Tillsammans har vi spelkoll

Hur hjälper Svenska Spel sina kunder att hålla koll på sitt spelande? Vilka hjälpverktyg används mest, och vilka åtgärder ser vi leder till faktiska beteendeförändringar? Det är några av de frågor som ställs för att utveckla Svenska Spels förebyggande arbete mot spelproblem.

De senaste årens tekniska utveckling har gett Svenska Spel goda möjligheter att utveckla ett smart och individinriktat spelansvar som kan hjälpa kunderna att få kontroll över sitt spelande. På så sätt kan Svenska Spel tidigt upptäcka förändringar i spelbeteende och därmed snabbt ta kontakt med de kunder som uppvisar tecken på ett osunt beteende.

Att Svenska Spel idag kan utveckla smarta hjälpverktyg är värdefullt, men det är inte alltid som teknik i sig räcker hela vägen till beteendeförändring. Hur den här typen av tjänster bör utformas för att verkligen göra nytta kräver fler insikter och ökad kunskap. Forskningen om spelansvarsverktyg –
och kunskapen om hur spelbolag bör arbeta förebyggande – är fortfarande begränsad, speciellt i den digitala miljön.