spel vill höja ambitionsnivån för spelansvaret och införa ett konsekvent och mer specifikt spelansvar. Ambitionen är att implementera ett spelansvarsprogram för alla spelformer som utgår från spelformernas olika ­risknivåer och kundens spelbeteende, likt det sätt Svenska Spel arbetar med poker idag. Poker är en produkt med hög risk där det är obligatoriskt för kunderna att sätta nivåer för budget och tid.

Svenska Spels spelansvarsåtgärder ska vara konsekventa men samtidigt i hög grad anpassade till individ och spelupplevelse. En förutsättning för det är att införa obligatorisk registrering av spel. Genom registreringen kommer Svenska Spel att kunna anpassa både kommunikationen och spelansvarsverktygen så att kunden ska kunna göra ett informerat val.

Bilden intill är en schematisk modell över Svenska Spels ambition att ta ett konsekvent och mer specifikt spel­ansvar i framtiden. Riskbedömningen sker utifrån spelets risknivå och kundens spelbeteende. Rött indi­kerar hög risk att utveckla riskfyllt spelande, gult innebär viss risk och grönt låg risk.

Svenska Spel använder, liksom Folkhälsomyndigheten, en erkänd mätmetod (PGSI*) som källa för att mäta faktiskt problemspelande i syfte att kunna följa upp den reella effekten av spelansvarsåtgärderna.

Ansvar vid spelutveckling

Svenska Spel ska iaktta försiktighet vid utvecklingen av nya spel och vid sammansättningen av det totala spelutbudet. Principen innebär exempelvis att Svenska Spel inte driver utveckling av spel som bedöms som riskfyllda om dessa inte redan finns och efterfrågas på marknaden.

Svenska Spel använder verktyget GAM-GaRD som är framtaget av forskare. Verktyget är obligatoriskt i Svenska Spels produktutvecklingsprocess. Det används för att identifiera riskkomponenterna i ett spel och varje produkt klassificeras och dokumenteras genom verk­tyget. Spel som visar högre risker förändras eller förses med ökat konsumentskydd och/eller förebyggande spelansvarsverktyg. Se illustration.

Svenska Spel har även ett internt etiskt råd med representanter från olika delar i företaget. Rådet har fokus på frågor som marknadsföring och spel samt hur bolaget vill uppfattas av kunder, ägare, medarbetare och övriga intressenter.

Ansvarsfull marknadsföring

Svenska Spel har egna riktlinjer för marknadsföring, men följer även riktlinjerna från SPER (Spelbranschens Etiska Råd) och standarden i European Lotteries. Enligt Svenska Spels riktlinjer ska marknadsföringen ha en ansvarsfull och måttfull inriktning och utformas så att risker för överdrivet spelande minimeras.

Marknadsföringen får inte uppfattas som påträngande, vara vilseledande eller innehålla felaktiga uppgifter vad gäller möjligheter till vinst. Marknadsföringen anpassas till spelens risker, vilket innebär att bolaget inte, eller mycket restriktivt, marknadsför spel med högre risk, såsom nätbingo, Vegas, kasinospel och nätpoker. Under året beslutade Svenska Spel att ta bort alla former av rabatter och bonuserbjudanden på spel. Satsningar görs dessutom på information och utbildning om riskerna med spel och om ­tillgängliga spelansvarsverktyg.

Marknadsföringen skärptes ytterligare under 2013 vilket bland annat innebär att:

  • Särskild försiktighet ska beaktas i samband med ­marknadsföring av jackpott
  • Telefonnummer till Stödlinjen måste finnas med i all ­marknadsföring
  • Marknadsföring på internet inte får ske med länk till ­bolagets spelsajt
  • Marknadsföring av Casino Cosmopol inte får ske utomhus.

Utbildning i spelansvar

Svenska Spel arbetar kontinuerligt med spelansvarsutbildningar för såväl medarbetare som ombud och affärspartner. Under året har Svenska Spels styrelse genomgått en spel­ansvarsutbildning. Alla nya ombud och affärspartner genomgår en utbildning som bland annat innehåller information om spelets risker, vart man kan vända sig för att få hjälp och stöd samt vikten av ålderskontroller.

Under 2013 har 3 992 personer hos 1 534 affärspartner/ombud genomgått en uppdaterad spelansvarsutbildning. Utbildningen innehåller bland annat realistiska situationer och ­frågeställningar. Minst en person hos varje affärspartner/ombud ska ha genomgått utbildningen. Nya medarbetare och affärspartner/ombud utbildas kontinuerligt.

Svenska Spel har en särskild spelansvarsutbildning som riktar sig till bolagets chefer. Syftet är att ge cheferna fördjupad kunskap i spelansvar och ge förutsättningar för cheferna att driva verksamheten på ett ansvarsfullt sätt.

Svenska Spel har även en interaktiv utbildning för alla  med­­­arbetare. Den är obligatorisk och ska genomföras i ­samband med anställningen. Utbildningen innehåller bland annat information om problemspelande, ansvarsfull marknads­föring och produktutveckling. Personalen på Casino Cosmopol får även en lärarledd utbildning i spelansvar samt har årliga workshops på temat.

Under 2013 har Svenska Spel utvecklat flera nya målgrupps­anpassade utbildningar, exempelvis i spelansvarsverktyget ­Playscan och produktutveckling enligt ­verktyget GAM-GaRD.

Information till spelaren

Vid varje spelplats (ombud, affärspartner, internet, mobil och kasino) finns information om riskfyllt spelande och vart kunder och anhöriga kan vända sig om de upplever problem. Under 2013 genomfördes informationskampanjen ”Myter om spel och spelets risker” med syftet att öka kunskapen om spel­formen Vegas och riskfyllda spelbeteenden.

På Svenska Spels hemsida finns ytterligare information under samlingsnamnet Spela lagom. Sidorna vänder sig till olika målgrupper så som spelare, anhöriga och arbetsgivare i syfte att sprida kunskap om spelets risker. Under året lanse­rades ett interaktivt spel på Facebook för att nå de yngre ­spelarna med budskapet att spela lagom då denna grupp löper störst risk att utveckla problemspelande.

Dela denna sida: