SV | EN
Svenska SpelSvenska Spel

Balansräkning, koncern

MSEK Not   2013-12-31 2012-12-31
TILLGÅNGAR        
Anläggningstillgångar        
Immateriella tillgångar 8   225 182
Materiella anläggningstillgångar 9   810 837
Finansiella tillgångar 10, 11   2 046 1 793
Summa anläggningstillgångar     3 080 2 812
         
Omsättningstillgångar        
Kundfordringar 10, 11, 12   545 412
Avräkning Riksgälden 10, 11, 24   1 200 1 200
Övriga kortfristiga fordringar 10, 11, 12   205 196
Förutbetalda kostnader och upplupna intäkter 13   166 182
Kortfristiga placeringar 1011   339 2 064
Likvida medel 10, 11, 14   3 039 1 692
Summa omsättningstillgångar     5 493 5 747
SUMMA TILLGÅNGAR     8 574 8 559
         
EGET KAPITAL OCH SKULDER        
Eget kapital    15      
Aktiekapital      0 0
Reserver     0 0
Balanserad vinst     5 269 5 138
Summa eget kapital     5 269 5 138
         
Långfristiga skulder        
Obetalda vinster 10, 11, 17   1 307 1 413
Övriga långfristiga skulder 10, 11, 18   15 32
Summa långfristiga skulder     1 322 1 445
         
Kortfristiga skulder        
Leverantörsskulder 10, 11, 19   198 228
Obetalda vinster 10, 11, 17   563 518
Regleringsfond 10, 11, 20   198 243
Fonderade vinster 1011, 20   442 441
Övriga kortfristiga skulder 10, 11, 19   276 276
Upplupna kostnader och förutbetalda intäkter 21   305 270
Summa kortfristiga skulder     1 982 1 976
         
Summa skulder     3 304 3 421
SUMMA EGET KAPITAL OCH SKULDER   8 574 8 559

Dela denna sida: