SV | EN
Svenska SpelSvenska Spel

Förändringar i eget kapital, koncern

MSEK Not   Aktiekapital Reservfond Balanserad vinst Summa eget kapital hänförligt till moderbolagets aktieägare
Ingående balans per 1 januari 2012     0 2 0 1 5 007 5 007
Totalresultat            
Årets resultat         5 138 5 138
Övriga totalresultat         –– ––
Summa totalresultat         10 145 10 145
             
Transaktioner med aktieägare            
Utdelning till ägaren, avseende 2011         –5 007 –5 007
Summa transaktioner med aktieägare         –5 007 –5 007
             
Ingående balans per 1 januari 2013     0 2 0 1 5 138 5 138
Totalresultat            
Årets resultat         5 268 5 268
Övriga totalresultat         –– ––
Summa totalresultat         10 406 10 406
             
Transaktioner med aktieägare            
Utbetalning till ägaren, avseende 2012         –5 137 –5 137
Summa transaktioner med aktieägare         –5 137 –5 137
Utgående balans per 31 december 2013 15   0 2 0 1 5 269 5 269

Dela denna sida: