Spel ska vara till glädje för alla!

2016 i korthet

Q1
 • En ny spelsajt med attraktiva spel och tjänster samt förbättrade spelansvarsverktyg har lanserats.
 • Lansering av Prispallen. För varje internationell erövrad pallplats skänker Svenska Spel 10 000 kronor till det förbund idrottaren eller laget representerar.
 • Ett nytt spelansvarsnyckeltal, Spelkollsindex, har lanserats som en del i bolagets effektmätning av åtgärder och verktyg riktade till våra kunder.
Q2
 • Ett nytt samarbetsavtal har tecknats med Svenska Bandyförbundet. Avtalet löper över tre år till ett värde av cirka 16 miljoner kronor totalt.
 • Lansering av ny app med notifieringstjänst för sportspelskunderna.
Q3
 • Svenska Spel har ansökt om tillstånd för nya spelformer som e-sport och fantasysport.
 • Ett nytt samarbetsavtal har tecknats med Svenska Innebandyförbundet. Avtalet löper över tre år till ett värde av cirka 20 miljoner kronor totalt.
 • Triss fyllde 30 år och det firades med en ny kampanjprodukt, Triss 90 kr.
Q4
 • Bingo har lanserats i mobil och surfplatta.
 • 50 miljoner kronor har utbetalats till idrottsföreningars ungdomsverksamhet genom Gräsroten.
 • Bolaget är med och finansierar Sveriges första medicinprofessur i spelberoende.
 • En ny sponsringsriktlinje som värnar mänskliga rättigheter har lanserats.
< >

Årets resultat och nyckeltal

 201620152014
Årets resultat, (MSEK) 4 866 4 803 4 763
Nyckeltal   
Nöjd-kund-index (NKI) 68 67 69
Image, % 55 54 54
Marknadsandel 40,5 42,5 43,5
Spelkollsindex1 83
Arbetsmiljöindex1 72
Rörelsemarginal, % 22,2 22,6 22,2

1. Nytt mätetal för 2016, jämförelsetal saknas. Definition, se sidan 99 i den tryckta årsredovisningen.

För fullständig finansiell information och bolagsstyrningsrapport, ladda ner årsredovisningen här:
Svenska Spels Årsredovisning 2016

Lennart Käll VD och koncernchef

VD HAR ORDET

Vi investerar i framtidens spelupplevelser

På en marknad där konkurrensen är tuff lyckades Svenska Spel öka nettospelintäkterna under 2016 och har en fortsatt stark marknads­­position. Vi fokuserar på att förbättra kundernas upplevelser i de olika kanalerna, framförallt online.

Erik Strand Styrelseordförande

INTERVJU MED STYRELSEORDFÖRANDEN

Vi ska arbeta för att bevara och öka ägarvärdet

Erik Strand är Svenska Spels styrelseordförande sedan våren 2016 och han är stolt och glad över sin nya roll. Svenska Spel står inför en utmanande period med omreglering av den svenska spelmarknaden.

Om Svenska Spel

Svenska Spel är det största och mest välkända spelbolaget på den svenska marknaden. Våra kunder möter Svenska Spels produkter och tjänster både i digitala och fysiska miljöer. Oavsett var kunderna spelar är vår förhoppning att det blir en spännande och trygg spelupplevelse. Svenska Spel har ett stort samhällsengagemang och är bland annat Sveriges största idrottssponsor.

Uppdrag, vision och affärsidé

Svenska Spel ska verka för en sund och säker spelmarknad, så lyder uppdraget. Vi ska värna sociala skyddsintressen och samtidigt tillgodose efterfrågan på attraktiva spel.

Den svenska spelmarknaden

Utvecklingen går fort och kundernas förväntningar och beteenden förändras i snabb takt. För att leva upp till kundernas förväntningar måste företag vara snabba, anpassningsbara och ta tillvara de möjligheter utvecklingen för med sig.

Fem omvärldstrender

 • Kundernas krav på tillgänglighet och enkelhet

  Konsumenter förväntar sig att det ska finnas en enkel och lättförståelig tjänst eller app som löser deras behov vid rätt tillfälle i rätt kanal. Det kan handla om tillgänglighet och funktionalitet i surfplatta eller mobil, möjligheten att enkelt köpa en produkt eller snabbt få information om halvtidsresultatet i en fotbollsmatch eller rätta en lottorad. Det innebär att de flesta företag fokuserar på att utveckla sina tjänster i mobilen.

 • Kunderna är mer medvetna och vill konsumera sunt

  Allt fler konsumenter tycker att socialt ansvarstagande och miljö är viktiga frågor när de väljer vad och hos vem de ska handla. Många förväntar sig inte bara att företagen bedriver sin kärnverksamhet på ett ansvarsfullt och hållbart sätt. De litar inte på att staten och myndigheterna löser alla samhällsfrågor, utan förväntar sig att företag tar ett ökat socialt ansvar, utöver sin kärnverksamhet. De spelbolag som ligger i framkant har en konkurrensfördel.

 • Krav på snabb leverans och omedelbar belöning

  Konsumenterna förväntar sig allt snabbare leverans, respons och belöning. Det är en trend inom flera branscher, inte minst inom spel där tillväxten drivs av snabba och mer riskfyllda spel, och där tiden mellan insats och utfall är mycket kort. Trenden drivs även av ökad tillgänglighet via bärbara enheter som mobiler och surfplattor. De snabbast växande spelen är nätkasino och livespel på sport.

 • Sömlösa kundmöten i alla kanaler…

  Med flera plattformar, såsom datorer, surfplattor och mobiler, förväntar sig konsumenten en sömlös upplevelse där han eller hon möter företaget, vare sig det handlar om nyhetsmedia, film eller e-handel. Det konsumenten gör på en plattform måste avspeglas i nästa interaktion även om det sker på en annan plattform eller vid ett fysiskt möte med företaget. Det innebär både utmaningar och möjligheter för företag som behöver ha en strategi för hur man skapar en sådan ”omnikanalupplevelse”.

 • … och på fler skärmar samtidigt

  Det har blivit allt vanligare att konsumenter använder sig av flera skärmar parallellt för att förstärka och komplettera intrycken av det man ser och upplever. Oftast handlar det om att på en andra skärm, exempelvis surfplatta, interagerar kring det man ser på en första skärm, oftast TV:n. I spelvärlden kan man till exempel via mobil eller surfplatta söka information om en pågående match, vilket tar interaktionen till ytterligare en nivå. För spelbolag ger det möjlighet att kommunicera med kunderna under hela matchen.

Långsiktigt hållbar utveckling

Svenska Spels strategier ska säkra en långsiktigt hållbar utveckling för bolaget, den svenska spelmarknaden, kunderna och samhället i stort. Genom att låta upplevelse och ansvar gå hand i hand och integrera hållbarhetsarbetet i affärsmodellen arbetar vi för ett långsiktigt hållbart företagande. Spelansvaret är Svenska Spels främsta bidrag för en hållbar utveckling. Utöver det har staten definierat sju hållbarhetsområden som vi arbetar med, där anti-korruption och affärsetik är de mest prioriterade för vår verksamhet.

Svenska Spels hållbarhetsredovisning 2016 är en integrerad del av årsredovisningen och görs enligt riktlinjerna för Global Reporting Initiative (GRI), version G4.

Årsredovisningen inklusive hållbarhetsredovisningen kan laddas ner här:
Svenska Spels Årsredovisning 2016

Dialogen med våra intressenter

Dialogen med intressenterna är viktig för Svenska Spel när det gäller utvecklingen av bolagets verksamhet och ansvar. Under 2016 har några av våra intressenter fått berätta om sina förväntningar och hur de tycker att bolaget sköter sig.

Kunder
Ägare
Intresse­organisationer
Medarbetare

RÖSTER OM SVENSKA SPEL

”Jag är uppvuxen med Tipsextra på lördagar...”

Anders Almgren, Kund

RÖSTER OM SVENSKA SPEL

”Ett första steg är att spelberoende kommer in i socialtjänstlagen.”

Sandra Mittjas, Spelberoendes förening, Stockholm

Röster om Svenska Spel

”Svenska Spel skulle kunna bli ännu bättre på att hjälpa oss att sprida kunskap”

Sara Lindholm, Ordförande i Forskningsrådet

Röster om Svenska Spel

”Vi måste lyckas attrahera de bästa medarbetarna.”

Maria Z Furenmo, HR-Direktör

Strategi
Upplevelse och Ansvar

Svenska Spels övergripande strategi och vägvisare är att genom ”Upplevelse och Ansvar” bibehålla en stark position på marknaden och vara Sveriges ledande upplevelsebolag. Den övergripande strategin bryts ner i tre perspektiv för värdeskapande: kund, medarbetare och ägare. 

Kunderna ska få den bästa och tryggaste spelupplevelsen

Svenska Spel ska erbjuda den bästa och tryggaste spelupplevelsen, agera för att färre kunder hamnar i spelproblem, samt verka för att fler kunder gör medvetna val.

Medarbetare som sätter kunden i centrum

Svenska Spel ska vara en attraktiv arbetsgivare med stolta och engagerade medarbetare.

Värde för ägare och samhälle

Svenska Spel ska investera för framtiden för att stärka konkurrenskraften och vara ett långsiktigt hållbart och effektivt bolag som skapar ägarvärde.