Vi växlar upp arbetet med Agenda 2030

Under de senaste sex månaderna har Svenska Spel, som ett av 60 nordiska bolag, medverkat i Global Compact´s SDG Ambition Accelerator. Syftet med programmet har varit att stötta deltagande företag i att sätta ambitiösa företagsmål i linje med de globala målen för hållbar utveckling (Agenda 2030) och påskynda integrationen av dessa i kärnverksamheten.

I programmet fick vi välja ett fokusområde att jobba vidare med, och vi valde fokus på Svenska Spels förebyggande arbete mot mutor. Vi breddade även området till att omfatta Svenska Spels samlade arbete inom affärsetik och anti-korruption.

Vårt arbete inom dessa områden är redan mycket högt prioriterat då frågorna på många sätt knyter an till vår affär. Många kollegor arbetar dagligen med affärsetik och anti-korruption på ett eller annat sätt. Det görs väldigt mycket inom organisationen, därför har vår utgångspunkt varit att börja med att kartlägga och tydliggöra helheten; vilka styrdokument och processer har vi, nyckelpersoner i organisationen, vilka lagar och andra krav/regler har vi att förhålla oss till och eventuella förbättringsområden.

Genom vår medverkan i SDG Ambition Accelerator har vi, tillsammans med andra bolag, utvärderat vårt nuvarande arbetssätt, identifierat riskområden och upptäckt nya möjligheter där Svenska Spel kan vidta ambitiösa åtgärder för att skynda på arbetet med de globala målen. Utvecklingen går för sakta och det är viktigt att vi som bolag bidrar med vad vi kan för att skynda på den.

Programmet har gett oss värdefulla verktyg och insikter kring hur vi kan skynda på och förbättra vårt arbete. Dessutom ett helt nytt nätverk av nordiska bolag som alla har höga hållbarhetsambitioner.

SDG Ambition drivs av Global Compact:s nätverk i Sverige, Norge och Finland. Svenska Spel är dessutom medlemmar i Global Compact sedan 2015.

KARIN GRANATH
Hållbarhetsspecialist