SV | EN
Svenska SpelSvenska Spel

Rapport över totalresultat, koncern

1 januari–31 december        
MSEK Not   2013 2012
Nettoomsättning från spelverksamhet m.m. 2, 3   8 067 8 022
         
Aktiverat arbete för egen räkning     50 30
         
Personalkostnader 4   –995 –1 026
Övriga externa kostnader 2, 5, 22   –1 674 –1 673
Av- och nedskrivningar immateriella och materiella anläggningstillgångar 3, 8, 9   –246 –270
Rörelseresultat     5 202 5 083
         
Resultat från finansiella investeringar        
Ränte- och övriga finansiella intäkter 6   137 62
Ränte- och övriga finansiella kostnader 6   –72 –7
Summa finansiella poster     65 55
         
Resultat efter finansiella poster     5 268 5 138
Skatt 7   0 0
         
ÅRETS RESULTAT     5 268 5 138
         
Övriga totalresultat    
         
SUMMA TOTALRESULTAT     5 268 5 138
         
Hänförligt till Moderbolagets aktieägare     5 268 5 138
         
Resultat per aktie 16      
Antal aktier     2 000 2 000
Resultat per aktie, TSEK     2 634 2 569

Dela denna sida: