SV | EN
Svenska SpelSvenska Spel

Förvaltningsberättelse

Styrelsen och verkställande direktören för AB Svenska Spel, organisationsnummer 556460-1812 med säte i Visby, avger härmed årsredovisning och koncernredovisning för räkenskapsåret 1 januari–31 december 2013.

Bolagets uppdrag och tillstånd

Det övergripande målet med den svenska spelpolitiken är en sund och säker spelmarknad där sociala skyddsintressen värnas genom att efterfrågan på spel tillgodoses under kontrollerade former.

Ambitionen är att motverka ett överdrivet spelande, som kan leda till att enskilda personer fastnar i ett spelberoende, och att stoppa bedrägerier och kriminalitet i spelbranschen. Svenska Spel har i uppdrag från staten att efter tillstånd från regeringen, anordna spel och lotterier på ett ansvarsfullt sätt.

Bolaget ska:

 • tillgodose konsumenternas efterfrågan på attraktiv spelverksamhet;
 • inom ramen för ett socialt ansvarstagande kunna tillhandahålla sådana spelformer som kan bedömas medföra risker av social karaktär, när det bedöms kunna stävja illegalt spel i okontrollerade former;
 • vara ett trovärdigt men samtidigt attraktivt alternativ till i första hand okontrollerad verksamhet;
 • beakta sociala skyddshänsyn, bedrägeririsker och konsumentintressen när spelformer utvecklas och i verksamheten i övrigt;
 • eftersträva en väl utbyggd service såväl i storstad som i glesbygd;
 • i sin marknadsföring ha en inriktning som är socialt ansvarstagande så att den inte uppfattas som alltför påträngande.

Vid årsstämman 2012 fastställdes ett finansiellt mål i syfte att säkerställa en kostnadseffektiv verksamhet. Rörelsemarginalen för Svenska Spel bör över en konjunkturcykel på 5–7 år uppgå till minst 22 procent. Rörelsemarginalen beräknas som rörelseresultat i förhållande till alla intäkter, det vill säga bruttospelintäkter och övriga rörelseintäkter.

Regeringen lämnar ett antal tillstånd som ligger till grund för Svenska Spels verksamhet. De gällande tillstånden reglerar ­följande områden:

 • Lotterier och vadhållning på idrottstävlingar
 • Värdeautomater
 • Kasinospel och orter för kasinospel
 • Poker över internet

Legal struktur

AB Svenska Spel bildades 1997 efter en sammanslagning av AB Tipstjänst (etabl. 1934) och Svenska Penninglotteriet AB (etabl. 1897). Svenska Spel ägs till 100 procent av svenska staten.

I koncernen Svenska Spel ingår moderbolaget AB Svenska Spel och dotterbolagen Svenska Spels Förvaltnings AB och Casino Cosmopol AB. Svenska Spels Förvaltnings AB bildar en under­koncern med dotterbolagen AB Svenska Spels Internetservice, Casino Cosmopols Fastighets AB, CC Casino Restaurang AB, AB Svenska Spels Servicecenter och Playscan AB.

Operativ struktur

Koncernen har under 2013 varit organiserad i tre resultatområden; Sportspel & Lotterier, Casino Cosmopol och Vegas, samt sex staber (Strategi, Modervarumärke, IT, Finans & Säkerhet, HR och Kommunikation & CSR). Stab Juridik har per den 1 november integrerats i Finans & Säkerhet. Ny tjänst har även inrättats som seniorrådgivare till VD.

Från den 15 januari 2014 gäller en ny organisation. Läs mer under Händelser efter balansdagen här nedan.

Resultatområde Sportspel & Lotterier

Resultatområdet ansvarar för försäljning av samtliga spel och lotterier i försäljningskanalerna; ombud, arena, online, mobil, företagskund och prenumeration. Per den 31 december 2013 hade Svenska Spel 5 742 ombud (5 969).

Sportspel & Lotterier har ett brett utbud av spel i form av sportspel, nummerspel och lotterier. Sportspelen är Stryktipset, Eurotipset, Måltipset, Topptipset och Oddset. Nummerspelen är Lotto, Keno, Joker, Viking Lotto, Eurojackpot samt internetspelen Bingo, poker och Pick´n Click. Svenska Spels lotterier består av Triss, Tia, Penning, Skrap-Spel bestående av Skrap-Pyramid, Skrap-Kryss, Skrap-Bingo och Skrap-Stjärna. Till utbudet hör också ett färdigt Lottpaket och tillfälliga kampanjlotter.

Resultatområdet står för 69,5 (67,4) procent av Svenska Spels totala nettospelintäkter. För verksamhetsåret 2013 uppgick nettospelintäkterna till 6 766 (6 615) MSEK, vilket är en ökning med 2,3 procent jämfört med föregående år.

Resultatområde Vegas

Resultatområdet ansvarar för värdeautomaterna Vegas, vilka är de enda spelautomater som legalt får finnas i Sverige förutom de spelautomater som finns på Casino Cosmopol.

Spelautomaterna finns utställda i utvalda restauranger med serveringstillstånd och bingohallar med bingotillstånd. En spelplats får ha högst fem Vegas-automater och inkomsterna från dessa får inte dominera verksamheten. Enligt Svenska Spels tillstånd är det totala antalet automater begränsat till 7 500 och per den 31 december 2013 fanns det 6 713 (6 695) utställda i restauranger och bingohallar över landet. Dessa automater är fördelade hos 2 287 (2 276) affärspartner.

Nettospelintäkterna för 2013 uppgick till 1 796 (2 014) MSEK, vilket är en minskning med 10,8 procent mot föregående år.

Resultatområde Casino Cosmopol

Svenska Spels dotterbolag Casino Cosmopol AB driver internationella kasinon sedan 2001. De fyra kasinona har unika lokaler i Stockholm, Göteborg, Malmö och Sundsvall med ett varierat nöjesutbud bestående av såväl kasinospel, restauranger, barer och underhållning.

De spel som erbjuds på kasinona är bordsspel (roulette, tärnings- och kortspel) samt spelautomater. Under 2013 hade Casino Cosmopol 1 146 309 besök (1 201 035) besök.

Nettospelintäkterna för 2013 uppgick till 1 167 (1 186) MSEK, vilket är en minskning med 1,6 procent mot föregående år.

Väsentliga händelser 2013

 • I januari 2013 lanserades Eurojackpot, ett internationellt nummerspelssamarbete med 14 deltagande europeiska länder.
 • Svenska Spel certifierades i mars 2013 för andra gången enligt World Lottery Associations spelansvarsstandard.
 • 15 pokerspelare har stängts av och polisanmälts, med anledning av att de misstänks ha använt sig av en otillåten programvara. 3,8 MSEK har återbetalats till drygt 25 300 pokerspelare.
 • För att stärka det långsiktiga spelansvarsarbetet kommer bolaget att finansiera en professur för forskning i spelberoende.
 • För att bidra till att förebygga manipulation av idrottsresultat och annat spelfusk har Svenska Spel inlett ett samarbete med Riksidrottsförbundet (RF) där en samordnare på förbundet kommer att arbeta med utbildning, samordning och att skapa kanaler och rutiner för att hantera misstankar om spelfusk.
 • Spelansvarsverktyg för Vegas har införts vilket innebär att kunderna kan sätta individuella gränser för sitt spelande.
 • Bonusar och rabatter för spel har tagits bort i bolagets kunderbjudanden.
 • Lansering av högre återbetalning för Oddset.
 • Sponsringssatsningen Gräsroten där kunderna påverkar fördelningen av 50 miljoner kronor till sina favoritföreningar avslutades för första året. Utbetalning har skett till 6 365 föreningar runt om i landet.

Händelser efter balansdagen

I syfte att skapa en tydlig, ansvarstagande, kunddriven och effektiv organisation gäller från och med den 15 januari 2014 en ny organisation. Resultatområdena Sportspel & Lotterier och Vegas har delats upp i två nya enheter: Marknad och Affärsområde Kundmöte. Tidigare chef för Sportspel & Lotterier tillträder som chef för den nya enheten Marknad. Rekrytering av chef till Affärsområde Kundmöte pågår.

Staberna Strategi samt Modervarumärke upphör. Dessa staber har integrerats i Marknad respektive Kommunikation & CSR. Finans & Säkerhet har bytt namn till Affärsstöd.

Marie Avander, chef Resultatområde Vegas, Peter Jannerö, chefsstrateg samt Johan Lindvall, chef Modervarumärket ingick i koncernledningen till och med den 14 januari 2014.

Framtidsutsikter

Spelmarknaden i Sverige växer med cirka tre procent per år och konkurrensen fortsätter att öka framför allt från de oreglerade spelbolagen. Kunderna efterfrågar snabba spel med hög återbetalning, vilket ofta är spel med högre risk för att utveckla problemspelande. Kasinospel på internet ökar mest och kunderna väljer allt oftare att spela i mobilen istället för på datorn.

Försäljningen online bedöms bli lika stor som den fysiska försäljningen inom 3–5 år på den totala spelmarknaden. Regeringen har aviserat att de inom de närmaste åren kommer att genomföra ett mer effektivt regelverk för spelmarknaden, där det bland annat finns en ambition att stärka lotterilagen och att stävja den alltmer tilltagande aggressiva marknadsföringen från oreglerade spelbolag. Spelansvarsfrågorna kommer fortsatt att ha högsta prioritet i Svenska Spel, vilket kommer att ha en påverkan på bolagets intäkter och resultat. Den spelansvarssatsning som för närvarande genomförs är den viktigaste bolaget gjort på många år och den kommer att driva utvecklingen mot en mer långsiktigt hållbar spelmarknad.

Dela denna sida: