Registrering av Svenska Spels partners

Svenska Spel och andra spelbolag omfattas av lagstiftning mot penningtvätt och finansiering av terrorism. Av lagen framgår bland annat att du som partner till Svenska Spel ska registreras hos Spelinspektionen (Si) – samt att personer som har ledande befattning i bolaget ska vara ”lämpade” att sälja spel.

Därför ber vi våra blivande partners att:

Begära utdrag ur polismyndighetens belastningsregister. Fyll i de bifogade blanketterna du fått/får och skicka till Polismyndigheten i bifogat kuvert. Vilka personer som omfattas för just ditt företag framgår av registreringsbeviset från Bolagsverket. Du kan även scanna in och e-posta blanketten till registerutdrag@polisen.se. OBS Kom ihåg att skriva under!

Följande personer omfattas av lämplighetsprövningen:
• Samtliga styrelsemedlemmar.
• VD.
• Eventuell vice VD.
• Eventuella särskilda och externa firmatecknare.
• Andra företrädare med rätt att teckna avtal för företaget.

När registerutdragen anländer från Polismyndigheten skickar ni dessa till Svenska Spel. Observera att registerutdraget måste begäras ut omgående och därefter skickas till Svenska Spel.

Övriga registerutdrag

Förutom utdraget från belastningsregistret begär Svenska Spel ut följande öppna registerutdrag (för samtliga befattningshavare i partnerns bolag):

• Skuldutdrag eller skuldfrihetsintyg från Kronofogdemyndigheten.
• Bevis om att näringsförbud inte föreligger samt konkursfrihetsbevis från Bolagsverket.
• Senaste beskedet om slutlig skatt från Skatteverket.

Vad händer sen?

När Svenska Spel fått in samtliga registerutdrag (utdrag ur polismyndighetens belastningsregister samt utdragen ovan) så skickas dessa till Spelinspektionen (Si) för registrering. Därefter fattar Si beslut om partnerns registrering. Detta beslut skickas till det beröra företaget samt till Svenska Spel.

Frågor & svar

Varför behöver Svenska Spel ett utdrag ur belastningsregistret från Styrelse, VD, firmatecknare etc?

Som en följd av det nya penningtvättsdirektivet från EU måste alla spelbolag och dess partners ha tillstånd eller vara registrerade hos Spelinspektionen. För att en partner ska kunna registreras måste det anses lämpat att tillhandahålla spel. En del av den lämplighetsprövningen innebär kontroll av att ledande befattningshavare hos det beröra företaget inte gjort sig skyldiga till allvarlig brottslighet. Därför har Spelinspektionen bestämt att utdrag från belastningsregistret ska bifogas ansökan om registrering av partner.

Varför kan inte Svenska Spel själva begära ut handlingarna så att vi slipper blanda in samtliga i styrelsen?

För att kunna begära ut utdrag ur belastningsregistret på andra personer än sig själv krävs stöd i förordning. Varken Svenska Spel eller Spelinspektionen har sådant stöd – därför måste varje ledningsperson hos det berörda företaget begära ut utdrag på sig själv.

Räcker det inte att en mindre grupp ledande befattningshavare prövas?

Den krets av personer som omfattas av prövning framgår av 4 f § lotteriförordningen. Där står att de som ingår i det berörda partnerns styrelse eller är verkställande direktör – eller på motsvarande sätt företräder företaget omfattas av kravet på lämplighetsprövning.

Vad händer om inte alla i styrelsen vill lämna ifrån sig ett utdrag ur belastningsregistret?

I så fall kommer inte Spelinspektionen att registrera partnern. Vilket i sin tur leder till att speltillståndet faller och då kan vi inte längre bedriva något spel på platsen. Här finns en möjlighet att byta ut ledningspersoner som inte vill lämna in utdrag från belastningsregistret.

Jag genomgick en lämplighetsprövning för ett annat ställe för "8 månader sedan". Behöver jag skicka in ett nytt utdrag?

Ja, Spelinspektionen godtar inte utdrag ur belastningsregistret som är äldre än sex månader. Därför måste du skicka in ett nytt utdrag för att bli godkänd som ombud.

Jag är inte folkbokförd i Sverige - vad behöver jag göra?

Du behöver skicka in en vidimerad kopia av din ID-handling tillsammans med handlingar som bevisar ditt skuldläge, att du inte finns upptagen i brottsregistret, att inte näringsförbud föreligger, konkursfrihetsbevis och senaste besked om slutlig skatt.

Hur vet jag att Svenska Spel har tagit emot mitt utdrag ur belastningsregistret?

Genom att kontakta oss kan vi se om ditt belastningsregister är knutet till den ansökan som ska göras.

Vad händer om endast några från bolaget skickar in sina utdrag?

Då Si inte fått uppgifter på alla som ingår kan de inte slutföra registreringen och godkänna partnern. Vilka personer som omfattas framgår av registreringsbeviset från Bolagsverket. Den krets av personer som omfattas av prövning framgår av 4 f § lotteriförordningen. Där framgår att de som ingår i partnerns styrelse eller är verkställande direktör eller på motsvarande sätt företräder företaget omfattas av kravet på lämplighetsprövning.

Varför har jag fått ett besked om att Svenska Spel har tagit en kreditupplysning på mig via Credit Safe?

I samband med partnerns registrering som Si kräver med anledning av lotterilagen ska Svenska Spel inkomma med ett antal handlingar. Bland annat utdraget ur belastningsregistret som du själv har fått inkomma med men även andra, offentliga handlingar. Se nedan. De offentliga handlingarna begär Svenska Spel ut via ett kreditupplysningsföretag. När en sådan upplysningar lämnas ut av kreditupplysningsföretagen – i vårt fall Credit Safe – har de en informationsplikt gentemot den omfrågade personen. Det vill säga att de behöver informera dig att de lämnat ut uppgifter om dig till oss. Upplysningen ska inte på något sätt påverka din kreditvärdighet. Följande dokument begär Svenska Spel ut:

  • Skuldutdrag eller skuldfrihetsintyg från Kronofogdemyndigheten.
  • Bevis från Bolagsverket om att näringsförbud inte föreligger.
  • Konkursfrihetsbevis från Bolagsverket.
  • Senaste beskedet om slutlig skatt från Skatteverket.