SV | EN
Svenska SpelSvenska Spel

God affärsmässighet

MÅLOMRÅDE AFFÄRSMÄSSIGHET

Svenska Spels verksamhet ska präglas av en hög ­kostnads­­effektivitet och värderas utifrån ett affärsmässigt perspektiv. Rörelsemarginalen för 2013 är 22,6 procent att jämföras med 22,0 procent under 2012.

God affärsmässighet

Svenska Spels uppdrag är att motverka spel­problem och samtidigt erbjuda attraktiva spel som efterfrågas av kunderna. Att Svenska Spel inte har ett resultatkrav från sin ägare är en ­för­utsättning för att satsa kraftfullt på spel­ansvaret. Att vara kundernas första val till följd av ett attraktivt erbjudande och en trygg, säker och ansvarsfull spelmiljö säkrar långsiktig lönsamhet.

Mål

Svenska Spel ska ansvarsfullt optimera sin affär och bedriva verksamheten med hög kostnadseffektivitet. Rörelsemarginalen ska vara minst 22 procent över en konjunkturcykel på 5–7 år. Satsningar på ansvarsåtgärder som bedöms bidra till att skydda konsumenten och minska problem med spel­beroende går före vinst.

Måluppfyllelse 2013

Trots en stor konkurrens från oreglerade spelbolag upprätthåller Svenska Spel en stabil resultatnivå även för 2013. Tack vare en bred produktportfölj utjämnas upp- och nedgångar i försäljningen mellan produkterna. Sedan 2012 pågår ett omfattande arbete för att sänka Svenska Spels kostnadsnivå. Åtgärderna omfattar ­effektiviseringar inom ett flertal områden till exempel marknads­föring, lokaler, personal med mera. Kostnaderna minskar med 53 miljoner kronor (1,8 procent) jämfört med föregående år trots ökade kostnader för lansering av spelet Eurojackpot, utökad sponsring genom Gräs­roten, samt utveckling av utbud och tjänster i de digitala kanalerna med mera. Effektiviseringsarbetet fortsätter med fokus på att sänka kostnaderna ytterligare.

Rörelsemarginalen för 2013 är 22,6 procent att jämföras med 22,0 procent under 2012. Genomsnittlig nivå för de senaste fem åren är 22,1 procent och för de senaste sju åren 22,2 procent.

Utrymme för nya satsningar

Genom att genomlysa verksamheten och identifiera möjliga besparingar och effektiviseringar kan resurser frigöras för att investera i prioriterade områden. Under 2013 har det effekti­viseringsarbete som inleddes året innan fortsatt enligt plan. Syftet med arbetet är att skapa utrymme för investeringar som utvecklar kundupplevelsen, stärker spelansvaret och varumärket.

Bidrar till samhället

Svenska Spel bidrar både direkt och indirekt till samhället genom överskottet som levereras till staten. Svenska Spel sponsrar även verksamhet som har koppling till att stärka Svenska Spels position som varumärke och sin kärnaffär. Men det största bidraget till samhället är det arbete som görs för att minska spelberoendet och därmed samhällskostnaderna.

Sponsring

Svenska Spel har en lång relation med svensk idrott. Sponsringen stärker Svenska Spels varumärke och produktvaru­märken samtidigt som den bidrar till att skapa en meningsfull fritid och till svenska idrottsframgångar. Bolagets intressenter förväntar sig att Svenska Spel ska bidra till samhällsnytta genom sin sponsring.

Sponsringen omfattar de stora förbunden för fotboll, ishockey, handboll, innebandy och bandy. Stödet går både till satsningar på elit- och landslagsnivå samt till ungdomssatsningar. Genom sponsringen bidrar Svenska Spel till att fler ungdomar kan idrotta samtidigt som man ­skapar bättre förutsättningar för en konkurrenskraftig elit.

Svenska Spel arbetar också med värdegrunder inom ­idrotten och deltar i arbetet med att motverka supporter­våldet på arenorna.

Fotbollsfonden

Svenska Spels Fotbollsfond är en fond ur vilken elitklubbarna i Allsvenskan, Damallsvenskan och Superettan kan söka medel till samhällsprojekt utanför den ordinarie klubbverksamheten. Under 2013 ansökte 29 klubbar om medel ur fonden och totalt delades 1,3 miljoner kronor ut under året. Klubbarna använder medlen bland annat till projekt mot rasism, till att arbeta tillsammans med skolorna med läxläsning och att motverka problem med ätstörningar.

Elitidrottsstipendium

Riksidrottsförbundets och Svenska Spels elitidrottsstipendium delas varje år ut till ett femtiotal elitidrottare på landslagsnivå som studerar på minst halvfart på universitet, högskola eller annan postgymnasial utbildning. Stipendiet består av 40 000 kronor till varje idrottare och delas ut i samband med Idrottsgalan. Under 2013 fick 55 elitidrottare ta emot 40 000 kronor vardera.

Affärsetik och anti-korruption

Svenska Spels övergripande mål är att synliggöra och förebygga oetiskt agerande, såväl internt som externt. Det är Svenska Spels ansvar att säkerställa att människor inte utnyttjas, luras eller på annat sätt exploateras av bolagets verksamhet. Svenska Spels uppförandekod sammanfattar bolagets övergripande syn på ett ansvarsfullt och affärsmässigt ­agerande. Koden beskriver hur medarbetare på Svenska Spel förväntas uppträda gentemot varandra, mot kunder, ­leverantörer, ombud, affärspartner och övriga i omvärlden.

Under hösten 2013 påbörjades ett arbete för att konkretisera vilka sociala och etiska krav Svenska Spel ska ställa vid upphandlingar. De nya kraven kommer att inkluderas i inköps­processen för samtliga upphandlingar. Svenska Spel omfattas av lagen om offentlig upphandling vilket ger bolagets leverantörer möjlighet att konkurrera på lika villkor i varje upphandling.

Hållbarhetsmål 2016

Svenska Spels mål är att synliggöra och förebygga oetiskt agerande, såväl internt som externt. Krav på registrerat ­spelande blir ett viktigt verktyg för att förebygga proble­matiskt spelande, stärka ålderskontrollen ytterligare samt förebygga brott och bedrägerier. Målet är att alla kunder ska registrera sitt spel, undantaget fysiska lotter och spel på Casino Cosmopol.

Medarbetare får inte ta emot gåvor, tjänster eller andra förmåner från leverantörer eller andra samarbetspartner utanför representationsriktlinjerna.

Vad händer 2014?

  • Fortsatt arbete med att öka kostnadseffektiviteten och ­frigöra medel till nya satsningar.
  • Säkerställa tydlig målstyrning i verksamheten.

Dela denna sida:

Rörelsemarginalutveckling, %