En spelutredning med konsumenten i fokus

Den 31 mars 2017 presenterade utredaren Håkan Hallstedt ett förslag till omreglering av den svenska spelmarknaden. Syftet med omregleringen, som det presenteras av regeringen, är att: ”skapa en spelmarknad som präglas av ett högt konsumentskydd, hög säkerhet i spelen och tydliga förutsättningar för att få verka på marknaden.” Svenska Spel anser att utredningen i huvudsak lever upp till denna målsättning.

Kanalisering och lika villkor är viktigt – men inte på bekostnad av konsumentskyddet

Svenska Spel välkomnar spelutredningen där marknadens samtliga aktörer omfattas av svensk rätt, och där lika villkor gäller. Förslagen skapar goda förutsättningar att få kontroll på den svenska spelmarknaden, vilket åtgärdar dagens situation då utländska spelföretag i stor utsträckning erbjuder spel till svenska konsumenter utan att ha licens i Sverige.

Att få in de idag oreglerade aktörerna på licensmarknaden är det som brukar kallas för kanalisering. Svenska Spel delar spelutredningens uppfattning att en hög kanaliseringsgrad är nödvändig för att åstadkomma en välfungerande spelmarknad. Detta får dock inte ske på bekostnad av konsumentskyddet.

Svenska Spel håller med spelutredningen om att det finns delar av den svenska spelmarknaden där det krävs en licensmarknad för att samhället ska få kontroll på ett befintligt, idag okontrollerat, spelande. Däremot tycker inte Svenska Spel att licensmarknaden ska omfatta spel där det saknas ett behov av kanalisering av befintligt spelande och där en ökad konkurrens snarare skulle leda till att marknaden växer. Ett exempel på det är spelutredningens förslag att lotterier ska få erbjudas som tilläggsspel inom ramen för en licens för vadhållning eller onlinespel. Detta gäller bland annat Svenska Spels egna tilläggsspel Joker.

Positivt med fler sanktionsmöjligheter och regelbunden utvärdering

För att den eftersträvade kanaliseringen, konsumentskyddet och säkerheten i spelen ska uppnås krävs att berörda myndigheter vidtar snabba och kraftfulla rättsliga åtgärder vid överträdelser. Svenska Spel ser därför positivt på förslagen om nya och mer kännbara sanktioner och straff, som till exempel kriminalisering av otillåtet spel samt förbud mot förmedling av betalning för olicensierade spel.

Svenska Spel delar spelutredningens uppfattning att den nya regleringen bör utvärderas senast tre år efter spellagens ikraftträdande för att undersöka om lagens syften och mål uppnåtts. Då bör man bland annat titta på omregleringens effekt på kanalisering och konsumentskydd. Om målen inte nås måste regleringen snabbt kunna ändras.

Flera förslag i spelutredningen som stärker konsumentskyddet

Spelutredningen gör det allmänt sett enklare att uppnå ett högt konsumentskydd och hög säkerhet i spelen. Den föreslagna möjligheten att behandla kundernas personuppgifter är till exempel central för att kunna upptäcka och hjälpa kunder med begynnande spelberoende, men också för att motverka brottslighet förknippad med spel. Svenska Spel välkomnar därför att behandling av personuppgifter regleras i spellagen.

Ett nationellt register för spelkunder är nödvändigt för att självavstängningsfunktionen ska bli effektiv. Detta är en viktig spelansvarsåtgärd och underlättar för spelare som vill ta en paus från spel hos alla spelföretag med licens.

För att motverka matchfixning är förslaget om att införa ett spelfuskbrott mycket välkommet. Svenska Spel bedömer att det avsevärt förbättrar möjligheterna att lagföra personer som gör sig skyldiga till matchfixning och annan manipulation, samt fusk i spel.

Luckor i konsumentskyddet

Svenska Spel menar att Spelmyndigheten bör genomföra en riskklassificering av de olika spelen och ställa ytterligare krav på särskilda spelansvarsåtgärder och marknadsföringsbegränsningar för sådana spelformer som medför störst risk för spelberoende. Sådana spel är exempelvis casinospel online, datorsimulerade automater, landbaserat casinospel och spel på värdeautomater.

Lika villkor bör gälla för spel som enligt en sådan klassificering medför lika stora risker för spelberoende. För att Spelmyndigheten ska kunna utfärda föreskrifter som innefattar marknadsföringsbegränsningar behöver myndigheten få den rätten i spellagen.

Den omsorgsplikt som ska åligga samtliga spelföretag behöver också klargöras av Spelinspektionen. Det finns annars risk för att denna kan komma att tolkas olika långtgående av olika företag. Exempelvis anser Svenska Spel att Spelinspektionen bör införa en begränsning av hur stora bonusar spelföretagen får erbjuda.

För att på bästa möjliga sätt motverka matchfixning är det också av stor vikt att Spelinspektionen begränsar det utbud (t ex händelser i en match) som spelföretagen får erbjuda vadhållning på. Som spelkund ska man alltid kunna lita på att spelet avgörs på idrottslig grund. Svenska Spel anser därför att det inte bör vara möjligt att spela på moment som enkelt kan manipuleras av en enskild idrottare, till exempel antal hörnor och gula kort i fotboll.

Vidare bör vinståterbetalningsnivåerna i alla spel regleras då vinståterbetalning är en faktor som medför ökad risk för matchfixning och penningtvätt.

Svenska Spel är en av 180 inbjudna remissinstanser för Spelutredningen. Svenska Spels remissvar skickades in till Finansdepartementet den 4 augusti 2017 och går att läsa här.

Det här säger Spelutredningen

  • Det kommer att finnas sex typer av spellicenser (statligt spel, spel för allmännyttiga ändamål, vadhållning, onlinespel, landbaserat kommersiellt spel, spel på fartyg i internationell trafik)
  • Att konkurrensutsätta vadhållning (sport, hästar och annan vadhållning), Onlinespel (Casino inkl. poker, bingo och spelautomater), landbaserat kommersiellt spel och landbaserat kortspel i turneringsform
  • Att behålla monopol på värdeautomater, landbaserade casinon och lotter.
  • Allt spel utan licens blir kriminaliserat, ett nytt brott i form av spelfuskbrott
  • Spelskatt tas ut med 18% av behållningen
  • Regeringens roll som tillståndsgivare upphör, Lotteriinspektionen blir Spelinspektionen och övertar all licensgivning av spel
  • Staten ska fortsatt ha en roll på spelmarknaden, men hur ägarförhållandena ska se ut blir en fråga för regeringen