SV | EN
Svenska SpelSvenska Spel

Svenska Spels Uppdrag

Svenska Spels roll i samhället

Det övergripande målet med den svenska spelpolitiken är att förhindra att enskilda ­personer blir spelberoende. Målet är också att minimera risken för bedrägerier och olagligt spel.

Svenska Spels uppdrag handlar både om att värna sociala skyddsintressen och ­till­godose efterfrågan på spel i kontrollerade former – med andra ord att verka för en sund och säker spelmarknad. Omtanke om kunden och att minimera de negativa effekterna av spelandet väger alltid tyngre än vinstintresset. Svenska Spel ska sträva efter att åstadkomma ett gott ekonomiskt resultat utan att maximera vinsten. Överskottet från verksamheten går till staten.

Uppdraget

Svenska Spel ska tillgodose konsumenternas efterfrågan på attraktiv spelverksamhet.

Svenska Spel ska:

 • tillhandahålla ett brett sortiment av spel
 • erbjuda de distributionsformer som efterfrågas på marknaden
 • ligga i framkant när det gäller förnyelse av spel med låg risk
 • inte driva utvecklingen av nya spelformer med medelhög eller hög risk, men kan efter tillstånd lansera produkt som redan finns på marknaden om spelandet kan flyttas till en sundare och säkrare miljö
Svenska Spel ska inom ramen för ett ­socialt ansvars­tagande kunna till­handahålla sådana spelformer som kan be­dömas medföra risker av social ­karaktär, när det bedöms kunna stävja illegalt spel i okontrollerade former.

 Svenska Spel ska:

 • verka för att spelandet hos illegala aktörer och oreglerade utlands­baserade aktörer istället sker hos Svenska Spel i syfte att minska ­problemspelandet i samhället
 • främst kanalisera de spel som anses mest riskabla ur beroendesynpunkt
 • kanalisera spelare på ett måttfullt och ansvarsfullt sätt och den ­kommersiella aspekten är i sammanhanget av underordnad betydelse
Svenska Spel ska vara ett trovärdigt men samtidigt attraktivt alternativ till i första hand okontrollerad spelverksamhet.

Svenska Spel ska:

 • visa sociala skyddshänsyn genom konkret handling
 • aktivt på alla nivåer i bolaget motverka spelberoende, bedrägerier och kriminalitet
 • erbjuda ett konsekvent och konkret spelansvar för alla spel som utgår från spelens olika risker och den enskilde kundens spelbeteende
 • på ett tydligt sätt kommunicera spelansvaret till kunder och övriga intressenter
 • i största möjligaste mån basera sina spelansvarsåtgärder på forskning
Svenska Spel ska beakta sociala skyddshänsyn, bedrägeririsker och konsumentintressen när spelformer utvecklas och i verksamheten i övrigt.

Svenska Spel ska:

 • vara ledande avseende spelansvar
 • säkra att konsumentskyddet genomsyrar hela verksamheten
 • erbjuda ett konsekvent och konkret spelansvar för alla spel som utgår från spelens olika risker och den enskilde kundens spelbeteende
 • beakta och prioritera integritetsaspekterna i hela verksamheten
Svenska Spel ska eftersträva en väl utbyggd service såväl i storstad som i glesbygd.

Svenska Spel ska:

 • sträva efter att distribuera sitt utbud av spelprodukter och tjänster över hela Sverige
 • säkra att det finns en hög tillgänglighet till bolagets speltjänster inom ramen för bolagets spelansvarsprogram
Svenska Spel ska i sin marknads­föring ha en inriktning som är socialt ansvarstagande så att den inte uppfattas som alltför påträngande.

Svenska Spel ska:

 • iaktta särskild måttfullhet; reklam och andra marknadsförings­åtgärder får inte vara påträngande eller uppsökande
 • anpassa sin marknadsföring till spelens risknivå och vara restriktiva med marknadsföring av de mest riskfyllda spelen
 • säkra att konsumenterna får korrekt, lättillgänglig och enkel information så att de kan fatta informerade val kring sitt spelande
 • marknadsföra sig i syfte att kanalisera spelandet från den oreglerade marknaden till den reglerade marknaden
 • inte marknadsföra sig i syfte att öka den totala spelmarknaden

 

Läs Svenska Spels Redovisning av åtgärder med anledning av uppdraget enligt ägaranvisning, här.

Dela denna sida: