Årsredovisning 2017
Meny

Strategi

Engagerade medarbetare

Vår värdegrund är fundamentet för verksamheten och alla medarbetare. Den bidrar till att profilera Svenska Spel i förhållande till andra spelbolag. En löpande dialog kring värdegrunden är viktig och den är en naturlig del vid introduktionen av nya medarbetare, ledarutbildningar och medarbetardialoger.

Uppförandekod vägleder medarbetarna

Svenska Spel ska synliggöra och förebygga oetiskt agerande, både internt och externt. Uppförandekoden beskriver bolagets syn på ett ansvarsfullt och affärsmässigt agerande. Koden beskriver hur vi medarbetare ska uppträda mot varandra, kunder, leverantörer, ombud, affärspartner och mot omvärlden.

Rätt kompetens på alla nivåer

Att attrahera, engagera och utveckla medarbetare med rätt kompetens är centralt för vår konkurrenskraft. Det är viktigt att medarbetarna har tydliga mål och rätt förutsättningar för att prestera. Under 2017 har vi lanserat en utbildning som syftar till att öka kunskapen kring våra egna produkter och stärka förmågan att alltid ha kunden i fokus. Utbildningen riktas till samtliga medarbetare och förväntas bidra till ökat engagemang och stolthet.

Engagemanget en viktig indikator

Möjligheten att påverka sitt arbete, graden av självständighet och att medarbetarna känner att de utvecklas är avgörande för engagemanget. Medarbetarnas engagemang är i sin tur grundläggande för att Svenska Spel ska uppfattas som en attraktiv och konkurrenskraftig arbetsgivare.

Mångfald och jämställdhet

Vi tror att ett bolag där personalens sammansättning speglar samhällets, bättre kan förstå och ta hand om sina kunder. Mångfald och en jämställd arbetsplats bidrar till ökad kreativitet och en dynamisk verksamhet. Könsfördelningen på Svenska Spel är relativt jämn, både bland chefer och medarbetare. Målet är att könsfördelningen mellan chefer ska ligga i intervallet 45–55 procent. Vid årsskiftet var fördelningen 35 procent (40) kvinnor och 65 procent (60) män bland cheferna. Eftersom utvecklingen inte går i förväntad riktning kommer vi att kvalitetssäkra rekryteringsprocessen och säkerställa att alla sökande har samma förutsättningar att söka lediga befattningar. För att utveckla vårt mångfaldsarbete så samarbetar vi bland annat med Mitt Liv, ett företag som verkar för en arbetsmarknad som värdesätter mångfald i högre utsträckning. För att få draghjälp i arbetet med att öka mångfalden kommer chefer och HR att få utbildning i hur man rekryterar med ett mångfaldsperspektiv, samt ökad kunskap om omedveten diskriminering.

Arbetsmiljö och hälsa

Medarbetarnas goda hälsa och arbetsmiljö är en viktig framgångsfaktor. Två gånger per år görs en arbetsmiljöundersökning som ligger till grund för Svenska Spels insatser. Alla chefer har arbetsmiljöansvar och genomgår en obligatorisk utbildning.

Vad händer 2018?

  • Satsningar på att tydliggöra Svenska Spels erbjudande som attraktiv arbetsgivare, framför allt inom tech.
  • Fortsatta insatser för att förbättra den fysiska arbetsmiljön.
  • Anpassning av organisationen till en ny licensmarknad.

Svenska Spels värdegrund

Alla medarbetare på Svenska Spel ska bidra till att nå visionen – Spel ska vara till glädje för alla. För att nå dit har bolaget en tydlig färdriktning. Värdegrunden beskriver hur medarbetarna har kunden i fokus och uppträder mot varandra. Medarbetarna på Svenska Spel är:

… Tillgängliga…

Vi lyssnar på våra kunder och varandra. Vi bidrar till kundens spelupplevelse genom att kombinera närvaro, snabbhet och personlig service genom hög kompetens och bra internt samarbete.

… Omtänksamma…

Vi bryr oss om våra kunder och arbetar målmedvetet för att erbjuda en enkel, trygg och glädjefylld spelupplevelse. Vi är stolta över vårt uppdrag och låter ansvaret gå före vinst. Vi är goda kollegor, lagspelare och behandlar varandra väl.

… Engagerade…

Vi är proaktiva och låter nytänkande, kreativitet och genomförandekraft genomsyra alla delar av vårt arbete. Vi ger varandra och våra kunder det lilla extra.

Läs mer i årsredovisningen om hur Svenska Spel arbetar för att engagera sina medarbetare. Ladda ner årsredovisningen 2017 här.

Svenska Spels övergripande strategi ”Upplevelse och Ansvar” bryts ner i tre perspektiv för värdeskapande: kund, medarbetare och ägare.

Svenska Spel Årsredovisning 2017
Till toppen