Ett viktigt beslut är fattat

Svenska Spels vd och koncernchef Patrik Hofbauer och styrelseordförande Erik Strand om beslutet att tillföra svensk forskning om spelproblem 42 nya miljoner under de kommande fem åren.

Sedan 2010 har vi på Svenska Spel avsatt över 60 miljoner kronor till stöd för svensk forskning om spel och spelproblem. Syftet har varit att öka kunskapen och insikten om spelproblem och hur man bäst förebygger dessa.

Ett oberoende forskningsråd bestående av erfarna forskare och representanter för allmänna samhällsintressen fördelar ut pengarna till utvalda forskningsprojekt. Sedan 2015 omfattar vårt stöd också finansieringen av landets första professur inom spelberoende. Spelprofessuren bidrar till att sätta frågorna på kartan och driver på utvecklingen på området.

60 miljoner kronor är en stor investering och nyligen var det dags att besluta om forskningsstödet skulle fortsätta. Våra nuvarande avtal med forskningsrådet och spelprofessuren löper nämligen ut i början av 2023. Skulle vi förlänga avtalen eller avsluta dem?

Vad var det som låg i vågskålarna? Den årliga kostnaden på omkring 8,5 miljoner kronor är självfallet betydande och vi måste beakta om de kan göra mer nytta på annat håll. Men vårt stöd till forskningen är väldigt viktig, inte bara för vår bransch utan också för samhället i stort. För spelbolag som vill göra reell skillnad för människor som visar tecken på riskspelande, så är evidensbaserade metoder avgörande. Metoder som vi vet har effekt. Utan forskningen kring spelberoende skulle vi vara utlämnade till bara magkänsla om vad som fungerar bäst. Våra åtgärder skulle kanske ändå träffa rätt ibland, men resan mot ett starkt konsumentskydd hade blivit mycket längre.

Genom att samverka kan forskarvärlden och spelbranschen ta spelforskningen framåt. Spelbolagen kan förse forskarna med nödvändig anonymiserad kunddata, forskningen i sin tur kan visa vilka insatser som är mest effektiva.

För att detta ska vara möjligt måste forskarna ha de ekonomiska medel som krävs för att genomföra sina projekt. Därför är det finansiella stödet till forskningen så viktigt.

Som du säkert förstått så landade vårt beslut i att Svenska Spel ska fortsätta stötta svensk forskning om spelproblem. Mer konkret innebär det att vi kommer att fortsätta finansiera såväl det oberoende forskningsrådets arbete som Anders Håkanssons spelprofessur i ytterligare fem år, fram till 2027. Vi kommer sammanlagt att avsätta drygt 42 miljoner kronor för detta stöd. Av dessa medel är 25 miljoner kronor öronmärkta för forskningsanslag.

Forskningsområdet kring spelproblem är relativt ungt och Svenska Spel har genom forskningsrådets verksamhet varit drivande och en central del i att etablera forskningsfältet i Sverige. Om vi inte vill nöja oss med åtgärder som ser bra ut på pappret, utan vill skydda sårbara individer på allvar måste samspelet mellan forskningen och spelbranschen fortsätta.

Det är finns fortfarande obesvarade frågor kring hur vi bäst motverkar och behandlar spelberoende. Med det i åtanke känns vårt beslut rätt både ur ett affärs- och ett medmänskligt perspektiv.

ERIK STRAND
Styrelseordförande Svenska Spel

PATRIK HOFBAUER
Vd och koncernchef Svenska Spel