Väderprognos

Framtiden en rullande prognos

Nyligen presenterades en ny upplaga av www.stateof.ai. Forskarna bakom den 147 sidor långa rapporten har i år liksom tidigare sökt sammanfatta en ögonblicksbild av framstegen inom artificiell intelligens.

Rapporten är läsvärd och vänder sig främst till dem med viss förkunskap. Samtidigt kan många läsare ha glädje av de inledande definitionerna av bland annat ’artificial intelligence’, ’machine learning’, ’reinforcement learning’, ’deep learning’, ’supervised learning’, ’transfer learning’ och slutligen min favorit, ’good old fashioned AI’.

Uppradningen av begrepp säger mycket om den rådande diskussionen och det nuvarande tillståndet för AI. Uttryck som dessa staplas på varandra i både samtal och artiklar. Ett till synes kompetent samtal förs men stundom undrar jag om de som deltar i diskussionen faktiskt förstår varandra? Raden av begrepp vittnar också om mognaden inom området. Längre fram kommer vi tala om funktioner, tjänster, förmågor, botade sjukdomar och intjänade svenska enkronor. Inte om teknikaliteter.

Kanske är dock namnet det allra bästa med rapporten. ’Stateof.ai’ ger uttryck för en viktig princip i allt spanande på framtiden. Internetadressen talar om ett tillstånd, om ett just nu för AI. Inte om ett mål eller en slutdestination. Bara om en hållplats på vägen. ’Stateof.ai’ är ett exempel på att framtiden bäst analyseras och beskrivs som en rullande prognos.

Det finns inga definitiva svar på frågor om möjligheter med och konsekvenser av AI. Med en given tidshorisont går det att göra vissa uttalanden. Möjligheterna är idag begränsade. Möjligheterna om ett par år är betydligt större. Men så snart tidshorisonten flyttas fram ökar osäkerheten i utsagorna för att så småningom övergå i ren spekulation.

Det är med framtiden som med vädret. Vi tror oss veta utfallet för de kommande dagarna men kan likafullt överraskas av en plötslig regnskur. Vädret rymmer som bekant också årstider, regionala variationer och klimatzoner. På motsvarande sätt är utsagor om framtiden beroende av bland annat plötsliga förändringar i en marknad, konjunktur samt skillnader mellan generationer och kulturer.

Vädret omfattas också av större och mer gåtfulla förändringar som på sikt tros bidra till ökad nederbörd inom vissa områden samtidigt som andra platser drabbas av en envis torka. AI är en sådan större och mer gåtfull förändring; Svårtolkad, genomgripande och variationsrik.

Så vad kan sägas om konsekvenserna av artificiell intelligens? Ett svar är att tioårsprognosen rymmer både hopp, hype och stor verklig potential. AI kommer innebära ett paradigmskifte. Vi kommer byta tankemönster. Det kommer finnas ett före och efter AI inom en lång rad områden. Vi vet en del om vad det månde bliva på kort sikt och det kan vi agera på. Därutöver rekommenderas ett känsligt finger i luften, ett vaket öga och lämpliga förberedelser för mer sannolika eventualiteter i din bransch och ditt sammanhang.

Peter