Styrelsens storlek och sammansättning

Enligt bolagsordningen ska styrelsen bestå av lägst tre och högst tio ordinarie ledamöter som utses av bolagsstämman. Dessutom har arbetstagarorganisationerna enligt lagen (1987:1245) om styrelserepresentation för de privatanställda rätt att utse ordinarie ledamöter med suppleanter.

Årsstämman 2017 beslutade att styrelsen ska bestå av sju bolagsstämmovalda styrelseledamöter inklusive ordföranden. Av dessa ledamöter är fyra kvinnor och tre män. Därutöver har styrelsen tre ordinarie ledamöter med tre suppleanter utsedda av arbetstagarorganisationerna.

Ingen av de bolagsstämmovalda styrelseledamöterna arbetar i bolagets ledning eller i ledningen av bolagets dotterbolag. Verkställande direktören är inte ledamot i styrelsen, men närvarar vid styrelsens sammanträden.

Antalet styrelsesammanträden samt ledamöternas närvaro under det senaste kalenderåret framgår av bolagsstyrningsrapporten i menyn till vänster. Där hittar du även mer information om styrelseledamöterna.

Styrelsens arbetsformer

Formerna för styrelsens arbete finns dokumenterade i styrelsens arbetsordning, som prövas och fastställs minst en gång per år. Kompetensfördelningen mellan styrelse, styrelsens utskott, styrelsens ordförande, verkställande direktör och internrevision finns uttryckta i styrelsens arbetsordning samt i styrelsens instruktioner till verkställande direktören och till chefen för internrevisionen.

Styrelseutskott

Styrelsen har inom sig inrättat två permanenta utskott – ett ersättningsutskott och ett revisionsutskott.

Utskotten består av tre respektive fem ledamöter, vilka väljs av styrelsen årligen. Dessutom har en av arbetstagarrepresentanterna rätt att närvara och delta vid utskottens sammanträden.

Antalet utskottssammanträden samt ledamöternas närvaro under det senaste kalenderåret framgår av bolagsstyrningsrapporten i menyn till vänster.