SV | EN
Svenska SpelSvenska Spel

Kassaflödesanalys, moderbolag

1 januari–31 december         
MSEK Not   2013 2012
Den löpande verksamheten        
Årets resultat     5 263 5 133
Justeringar för poster som ej ingår i kassaflödet        
    Av- och nedskrivningar immateriella och 
    materiella anläggningstillgångar
8, 9   197 221
    Resultat vid avyttring av anläggningstillgångar     0 0
    Anteciperad utdelning Casino Cosmopol AB 25   –524 –533
    Förändring av pensionsskuld 18   0 –2
    Övriga justeringar     –6 6
Kassaflöde från den löpande verksamheten före 
förändring av rörelsetillgångar och rörelseskulder
    4 929 4 826
         
Kassaflöde från förändring i         
rörelsetillgångar och rörelseskulder        
Förändring av kundfordringar     –147 –69
Förändring av övriga omsättningstillgångar     18 –39
Förändring av leverantörsskulder     –24 –6
Förändring av övriga rörelseskulder     202 177
Kassaflöde från den löpande verksamheten     4 979 4 889
         
Investeringsverksamheten        
Investeringar i immateriella tillgångar 3, 8   –101 –36
Investeringar i materiella anläggningstillgångar 3, 9   –121 –81
Avyttring av materiella anläggningstillgångar     0 2
Investering av finansiella tillgångar     –2 900 –6 235
Avyttring av finansiella tillgångar     4 206 5 329
Förändring av långfristig fordran till dotterbolag     27 20
Kassaflöde från investeringsverksamheten     1 112 –1 001
         
Finansieringsverksamheten        
Erhållen utdelning från dotterbolag 15   533 554
Utbetalning till ägaren, svenska staten 15   –5 137 –5 007
Kassaflöde från finansieringsverksamheten     –4 604 –4 452
         
Årets kassaflöde     1 486 –565
Likvida medel vid periodens början 14   1 458 2 023
Likvida medel vid periodens slut 14   2 945 1 458

Dela denna sida: