SV | EN
Svenska SpelSvenska Spel

Risker och riskhantering

Risker definieras som osäkerhetsfaktorer som kan påverka Svenska Spels förmåga att nå sina mål. Genom att arbeta strukturerat med risker och riskhantering säkerställer Svenska Spel en god intern styrning och kontroll för att minimera överraskningar samt för att identifiera nödvändiga åtgärder.

På Svenska Spel integreras riskhanteringsprocessen med ordinarie process för affärsplanering och verksamhetsuppföljning. Utgångspunkten är bolagets uppdrag och utifrån detta specificeras mål och aktiviteter i en övergripande affärsplan, samt i affärsplaner för respektive resultatområde och stab. Dessa affärsplaner med definierade mål och aktiviteter fungerar som utgångspunkt för att identifiera och åtgärda risker. På Svenska Spel ser riskhanteringsprocessen ut enligt bilden nedan:

Svenska Spel relaterar utöver de finansiella riskerna sina största risker till tre övergripande riskområden: Bransch- och marknadsrisker, affärsrisker och operationella risker. Nedan presenteras några av Svenska Spels risker relaterade till dessa områden. En risk kan självklart påverka ett eller flera av Svenska Spels mål. Spelansvaret är en viktig och central del inom Svenska Spels verksamhet och i riskhanteringsarbetet uppmärksammas särskilt de risker som har en påverkan på spelansvaret.

Bransch- och marknadsrisker

Bransch- och marknadsrisker definieras som externa risker som Svenska Spel utsätts för och som bland annat beror på branschstruktur och egenskaper på spelmarknaden. En risk inom detta område är att en omreglering av spelmarknaden dröjer och under tiden får Svenska Spel eventuellt nya restriktioner i tillstånden som försämrar förutsättningarna för bolaget att uppfylla sitt uppdrag. Detta samtidigt som konkurrensen ökar från oreglerade aktörer som kan marknadsföra sig och agera fritt på marknaden. Dialog förs löpande med såväl ägare som andra intressenter för att skapa beredskap för eventuellt ändrade villkor, samt för att kunna bidra med insikter och kunskaper inför en eventuell omreglering.

Ytterligare en risk som Svenska Spel behöver förhålla sig till är att de oreglerade konkurrenterna vinner större och större acceptans hos konsumenterna.

Affärsrisker

Med affärsrisker avses risker som är relaterade till hur verksamheten drivs och hur Svenska Spel konkurrerar på marknaden. En identifierad affärsrisk är att Svenska Spel trots att bolaget ligger i framkant vad gäller spelansvaret inte lyckas uppnå önskad ambitionsnivå att tydligt vara ett föredöme på marknaden. I dagsläget pågår ett flertal aktiviteter för att skapa ett enhetligt och konsekvent koncernövergripande spelansvar som syftar till att ytterligare stärka konsumentskyddet

Då Svenska Spel är restriktiv i sin marknadsföring, samt har tydliga restriktioner i sina tillstånd så finns det en risk att bolaget inte lyckas hävda sig i konkurrensen. De oreglerade aktörernas omfattande investeringar i mediaköp och exponering av bonusar försämrar möjligheterna att kanalisera kunderna till Svenska Spel, vilket på sikt kommer att bidra till en minskad marknadsandel.

Operationella risker

Operationella risker avser interna risker som är relaterade till hur verksamheten bedrivs i syfte att nå uppsatta mål. Förändringar i kundernas spelbeteenden mot snabbare och mer nätintensiva spel innebär en utmaning för Svenska Spel. En av de stora operationella riskerna som påverkar bolagets förmåga att behålla den marknadsledande positionen är den interna leveransförmågan att möta kundernas efterfrågan på nya digitala tjänster. Att hålla en hög utvecklingstakt är således ett prioriterat område för att kunna erbjuda en attraktiv kundupplevelse med intressanta tjänster och produkter.

Finansiella risker

De finansiella riskerna som ränte-, kredit- och likviditetsrisker är begränsade. Koncernen har god likviditet och inga räntebärande skulder. Koncernen är i mycket liten utsträckning exponerad mot kurs- och valutarisker då försäljning och inköp i allt väsentligt sker i svenska kronor. Den finansiella riskhanteringen styrs via Svenska Spels Finanspolicy. I övrigt hänvisas till not 10.

Dela denna sida: