SV | EN
Svenska SpelSvenska Spel

Balansräkning, moderbolag

MSEK Not   31 December 2013 31 December 2012
TILLGÅNGAR        
Anläggningstillgångar        
Immateriella tillgångar 8   205 161
Materiella anläggningstillgångar 9      
Byggnader och mark     22 22
Om- och tillbyggnad     24 15
Pågående nyanläggning    
Inventarier och datorer      255 285
Finansiella tillgångar        
Andelar i koncernföretag 25   71 71
Långfristiga fordringar koncernbolag     426 452
Andra långfristiga värdepappersinnehav     2 046 1 793
Summa anläggningstillgångar     3 049 2 799
         
Omsättningstillgångar        
Kundfordringar  12   540 409
Fordringar hos koncernbolag     526 538
Avräkning Riksgälden 24   1 200 1 200
Övriga kortfristiga fordringar 12   199 184
Förutbetalda kostnader och upplupna intäkter 13   136 151
Kortfristiga placeringar     339 1 966
Kassa och bank 14   2 945 1 458
Summa omsättningstillgångar     5 884 5 905
         
SUMMA TILLGÅNGAR     8 933 8 705
         
         
EGET KAPITAL OCH SKULDER        
Eget kapital    15      
Bundet eget kapital        
Aktiekapital      0 0
Reservfond     0 0
Fritt eget kapital        
Balanserad vinst     8 12
Årets resultat     5 263 5 133
Summa eget kapital     5 270 5 145
         
Långfristiga skulder        
Skulder till koncernbolag     –– 0
Obetalda vinster 17   1 307 1 413
Övriga långfristiga skulder 18   15 31
Summa långfristiga skulder     1 321 1 444
         
Kortfristiga skulder        
Leverantörsskulder 19   165 187
Skulder till koncernbolag     480 274
Obetalda vinster 17   563 518
Regleringsfonder 20   198 243
Fonderade vinster 20   423 420
Övriga kortfristiga skulder 19   247 249
Upplupna kostnader och förutbetalda intäkter 21   266 226
Summa kortfristiga skulder     2 341 2 116
         
SUMMA EGET KAPITAL OCH SKULDER     8 933 8 705
         
POSTER INOM LINJEN        
Ställda säkerheter 23   31 81
Ansvarsförbindelser 23   ––

Dela denna sida: