Svenska Spels information om behandling av personuppgifter för ombud och partner

Personuppgiftsansvarig är AB Svenska Spel, Norra Hansegatan 17, 621 80 Visby. Tel. 0770-11 11 11. Dataskyddsombudet når du genom e-post till dataskyddsombudet@svenskaspel.se eller brevledes till Svenska Spels Dataskyddsombud, SE-106 10 Stockholm.

Du har alltid rätt att: 

  • begära ut ett så kallat registerutdrag 
  • få felaktiga uppgifter rättade
  • begära radering av personuppgifter (du kan inte alltid få alla uppgifter raderade om det finns laglig grund att behålla dem)
  • invända mot, eller begära en begränsning av, en behandling av dina uppgifter
  • återkalla ett samtycke till en behandling, om det är den legala grunden för behandlingen
  • klaga hos Datainspektionen
  • under vissa förutsättningar få dina personuppgifter överförda (så kallad dataportabilitet)

De personuppgifter som behandlas av Svenska Spel, förutom sådana uppgifter som eventuellt kan anses vara uppgifter om hälsa eller sådana som rör fällande domar i brottmål och överträdelser eller därmed sammanhängande säkerhetsåtgärder, kan komma att överföras till tredje land då Svenska Spel använder internationella leverantörer av vissa speltjänster och med spelen sammanhängande tjänster. Det krävs alltid att det finns en legal grund för överföringen, såsom att mottagarlandet har en adekvat skyddsnivå, att den registrerade har lämnat sitt uttryckliga samtycke till överföringen, att något annat av de särskilda undantagen enligt art. 49 Dataskyddsförordningen är uppfyllda, att överföringen är föremål för EU:s standardavtalsklausuler, att avsändaren och mottagaren är bundna av så kallade bindande företagsbestämmelser eller för överföringar till USA, att mottagaren är certifierad under EU-U.S. Privacy Shield.

Tidpunkter för när en personuppgift inte längre är åtkomlig för ett visst ändamål kan vara upp till en månad efter angiven sista tidpunkt nedan, på grund av att gallring av olika system kan ske med vissa intervall. 

Svenska Spel använder personuppgiftsbiträden som behandlar dina personuppgifter för Svenska Spels räkning. I sådana fall skrivs biträdesavtal med omfattande krav på den som behandlar uppgifterna så att den tekniska och organisatoriska säkerheten upprätthålls. 

Tabell över Svenska Spels behandling av personuppgifter om dig som representant för ombud och affärspartners

(Med ”dig” och ”du” i nedanstående tabell menas primärt personer vars personuppgifter behandlas med anledning av att de är ägare, styrelsemedlemmar och/eller anställda hos ett ombud eller en affärspartner till Svenska Spel.)

Ändamål och behandling 

Vilka uppgifter behandlas?

Rättslig grund och eventuell överföring till annan mottagare

Kan du motsätta dig behandlingen?

Hur länge är uppgifterna tillgängliga för det angivna ändamålet?

Avtalshantering

Marknadsbearbetning av restaurangägare som innehar serveringstillstånd för eventuellt partnerskap om försäljning av Vegas-spel.

Uppgifter om restauranger som beviljats serveringstillstånd köps in av bolag som tillhandahåller denna slags information. Uppgifterna kompletteras med uppgifter om företagsnamn, organisationsnummer, telefonnummer till företaget, och information om företrädare om bearbetning inför eventuell avtalsskrivning inleds.

Svenska Spel har ett berättigat intresse av att behandla uppgifterna.

Ja, du kan kontakta Svenska Spels support och meddela att Svenska Spel inte ska behandla dina personuppgifter för detta ändamål. 

De kompletterande uppgifterna som innehåller personuppgifter gallras efter tre månader, om inte företaget visat intresse för att ingå ett avtal med Svenska Spel. Restaurangens namn, adress och att det finns ett serveringstillstånd sparas så länge det finns ett serveringstillstånd. 

Tävlingar vid mässor.

Uppgifter om deltagarens namn och kontaktuppgifter. Namnet på deltagaren och namn på affärspartner eller ombud kan komma att publiceras i enlighet med villkoren för tävlingen. 

Uppgifterna krävs för att tävlingen ska kunna genomföras (fullgörande av avtal).

Ja, du kan välja att inte delta i tävlingar som anordnas i samband med mässor. Om du deltar måste du acceptera behandlingen.

Uppgifterna sparas inte på deltagarna förutom för vinnaren som kontaktas inom en månad.

Ansökan om att bli spelombud hos Svenska Spel.

Namn, personnr, kontaktuppgifter på en firmatecknare sparas, samt namn, kontaktuppgifter på eventuell butikschef och namn och e-post till den som fyller i ansökan.

Behandlingen är nödvändig för att ingå eller fullgöra ett avtal med någon som den registrerade representerar.

Nej, behandlingen är nödvändig för att utredning av ombudskap ska kunna utföras.

Gallring av ansökan sker två år efter avslag, alternativt i samband med avtalsskrivning.

Ansökan om att bli affärspartner hos Svenska Spel.

Namn, personnr, mobilnummer och e-post på en firmatecknare samt primärkontakt sparas.

Behandlingen är nödvändig för att ingå eller fullgöra ett avtal med någon som den registrerade representerar.

Nej, behandlingen är nödvändig för att utredning av partnerskap ska kunna göras.

Gallring av ansökan sker två år efter avslag, alternativt i samband med avtalsskrivning.

Kreditkontroll – Svenska Spel gör en kreditprövning på företaget och dess företrädare innan avtal tecknas och sedan kontinuerligt under hela avtalsförhållandet.

Organisationsnummer, företagsnamn, namn, personnummer, adress, kreditbedömningar på både företaget och dess företrädare.

Svenska Spel har ett berättigat intresse av att behandla uppgifterna.

Ja, du kan invända mot behandlingen men Svenska Spel anser att behandlingen är nödvändig för att säkerställa ombudet/affärspartnerns betalningsförmåga i den framtida relationen så då kan du inte vara ombud/affärspartner. (Det föreligger tvingande berättigade skäl samt utövande eller försvar av rättsliga anspråk).

Den senaste kreditbedömningen uppdateras löpande under hela avtalsförhållandet och den tidigare skrivs över.

Vid avtalets upphörande gallras uppgifterna direkt.

Ombuds- respektive Affärspartneravtal.

Namn, personnr, mobilnummer och e-post på kontaktperson. Vidare behandlas information om bolagets företrädare, autogiro för betalningar samt ett unikt ombuds- respektive affärspartnernummer skapas.

Fullgörande av avtal.

Nej, behandlingen är nödvändig för att fullgöra avtalet då kontaktuppgifter är nödvändigt för att kunna upprätthålla avtalsförhållandet.

Gallring sker 10 år efter avtalets upphörande.

Ombudsregistrering – Godkännande av Lotteriinspektionen (gäller både spelombud och affärspartners).

Personnummer, skuldutdrag/skuldfrihetsbevis från Kronofogdemyndigheten, bevis om att näringsförbud inte föreligger samt konkursfrihetsbevis från bolagsverket, senaste beskedet om slutligskatt från Skatteverket inhämtas från bolag som tillhandahåller denna slags uppgifter avseende de personer som omfattas av en så kallad lämplighetsprövning vid registrering av ombud/affärspartner hos Lotteriinspektionen. De personer som omfattas måste även inkomma med utdrag ur belastningsregistret.

Det följer av regelverket för tillhandahållande av spel att ombud och affärspartners måste registreras hos. Lotteriinspektionen (rättslig förpliktelse).

Nej, behandlingen är nödvändig för att fullfölja en rättslig förpliktelse kopplat till ditt ombudskap med Svenska Spel.

Uppgifterna sparas under hela avtalsrelationen och därefter i fem år i enlighet med Lotteriinspektionens direktiv.

Terminalhantering

Registrering och administration av spelsäljare och terminaladministratörer (Spelombud).

För- och efternamn, personnummer, mobilnummer, användarnamn, lösenord och fingeravtryck.

Svenska Spel har ett berättigat intresse av att behandla uppgifterna.

För registrering av fingeravtryck för enklare inloggning lämnar du ditt samtycke.

Ja, du kan invända men då kan du inte vara spelsäljare eller speladministratör för behandlingen är nödvändig för att tillgodose Svenska Spels tvingande berättigade intresse av att kunna sälja spel på ett säkert sätt med spårbarhet till en enskild spelsäljare.

Du kan däremot själv välja att ge och dra tillbaka ditt samtycke gällande enklare inloggning med fingeravtryck. Funktion för att dra tillbaka ditt samtycke om fingeravtryck finns lättillgängligt i terminalen i inloggat läge.

Enligt avtal mellan Svenska Spel och ombudet ska administrationsansvarig hos ombudet omedelbart ta bort användare som inte längre ska ha behörighet.

Inloggning i terminalen och spelsäljares aktiviteter avseende spel och vinsttransaktioner.

Användar-ID, transaktion.

Svenska Spel har ett berättigat intresse av att behandla uppgifterna.

Ja, du kan invända men då kan du inte vara spelsäljare för behandlingen är nödvändig för att tillgodose Svenska Spels tvingande berättigade intresse av att kunna sälja spel på ett säkert sätt med spårbarhet till en enskild spelsäljare.

Samtliga transaktioner gallras efter 18 månader.

Utbildning och regelefterlevnad

Användarregistrering i Svenska Spels webbaserade utbildningssystem samt frivilliga och obligatoriska utbildningar för ombud och affärspartners.

Namn, personnummer, mobilnummer, mailadress, arbetsplats, utbildning, utbildningsstatus.

Är du personalansvarig för ombudet eller affärspartnern kan du även se din personals uppgifter.

Svenska Spel har ett berättigat intresse av att behandla uppgifterna.

Ja, du kan invända, men då kan du inte vara ombud eller affärspartner för Svenska Spel har ett tvingande berättigade intresse av att kunna tillhandahålla olika former av webbaserade utbildningar till ombud och affärspartners bland annat så att regelverk för tillhandahållande av spel ska kunna upprätthållas.

Information om genomförda utbildningar gallras efter tre års inaktivitet.

Hantering av bokningar och andra önskemål i samband med utbildning.

Namn, personnummer, arbetsplats, kontaktuppgifter, resebokningar, ev. hotellbokningar, önskemål och ev. allergier samt övriga nödvändiga noteringar i samband med utbildningen.

Väljer du att uppge information om allergier eller specialkost gör du det med ditt aktiva samtycke. Uppgifter i övrigt måste behandlas för att hantera dina bokningar och önskemål och är därmed en del av att fullgöra ett avtal med dig. Uppgifterna kan komma att överföras till upphandlade samarbetspartners som sköter bokningar.

Nej, du kan inte invända mot behandlingen. Om behandlingen baseras på ett samtycke kan du återkalla samtycket, men då kan inte dina önskemål uppfyllas.

Personliga noteringar inklusive eventuell information om allergier gallras max en månad efter genomförd utbildning.

Tillsynshantering i form av provköp och andra typer av tillsynsärenden där Svenska Spel kontrollerar ombud och affärspartner.

Organisationsnummer, företagsnamn, namn, eventuellt användar-ID, resultat av tillsynen.

Svenska Spel har ett berättigat intresse av att behandla uppgifterna.

Ja, du kan invända mot behandlingen men Svenska Spel anser att behandlingen är nödvändig för att säkerställa ombudet/affärspartnerns följsamhet av regelverk och avtal så då kan du inte vara ombud/affärspartner. (Det föreligger tvingande berättigade skäl samt utövande eller försvar av rättsliga anspråk).

Gallring av specifika personuppgifter sker direkt efter avslutat tillsynsärende om inte ärendet föranleder ytterligare åtgärder och att ett ärende initieras.

Support, information och relation

Support via telefon och mail inklusive reklamationer.

Ombuds- eller affärspartnernummer.

Uppgifter om dig som representant för ett ombud eller en affärspartner som krävs för att lösa ärendet samt de uppgifter du väljer att lämna. Ett ärende läggs upp i ärendehanteringssystemet och uppgifterna behandlas för att kunna ge den hjälp och återkoppling du har behov av.

Fullgörande av avtal.

Nej, du kan inte motsätta dig behandlingen om du vill få hjälp via Svenska Spels support.

Supportärenden gallras 24 månader efter avslutat ärende.

Uppföljning av ärendehantering hos Svenska Spels support vad avser kvalité, utbildning och vid tvister.

Samtal spelas in i kvalitets- och utbildningssyfte samt vid eventuell tvist för att kontrollera vad som överenskommits.

Behandlingen är nödvändig för att tillgodose Svenska Spels berättigade intresse av att kunna säkra sin kvalitet och hantera tvister.

Nej, du kan inte motsätta dig denna behandling om du ringer Svenska Spels support då vi har tvingande berättigade skäl att upprätthålla kvalitetsarbetet och kunna verifiera vad som sagts, och detta intresse väger tyngre än dina intressen, rättigheter och friheter eller sker för att fastställa, utöva eller försvara rättsliga anspråk.

Inspelade support-samtal sparas i sex månader efter samtalet om det inte är förenat med en utredning vid tvist då det sparas tills tvisten är avgjord.

Installation och support på plats av Svenska Spels upphandlade servicetekniker.

Uppgifter om dig som representant för ett ombud eller en affärspartner som krävs för att hantera ärendet.  Ett ärende läggs upp i ärendehanteringssystemet och uppgifterna behandlas för att kunna ge den hjälp och återkoppling du har behov av.

Fullgörande av avtal.

Nej, uppgifterna är nödvändiga för att kunna installera Svenska Spels utrustning samt avhjälpa eventuella problem med utrustningen eller kommunikationen.

Personuppgifterna Installations- och supportärenden gallras 12 månader efter avslutat ärende.

Löpande riktad information via e-post som skickas till dig som representant för ett ombud eller affärspartner med syfte att hantera Svenska Spels produkter och tjänster på rätt sätt. Till exempel nya regler, information om nya spel eller påminnelse om utbildningar.

Namn, e-post, mobilnummer.

Berättigat intresse Behandlingen syftar till att skicka ut information till våra partners/ombud om exempelvis nya regler spellanseringar eller andra förändringar som påverkar deras arbete med våra produkter.

Ja, du kan avsäga dig information från Svenska Spel. För att avregistrera dig, kontakta Svenska Spels support.

Gallring av utskick sker efter tre månader.

Inbjudan, svar och deltagande på Svenska Spels anordnade events.

Namn, telefonnummer, e-post, partnertillhörighet. Information relaterat till bokningar av resa, logi, måltider samt övriga noteringar i relation till eventet vid deltagande.

Samtycke.

Ja, du väljer själv om du vill delta.

Informationen om att du deltagit på ett event gallras tre år efter genomfört event. All övrig information gallras inom tre månader efter genomfört event.

Upprätthållande av relation genom noteringar om platsbesök, telefonsamtal eller annan digital kontakt.

Uppgifter om dig som representant för ett ombud eller en affärspartner samt de uppgifter du väljer att lämna, som är relevanta för relationen och den aktuella kontakten.

Berättigat intresse Behandlingen görs för att veta vilken information du erhållit vid platsbesök och liknande, samt att vi ska kunna kontakta dig för att hjälpa eller påminna dig i olika ärenden.

Nej, du kan inte motsätta dig att Svenska Spel gör nödvändiga noteringar om genomförda besök/kontakter och/eller vad ni kommit överens om.

  

Uppgifterna gallras 12 månader efter avtalets upphörande och löpande efter 24 månader under befintlig avtalsrelation.

Inloggningsuppgifter till Svenska Spels Extranät.

Namn, e-post, användarnamn, lösenord, telefonnummer.

Berättigat intresse Behandlingen görs för att du ska kunna ta del av avtalet och dess villkor samt få information och delta i olika typer av utmaningar.

Ja, du behöver inte registrera personuppgifter för att använda tjänsten utan kan använda den anonymt.

Personuppgifter kopplade till ombudet eller affärspartnern gallras genom avidentifiering en månad efter avtalets upphörande.

Ombud- och affärspartnerundersökningar.

Uppgifter om organisationen så som ombuds- eller affärspartnernummer, namn, adress, kontaktperson och kontaktuppgifter (e-post, telefonnummer, adress).

Behandlingen är nödvändig för att tillgodose Svenska Spels berättigade intresse av att bedriva ett kvalitets- och uppföljningsarbete. Externa undersökningsinstitut kan komma att utföra dessa undersökningar å Svenska spels vägnar.

Ja, du kan välja att inte delta i undersökningen.

Kontaktuppgifterna raderas direkt efter genomförd undersökning. Dina svar avidentifieras och kan inte kopplas tillbaka till dig som representant för ett specifikt ombud eller affärspartner.

Motverkande av spelfusk och andra oegentligheter, utredningar samt myndighetskrav.

Ärendehantering avseende legala frågor.

Dina personuppgifter kan vara sökbara i det ärendehanteringssystem som används som stöd i legala frågor, exempelvis vid tvister.

Behandlingen är nödvändig för att tillgodose Svenska Spels berättigade intresse av att kunna hantera legala frågor.

Ja, du kan invända mot denna behandling men Svenska Spel anser sig ha tvingande berättigade skäl att hantera sina legala frågor, och detta intresse väger tyngre än dina intressen, rättigheter och friheter eller sker för att fastställa, utöva eller försvara rättsliga anspråk.  Det betyder att du inte kan hantera Svenska Spels produkter och tjänster om du motsätter dig denna behandling.

Ett ärende arkiveras ett år efter att det avslutats och raderas permanent 10 år efter att det avslutats. 

Uppfyllande av tillsynsmyndighetens krav på att spara information om speltransaktioner.

Transaktioner, vilket innefattar spelsäljarens användar-ID.

Det följer av Lotteriinspektionens föreskrifter att lagra speltransaktioner under denna period. (Rättslig förpliktelse).

Nej, du kan inte motsätta dig behandlingen då det är en rättslig förpliktelse.

Uppgifterna gallras efter fem år.

Att förhindra brott mot avtal, spelfusk, bedrägerier och olika slags säkerhetsrelaterade incidenter.

Uppgifter om dig såsom ditt namn, personnummer, användar-ID; transaktioner utförda av dig i Svenska Spels terminal och IP-adresser du använt kan användas i arbetet för att förhindra och utreda brott mot avtal, spelfusk, bedrägerier och olika säkerhetsrelaterade incidenter.

Behandlingen är nödvändig för att tillgodose Svenska Spels berättigade intresse av att motverka brott mot avtal, spelfusk, bedrägerier och andra säkerhetsrelaterade incidenter.

Uppgifter kan inhämtas från offentliga externa källor såsom Skatteverket och delas med samarbetspartners med vilka Svenska Spel har ett avtal om att samarbeta vid denna typ av utredningar, såsom exempelvis idrottsföreningar.

Ja, du kan motsätta dig denna behandling men Svenska Spel anser sig ha tvingande berättigade skäl att bedriva arbete mot spelfusk, bedrägerier och andra säkerhetsrelaterade incidenter, och detta intresse väger tyngre än dina intressen, rättigheter och friheter eller sker för att fastställa, utöva eller försvara rättsliga anspråk. Det betyder att du inte kan hantera Svenska Spels produkter och tjänster om du motsätter dig denna behandling.

Ärendena avslutas löpande och varje år gallras ärenden som är mer än tre år gamla.

Att förhindra penningtvätt och finansiering av terrorism.

Regelverket för att förhindra penningtvätt och finansiering av terrorism ställer bland annat krav på identifiering, övervakning och rapportering. Alla uppgifter som finns tillgängliga om dig används i detta syfte.

Behandlingen är nödvändig för att fullgöra rättsliga förpliktelser som följer av lag (2017:630) om åtgärder mot penningtvätt och finansiering av terrorism. Uppgifter kan också inhämtas från offentliga externa källor såsom Skatteverket.

Uppgifter kan komma att lämnas ut till polisen i enlighet med lagstiftningen.

Nej, du kan inte motsätta dig denna behandling om du hanterar Svenska Spels produkter och tjänster.

I enlighet med lagen om åtgärder mot penningtvätt och finansiering av terrorism sparar Svenska Spel dina uppgifter i fem år.

Hantering av olika slags myndighetsförfrågningar.

Olika myndigheter kan med stöd av lag begära ut viss information om ombud eller affärspartners och det kan innefatta uppgifter om företrädare och anställda. Svenska Spel hanterar sådana ärenden med stöd av ett ärendehanteringssystem där uppgifter om förfrågan läggs in.

Behandlingen är nödvändig för att fullgöra rättsliga förpliktelser som följer av lag. Svenska Spel kontrollerar alltid att det finns legalt krav på utlämnande av uppgifterna innan utlämnande sker.

Nej, du kan inte motsätta dig behandlingen.

Ärendena loggas när de avslutats och varje år gallras ärenden som är mer än tre år gamla. Mailkorrespondensen i ärendena gallras efter ett år.

Att uppfylla bokföringslagens krav och hantera reklamationer eller tvister avseende betalningstransaktioner.

Bokföringslagen ställer krav på att affärshändelser ska sparas viss tid. Betaltjänstlagen ger betalare vissa rättigheter som medför information om betaltransaktioner viss tid.

Behandlingen är nödvändig för att fullgöra rättsliga förpliktelser som följer av lag.

Nej, du kan inte motsätta dig behandlingen om du är kund hos Svenska Spel.

Bokföringsmaterial gallras efter sju år och detaljerad betalningshistorik efter 18 månader.

Systemförvaltning och systemsäkerhet

För att kunna vidareutveckla IT-system samt säkerställa hög prestanda och tillgänglighet har Svenska Spel utvecklingsmiljöer och säkerhetskopiering. 

Vid tester kan uppgifter om dig och din användning av Svenska Spels system komma att behandlas i olika testmiljöer.

Samtliga dina uppgifter lagras också i system för säkerhetskopior.

Behandlingen är nödvändig för att tillgodose Svenska Spels berättigade intresse av att vidareutveckla sina tjänster samt säkra drift utan avbrott.

Ja, du kan motsätta dig denna behandling men Svenska Spel anser sig ha tvingande berättigade skäl att vidareutveckla sina IT-system samt säkra drift utan avbrott, och detta intresse väger tyngre än dina intressen, rättigheter och friheter. Du kan därför inte motsätta dig denna behandling om du hanterar Svenska Spels produkter och tjänster.

Vi använder personuppgifter för verkliga ombud och affärspartners enbart för att testa prestanda och belastning av systemet, annars använder vi primärt fiktiva eller informerad personals personuppgifter. Om vi använder verkliga personuppgifter i testmiljöer så gallras de genast efter slutförda tester.

För att tillhandahålla en säker IT-miljö för hantering av spel övervakas IT-systemen och dess användning. Vid larm eller fel görs felsökning i syfte att säkerställa en trygg IT-miljö.

Vid övervakning och felsökning av olika system kan din IP-adress och andra personuppgifter som kan kopplas till dig och din användning av Svenska Spels system komma att analyseras.

Behandlingen är nödvändig för att tillgodose Svenska Spels berättigade intresse av att upprätthålla och kvalitetssäkra sina IT-system.

Ja, du kan motsätta dig denna behandling men Svenska Spel anser sig ha tvingande berättigade skäl att säkra sina IT-system, och detta intresse väger tyngre än dina intressen, rättigheter och friheter eller sker för att fastställa, utöva eller försvara rättsliga anspråk.  Du kan därför inte motsätta dig denna behandling om du hanterar Svenska Spels produkter och tjänster.

Loggar för övervakning och felsökning sparas i tre månader.

Senaste uppdatering: 2018-05-23