Det går att stärka konsumentskyddet utan svepande begränsningar av spelreklamen

Den senaste tiden har debattens vågor gått höga kring ett förslag till begränsning av spelreklam som lagts fram i en promemoria från Finansdepartementet och som varit ute på remiss. Även vi på Svenska Spel har svarat på remissen.

Jag vill understryka att tanken bakom lagförslaget är god, nämligen att öka konsumentskyddet och skydda fler från spelproblem. Vi ställer oss dock frågande till att det lagda förslaget i praktiken skulle medföra någon ökning av konsumentskyddet. Redan idag begränsas marknadsföring av spel. Enligt nuvarande spellag ska nämligen all spelreklam vara ”måttfull”. Var gränsen för ”måttfullhet” går tydliggörs kontinuerligt genom praxis när domstolar och Konsumentverket tillämpar lagen i mål och tillsynsärenden. Det innebär att spelbranschens förståelse för nuvarande regelverk ökar över tid. I Spelmarknadsutredningens slutbetänkande förordades också att regelverket med krav på ”måttfullhet” ska vara kvar och utvecklas stegvis. En uppfattning som flera tunga remissinstanser ställde sig bakom, bland andra Statskontoret och Konkurrensverket.

Oönskade konsekvenser
Men det nya lagförslaget går längre än så, vilket skulle leda till flera oönskade konsekvenser. Förslaget bygger på att all spelreklam ska begränsas ytterligare genom krav på ”särskild måttfullhet” istället för nuvarande krav på ”måttfullhet”. Vid en första anblick kan det synas vara en liten skillnad, men särskild måttfullhet är mycket inskränkande för marknadsföringen. Utifrån hur kravet tillämpas i alkohollagstiftningen så innebär särskild måttfullhet kraftigt begränsade möjligheter att förmedla exempelvis sinnesstämningar och känslor i reklamen. Även möjligheten att anspela på högtider i marknadsföringen kringskärs. De begränsade möjligheterna till exponering riskerar även att påverka idrottssponsringen väldigt negativt.

Riskklassning – träffsäker metod för spelreklam
Olika typer av spel medför olika risk för att utveckla spelproblem. Skraplotter och tipsspel medför en förhållande låg risk medan snabba spel som nätcasino har en högre risk. Om spelreklamen ska regleras ytterligare så är vår utgångspunkt att begränsningarna ska anpassas utifrån den risk som spelet medför. Genom att riskklassificera olika spelformer kan lagstiftningen vid behov skärpas på ett riktat och mer effektivt sätt.

Om nuvarande lagförslag genomförs ser vi följande oönskade konsekvenser:

  • Spelbolag är den enskilt största sponsorn av svensk idrott. Vi uppskattar värdet på spelbolagens idrottssponsring till omkring 800 MSEK årligen. Förslaget skulle begränsa möjligheten till sponsring och få mycket betydande konsekvenser för idrottens finansiering. Det blir mindre pengar till såväl elitidrotten som breddidrotten, vilket skulle bli kännbart i människors idrottsvardag.
  • Genom avtal med tusentals spelombud runt om i landet hjälper Svenska Spel och ATG till att hålla landsbygden levande. Intäkterna från spel och annan ombudsverksamhet är viktiga för att kunna hålla igång lokala butiker. Begränsade möjligheter att marknadsföra spel riskerar denna viktiga intäktskälla för näringsidkarna.
  • Förslaget medför en risk för ökat spelande hos olicensierade bolag. Värdet av en svenska spellicens skulle sannolikt minska vilket riskerar att leda till en ökning av olicensierat spel.

Ett bättre alternativ är att låta nuvarande krav på måttfull marknadsföring förtydligas genom praxis, för att därefter utvärdera behovet av en begränsning av spelreklam baserat på riskklassificering.

Samsyn hos spelbranschen och civilsamhället
En genomgång av remissinstansernas yttranden kring förslaget på särskilt måttfullhet för spelreklam visar att vi på Svenska Spel är långt ifrån ensamma om våra invändningar. Kritiska synpunkter har framförts från spelbolag, mediebolag och inte minst från idrottsrörelsen och andra representanter för civilsamhället.

Min förhoppning är att regeringen med omsorg väger argumenten för och emot lagförslaget och landar i ett beslut som säkrar ett högt konsumentskydd på spelmarknaden, samtidigt som man ger spelbranschen en möjlighet att fortsätta marknadsföra sina spel på ett ansvarsfullt sätt.

PATRIK HOFBAUER
Vd och koncernchef Svenska Spel