Svenska Spels visselblåsarfunktion

Rapportera allvarliga misstankar

Via Svenska Spels visselblåsarfunktion kan du rapportera allvarliga misstankar om lagöverträdelser, oegentligheter eller missförhållanden av allmänt intresse. God affärsetik och transparens, objektivitet och likabehandling av leverantörer är centralt på Svenska Spel. För att vi framgångsrikt ska kunna utföra vårt arbete på bästa sätt, ställs höga krav på att vi alltid agerar på ett ansvarsfullt sätt.

Svenska Spel har nolltolerans mot korruption, oegentligheter, lagöverträdelser, diskriminering och trakasserier. Därför kan du rapportera konkreta misstankar om korruption, lagöverträdelser, oegentligheter eller andra missförhållanden via vår visselblåsarkanal. Rapporteringen ska avse information som du fått del av i ett arbetsrelaterat sammanhang och avse händelser av allmänt intresse.

Arbetstagare, arbetssökande, egenföretagare, volontärer, praktikanter och personer som ingår i ett företags förvaltnings- och ledningsorgan har enligt visselblåsarlagen ett skydd mot repressalier.

Du kan vara anonym. Väljer du att vara anonym kan Svenska Spel inte ta reda på vem du är.

Det här kan du rapportera

I Svenska Spels visselblåsarfunktion kan du rapportera misstankar om allvarliga missförhållanden. Det kan handla om lagöverträdelser, oegentligheter eller händelser av allmänt intresse. Med allmänt intresse menas att händelsen berör allmänheten (normalt sett inte en persons egna arbets- eller anställningsförhållanden) och att det finns ett legitimt intresse av att missförhållandena rapporteras. Rapporteringen ska avse information som du fått del av i ett arbetsrelaterat sammanhang.

Det kan till exempel handla om:

  • Ekonomisk brottslighet eller korruption

    Till exempel mutor, förskingring, bokföringsbrott, missbruk av position eller liknande.

  • Lagöverträdelser

    Till exempel av regler om miljöskydd, livsmedelssäkerhet, produktsäkerhet, konsumentskydd, folkhälsa, dataskydd och konkurrens.

  • Allvarliga brister

    Till exempel allvarliga brister i säkerheten eller arbetsmiljön på arbetsplatsen.

Så här rapporterar du

Rapportering sker via en extern leverantör, WhistleB.

När du har skickat in formuläret får du ett användarnamn och ett lösenord på skärmen. Skriv ner och spara användarnamn och lösenord – utan dem kan du inte följa din rapport eller kommunicera med Svenska Spel i ditt ärende.

Inom sju dagar får du ett svar eller en följdfråga från Svenska Spel. All kommunikation med Svenska Spel med anledning av din rapport kommer att ske i visselblåsarfunktionen.

Du kan också kontakta Chef Compliance per telefon eller begära att få rapportera vid ett möte med Svenska Spel. Registrera en rapport enligt instruktionerna ovan och ange ditt önskemål.

Tack för din hjälp!