SV | EN
Svenska SpelSvenska Spel

Koncernens finansiella resultat och ställning

Intäkter

Nettospelintäkterna uppgick till 9 729 (9 815) MSEK, en minskning med 86 miljoner kronor jämfört med föregående år.

Nettospelintäkterna för resultatområde Sportspel & Lotterier uppgick 6 766 (6 615) MSEK, en ökning med 150 MSEK. De högre nettospelintäkterna beror till största delen på ökad försäljning av Lotto, Eurojackpot och tipsen.

Nettospelintäkterna för resultatområde Vegas uppgick till 1 796 (2 014) MSEK, en minskning med 218 MSEK. Nettospelintäkterna för Casino Cosmopol uppgick till 1 167 (1 186) MSEK, en minskning med 19 MSEK. Orsaken till de minskade intäkterna för Vegas är framför allt konkurrens från kasinospel på internet, spel som Svenska Spel inte erbjuder samt införandet av spelansvarsverktyg för Vegas. Verktyget innebär bland annat att kunderna kan sätta spelgränser för tid och pengar. Ytterligare en orsak är Lotteriinspektionens införande av begränsningsregeln, det vill säga omsättningskrav på restaurangen.

Nettoomsättning från spelverksamhet m.m.

Nettoomsättning från spelverksamhet m.m. ökade med 46 MSEK till 8 067 (8 022) MSEK. En minskning av nettospelintäkterna för Vegas kompenseras i stora delar av att ersättningen till Vegas affärspartner även blir lägre.

Rörelseresultat och rörelsemarginal

Rörelseresultatet för 2013 uppgick till 5 202 (5 083) MSEK vilket är 119 MSEK högre än föregående år. Rörelsekostnaderna uppgick till 2 915 (2 968) MSEK. Rörelsemarginalen ökade till 22,6 (22,0) procent.

Finansnetto och resultat

Finansnettot uppgick till 65 (55) MSEK. Avkastningen på finansiella placeringar och likvida medel uppgick till 58 (64) MSEK. Koncernens totalresultat för 2013 uppgick till 5 268 (5 138) MSEK, vilket är en ökning med 129 MSEK.

Kassaflöde

Kassaflödet från den löpande verksamheten uppgick till 5 340 (5 597) MSEK. Kassaflödet från investeringsverksamheten uppgick till 1 143 (–1 162) MSEK, varav –162 (–124) avser investeringar i materiella anläggningstillgångar. Investeringar i finansiella tillgångar uppgick till –2 900 (–6 483) MSEK samt avyttringar med 4 305 (5 478) MSEK. Investeringar i immateriella tillgångar uppgick till –101 (–36) MSEK. Avyttring av materiella anläggningstillgångar inbringade 1 (3) MSEK. Kassaflödet från finansieringsverksamheten uppgick till –5 137 (–5 007) MSEK och hänför sig till slutreglering av 2012 års resultat i enlighet med beslut på årsstämma. Likvida medel uppgick vid periodens slut till 3 039 (1 692) MSEK.

Investeringar

Investeringar i materiella tillgångar uppgick till –162 (–124) MSEK och investeringar i immateriella tillgångar uppgick till –101 (–36) MSEK. Investeringar i finansiella tillgångar uppgick till –2 900 (–6 483) MSEK samt avyttringar med 4 305 (5 478) MSEK.

Finansiell ställning

Koncernens egna kapital uppgick vid periodens slut till 5 269 (5 138) MSEK, vilket förutom aktiekapital och reservfond motsvarar periodens resultat. Tidigare överskott har i sin helhet betalats ut till ägaren svenska staten. Soliditeten uppgick till 61,5 (60,0) procent.

Moderbolaget

I moderbolaget ingår all spelverksamhet förutom resultatområde Casino Cosmopol. Nettospelintäkterna uppgick till 8 562 (8 629) MSEK. Moderbolagets andel av de totala nettospelintäkterna i koncernen är 88,0 (87,9) procent. Nettoomsättningen från spelverksamhet m.m. uppgick till 6 823 (6 760) MSEK. Rörelseresultatet uppgick till 4 670 (4 541) MSEK.

Investeringar i materiella och immateriella anläggningstillgångar uppgick till –222 (–117) MSEK. Investeringar i finansiella tillgångar uppgick till –2 900 (–6 235) MSEK samt avyttringar med 4 206 (5 329) MSEK.

Medarbetare

Medelantalet anställda i koncernen uppgick till 1 688 (1 738) varav 57 (57) procent är män. För moderbolaget var medelantalet anställda 687 (727) varav 64 (64) procent är män.

Dela denna sida: