Positiva utredningsförslag i kampen mot matchfixning och olicensierat spel

Den 6 oktober presenterade regeringens utredare Gunnar Larsson sina förslag på hur arbetet mot matchfixning och olicensierad spelverksamhet ska stärkas. Det var uppskattade besked. Inget pekar på att den negativa utvecklingen kring manipulation av idrottsresultat har vänt eller ens planat ut. Samma sak gäller kanaliseringen, den andel av svenska kunder som spelar hos bolag med svensk spellicens. Enligt Spelinspektionens bedömning så har denna andel succesivt minskat sedan omregleringen av spelmarknaden 2019. När pilarna pekar åt fel håll går det inte att sitta med armarna i kors. Därför är Larssons förslag på åtgärder inte bara önskade utan helt nödvändiga.

Jag har tillsammans med våra sakkunniga inom matchfixning, juridik och regelefterlevnad gått igenom förslagen. Utredningen är ännu inte publicerad och vi vet i nuläget inte så mycket om hur förändringarna är tänkta att genomföras i praktiken. Men vi ställer oss positiva till de åtgärder som presenterats.

När det gäller förslagen kring matchfixning är jag särskilt glad över två saker. Dels att berörda myndigheter, spelbolag och idrottsrörelsen ska ges förbättrade möjligheter att dela information kopplat till misstänkt matchfixning. Detta utgör idag ett stort hinder vilket försvårar arbetet.

Spelinspektionen föreslås också bli ett nav med uppdrag att inhämta, analysera och sprida information om misstänkt matchfixning. Det är en viktig förändring och något Svenska Spel tillsammans med bland andra Riksidrottsförbundet och Svenska Fotbollförbundet redan 2016 föreslog i en skrivelse till den då pågående Spellicensutredningen.

Under pressträffen framgick att det funnits fall där enskilda spelbolag inte har samarbetat med utredande myndigheter kring misstänkt matchfixning. Detta är helt oacceptabelt. Låt mig vara glasklar: vi som bransch vill göra allt vi kan för att få bort matchfixningen och värna idrotten!

Bland Larssons förslag för att stärka skyddet av den svenska spelmarknaden välkomnar jag förslaget om att förändra spellagstiftningen till att omfatta allt onlinespel som en spelare som befinner sig i Sverige har möjlighet att delta i. I dag omfattar lagen onlinespel som riktas mot svenska konsumenter. Denna grundläggande förändring kommer ge Spelinspektionen bättre förutsättningar för arbetet mot olicensierade spelbolag.

Positivt är också att främjandeförbudet ska användas för att få leverantörer av betaltjänster att blockera betalningar till olicensierade spelbolag. Det är viktigt att myndigheterna ges möjlighet att ställa tuffare krav på företag som förmedlar sådana betalningar. Spelinspektionen ska också under dold identitet kunna genomföra testköp av onlinespel. Det underlättar identifieringen av betaltjänstleverantörer som samverkar med olicensierade spelbolag. Larsson föreslår även en ökad myndighetssamverkan mellan framförallt Spelinspektionen och Skatteverket. Det kan tyckas vara en självklarhet, men det är det inte.

Gunnar Larsson har föreslagit en rad åtgärder som kan ge myndigheter, spelbolag och idrottsrörelsen förbättrade möjligheter att motverka det hot som matchfixare och olicensierade spelbolag utgör. Jag skriver ”kan” då detta ännu bara är förslag. Det är nu upp till Regeringskansliet att skyndsamt bereda dessa och realisera dem. För under tiden så pågår det olicensierade spelandet och manipulerandet av idrotten med oförminskad kraft.

PATRIK HOFBAUER
Vd och koncernchef Svenska Spel