Riktlinjer för vår sponsring

Syftet med vår sponsring är att stärka vår affär och vårt varumärke. Därför utgår vår sponsring från affärsnyttan, men genom sponsringen visar vi även vårt starka samhällsengagemang genom olika insatser som ska bidra till att utveckla svensk idrott. För oss är det därför naturligt att vara med hela vägen – från knatte till elit.

Genom att uteslutande sponsra idrott och evenemang med stark idrottsanknytning kan vi möta konkurrens på spelmarknaden och engagera våra kunder långsiktigt.

Vår idrottssponsring omfattar fotboll, ishockey, skidor och e-sport på förbundsnivå samt elit- och landslagsnivå men vi satsar också miljoner på talangutveckling, bredd och ungdomsidrott. Vi är även djupt engagerade i våra olympier.

Som en av Gotlands största arbetsgivare och med huvudkontoret baserat i Visby tycker vi också att det är viktigt att även engagera oss lokalt i samarbeten och projekt som utvecklar den gotländska idrotten. Vi sponsrar lag inom fotboll, ishockey, basket och innebandy och gläds åt att vara partner till flera av Gotlands mest framgångsrika idrottsföreningar.

Svenska Spel har som mål att fördela sponsringsmedel jämställt, det vill säga att investera lika mycket resurser i damidrott och herridrott. Vårt mål är att höja marknadsvärdet på damidrott genom att bland annat ha det bästa utbudet på spel och på olika sätt bidra till att öka intresset för damfotboll. Arbetet följs upp årligen i en digital plattform samt i löpande dialoger. Under 2022 öronmärktes pengar för specifika projekt som bidrar till ökad jämlikhet och mångfald och att utveckla verktyg och utbildningar till idrottsrörelsen för att driva jämställdhetsarbetet framåt. För att förbättra villkoren inom idrotten investerade vi under 2022 drygt 145 MSEK i sponsring av kvinnliga idrottare, vilket motsvarar cirka 48 procent av våra sponsringsmedel. Vår leverantörskod innehåller bestämmelser och krav på ett aktivt arbete för ökad jämlikhet och mångfald i de föreningar och förbund vi sponsrar.

Som huvudsponsor för svensk fotboll, ishockey, skidor, e-sport och den svenska olympiska rörelsen  har vi en unik möjlighet att aktivt jobba med mångfald- och hållbarhetsfrågor inom idrotten. Därför har vi, efter dialog med en rad intressenter, en sponsringsriktlinje som tydliggör hur våra samarbetspartners förväntas agera när ett avtal har upprättas med Svenska Spelkoncernen.

Målet är att riktlinjen ska bidra till att mänskliga rättigheter, mångfald och arbetsvillkor ska beaktas och respekteras, såväl i Sverige som i de länder som arrangerar stora idrottsmästerskap.

För att säkerställa att riktlinjen efterföljs för vi en regelbunden dialog med idrottsförbunden om vad den i praktiken innebär för oss och våra samarbetspartners.

Svenska Spels arbete för en långsiktigt hållbar utveckling utgår från uppdraget att bedriva spelverksamhet på ett ansvarsfullt sätt. Bolaget har en bred ansats till hållbarhet. Verksamheten ska bedrivas på ett sätt som är socialt, ekonomiskt och miljömässigt hållbart. Utöver spelansvaret förväntas Svenska Spel att arbeta föredömligt med alla hållbarhetsområden i statens ägarpolitik (affärsetik, anti-korruption, mångfald, jämställdhet, mänskliga rättigheter, arbetsvillkor och miljö).