SV | EN
Svenska SpelSvenska Spel

Kommentarer till hållbarhets­redovisning

Svenska Spel redovisar för sjunde året i rad en hållbarhets­redo­visning i enlighet med riktlinjerna för Global Reporting Initiative (GRI), version 3.0. ­Rapportering sker en gång per år som en del av årsredo­visningen. Hållbarhetsredovisningen 2013 består av sidorna 4–6 och 16–56 i Svenska Spels Årsredovisning 2013 samt dokumentet GRI-profil 2013 publicerad som pdf på svenskaspel.se.

Hållbarhetsredovisningen presenteras som en integrerad del av Årsredovisningen för att tydligare återspegla hållbar­hets­arbetets koppling till strategiska målområden.

Så här redovisar Svenska Spel ansvar och hållbarhet

Hållbarhetsredovisningen beskriver Svenska Spels arbete inom de fyra målområdena kund, ansvar, medarbetare och affärsmässighet. Ambitionen är att Svenska Spels prioriteringar av hållbarhets­arbetet ska stämma överens med de externa intressenternas behov och förväntningar. Urval av hållbarhetsdata har gjorts i ett antal workshops med berörda nyckel­personer. Data har sedan inhämtats från verksam­heten. ­Staben Finans & Säkerhet ansvarar för insamling och kvalitets­säkring.

Redovisningen gäller för kalenderåret 2013 och omfattar moder­bolag och dotterbolag. Senaste rapporten (Hållbarhetsredovisning 2012) utkom i mars 2013.

Det är Svenska Spels egen bedömning att Hållbarhetsredo­visningen 2013 uppfyller de krav som ställs på en tillämpnings-nivå C+ baserad på tillämplighetsnivåerna framtagna av Global Reporting Initiative. Deloitte AB har bestyrkt Svenska Spels ­Hållbarhetsredovisning 2013, enligt ovan och bekräftar att den uppfyller tillämplighetsnivå C+. Se bestyrkanderapporten. Svenska Spels GRI-profil 2013 och index över de redo­visade resultatindikatorerna finns publicerade på svenskaspel.se.

Dela denna sida: