Grönt kort 2030 – vårt eget miljö- och klimatprogram

De pågående klimatförändringarna, till följd av människans aktiviteter, är det största miljöhot vi ställts inför. För att vända utvecklingen behöver de globala utsläppen av växthusgaser minska och ligga på nivåer nära noll vid slutet av detta sekel. Detta för att jordens medeltemperatur på sikt inte ska öka med mer än två grader. De kommande åren blir avgörande för hur vi hanterar denna utmaning.

Alla måste dra sitt strå till stacken, så också vi på Svenska Spel.

Vid årsskiftet 2020/2021 gick vi i mål med det vårt miljömål, att sänka bolagets Co2-utsläpp med 50 procent från 2010 års nivåer inom de områden där vi haft vår största påverkan. Genom ett ambitiöst och långsiktigt arbete lyckades vi tillsammans överträffa målet och landade till slut på en sänkning med hela 70 procent. Resultatet förstärktes ytterligare av den omställning till ett mer digitalt och flexibelt arbetssätt som följdes av coranapandemin samt de transporter och andra aktiviteter som ställdes in.

Nu är det dags att ta nästa steg i vårt miljö- och klimatarbete. Vi håller därför på att ta fram vårt eget miljö- och klimatprogram som sträcker sig fram till 2030. Programmet konkretiserar vår miljöpolicy: ”Svenska Spel ska minska verksamhetens miljöpåverkan och bidra till en varaktig hållbar samhällsutveckling genom ständiga förbättringar. Beaktandet av miljöeffekter ska utgöra en integrerad del av den dagliga verksamheten och ska ske i samband med planering, investeringsbeslut, inköp och arbetsmetoder. Koncernen ökar kontinuerligt kunskapen kring miljöfrågorna hos medarbetare och har en förväntan om att alla ska bidra och ta hänsyn till miljön i det dagliga arbetet.”

I våra klimatredovisningar har vi beräknat våra utsläpp kopplat till de områden där vi haft störst påverkan. Dessa områden har varit: energi, tjänsteresor, godstransporter och material. För att ge en ännu tydligare bild av bolagets påverkan och hur vi kan minska den har vi i programmet inkluderat två ytterligare fokusområden, Livsmedel och IT.

Sedan 2010 har vi årligen upprättat en klimatredovisning enligt standarden Greenhous gas protocol (GHG). I standarden redovisas utsläppen i tre olika delar:

  • Direkta utsläpp, vilket är utsläpp som vi har direkt kontroll över, så som utsläpp från tjänstefordon.

  • Indirekta utsläpp från köpt energi, så som el och fjärrvärme.

  • Övriga indirekta utsläpp. Här inkluderas utsläpp från samtliga övriga aktiviteter, så som avfall, logistik, flygresor etc.