SV | EN
Svenska SpelSvenska Spel

Svenska Spels miljöarbete

Svenska Spel har en relativt begränsad miljöpåverkan, men arbetar för att ständigt bli bättre och agera föredömligt. Bolaget fokuserar arbetet inom de områden där man har identifierat sin huvudsakliga påverkan: tjänsteresor, material/produkter, energi och godstransporter. 

Hållbarhetsmål 2016

Den totala klimatpåverkan inom Svenska Spels fokusområden ska till 2016 minska med 10 procent utifrån 2013.

Tjänsteresor

Med kontor på två orter, kasinon i fyra städer och ombud och affärspartner över hela Sverige är tjänsteresor en nödvändighet och därmed det område där Svenska Spel har sin främsta miljö­påverkan. Bolagets medarbetare uppmanas att effektivisera och planera möten så att resandet minimeras genom att använda video- och telefonkonferenser i största ­möjliga utsträckning. Sammanlagt finns ett 30-tal video­kon­ferens­anläggningar inom bolaget som används dagligen. Bolagets tjänstebilar utgörs till cirka 95 procent av miljöbilar. Tjänste­resorna följs upp kvartalsvis.

Material/produkter

Svenska Spel förbrukar stora mängder papper i form av spelprogram, kvittorullar och spelkuponger. Att optimera material­förbrukningen är därför ett prioriterat område. Under 2013 fattades beslut om en stor satsning på ett projekt som ska göra det möjligt för ombuden att själva styra den mängd material som levereras. Faktainsamling kommer att påbörjas under 2014.

Energi

Genom ständiga förbättringar och energisparande åtgärder arbetar Svenska Spel för att sänka energiförbrukningen.­ För­nybar el är sedan 2011 införd i bolagets fastigheter. Ett ­treårigt projekt pågår för att införa LED-belysning på samtliga kasinon.

Godstransporter

Svenska Spel skickar varje vecka spel­program, kuponger och reklammaterial till sina spelombud. Transporterna har optimerats och gått från att vara den största utsläppsposten till att utgöra endast fem procent av Svenska Spels klimat­påverkan.

Dela denna sida: