SV | EN
Svenska SpelSvenska Spel

Hållbarhet i fokus

HÅLLBART FÖRETAGANDE

Svenska Spel har höjt ambitionsnivån på hållbarhetsområdet och har fastställt nya hållbarhetsmål för verksamheten.

Hållbarhet i fokus

Svenska Spels hållbarhetsarbete syftar till att skapa värde för kunder och övriga intressenter. Arbetet ska bidra till ett mer hållbart samhälle, bland annat genom spelansvars­åtgärder för att skydda konsumenterna. Svenska Spel har under året fastställt nya hållbarhetsmål.

Svenska Spels arbete för en långsiktigt hållbar utveckling utgår från uppdraget att bedriva spelverksamhet på ett ansvarsfullt sätt. Ansvarstagandet ska vara en tydlig del av upplevelsen och ett uppskattat mervärde när kunderna väljer var de vill spela.

Svenska Spel redovisar sitt hållbarhets­arbete integrerat inom ramen för företagets fyra ­målområden: kund, ansvar, medarbetare och affärsmässighet. Läs mer om bolagets mål- och ­måluppfyllelse.

Svenska Spels styrelse har utifrån uppdraget fastställt ­följande långsiktiga hållbarhetsmål:

Spelansvar

  • Ledande inom spelansvarsområdet.
  • Reell effekt på problemspelandet.
  • Uppskattade ansvarsåtgärder.

Målen innebär att Svenska Spel vill leda utvecklingen för framtidens spelmarknad och utforska nya möjligheter till att mäta och följa upp effekterna av ansvarsarbetet. Läs mer här.

Affärsetik

Svenska Spels mål är att synliggöra och förebygga oetiskt ­agerande, såväl internt som externt. Svenska Spel är tydligt med att verksamheten inte får utnyttjas till penningtvätt eller annan brottslig verksamhet. Kunderna ska kunna känna för­troende för att bolaget motarbetar spelrelaterad korruption så att spelandet kan ske på ett säkert och rättvist sätt. Läs mer i avsnitten Målområde Kund och Målområde Affärsmässighet.

Miljö

En intern miljöutredning genomfördes 2012 som visar att ­tjänsteresor och framställning av material är de områden där bolaget har den största miljöpåverkan. Svenska Spel vill minska bolagets klimatpåverkan och har därför beslutat om ett nytt miljömål. Läs mer i avsnittet Målområde Ansvar.

Arbetsvillkor och mänskliga rättigheter

Svenska Spels uppförandekod för leverantörer är under omarbet­ning och kommer att implementeras under 2014. Koden ska ställa krav på ansvarstagande för mänskliga rättigheter, goda arbetsvillkor, korruptionsbekämpning samt miljö i såväl den egna verksamheten som i leverantörskedjan.

Mångfald och jämställdhet

Bolaget ska öka medvetenheten internt inom området mångfald samt öka andelen kvinnliga chefer inom koncernen. Läs mer i avsnittet Målområde Medarbetare.

Anti-korruption

Svenska Spel har tydliga policyer och riktlinjer för verksam­heten. Medarbetare får inte ta emot gåvor, tjänster eller andra förmåner från leverantörer eller andra samarbets­partner. Svenska Spel upphandlar i enlighet med lagen om offentlig upphandling (LOU). Bolaget har också en så kallad whistle­blowing-funktion för att medarbetarna ­anonymt ska kunna rapportera misstänkta oegentligheter inom företaget.

Ansvar, styrning och implementering

Ansvaret för hållbarhetsarbetet är integrerat i den ordinarie verksamheten. Ytterst ansvarig är styrelsen. I koncernledningen har kommunikationsdirektören det övergripande ansvaret. Statens ägarpolicy innehåller riktlinjer för hur hållbarhets­­arbetet ska bedrivas.

Svenska Spels CSR-avdelning, som ingår i staben Kommu­nikation & CSR, har ansvaret för övergripande styr­dokument, strategier, processer, verktyg och nyckeltal vad gäller ansvarsfrågor. CSR-avdelningen har också ansvaret för redovisning av ­koncernens hållbarhetsfrågor som ingår i årsredovisningen. Områdena styrs av policyer som ­revideras, beslutas och följs upp av styrelsen ­årligen. Avvikelserapportering sker via löpande vd-rapportering.

Ett spelansvarsråd och ett miljöråd är inrättade under led­­­ning av CSR-avdelningen med representanter från bolagets olika verksamheter. Syftet är att stödja implemen­teringen av övergripande ansvarsmål och nyckeltal samt ­uppföljningen av hållbarhetsarbetet.

Dela denna sida: