Vill du bli leverantör åt Svenska Spel?

Svenska Spel köper in varor och tjänster för knappt 2 miljarder kronor varje år och har en leverantörsbas på omkring 1 500 leverantörer. Utifrån ett kategoriinriktat arbete har vi god kontroll på våra inköp och på våra leverantörer.

Vi ställer höga krav på oss själva i vårt arbete med hållbarhet inom områden som spelansvar, affärsetik, miljö, mångfald och arbetsvillkor. Därför är det väldigt viktigt att våra leverantörer lever upp till våra krav. Läs om vilka krav vi ställer på våra leverantörer avseende hållbarhet i Svenska Spels Leverantörskod. 

AB Svenska Spel lyder under lagen om offentlig upphandling (LOU), vilket innebär att vi annonserar alla våra upphandlingar offentligt för att uppnå bästa möjliga konkurrens. Här finner du våra aktuella LOU-upphandlingar.

För att vara säker på att inte missa någon av AB Svenska Spels kommande upphandlingar kan du prenumerera på en bevakningstjänst hos någon av de offentliga annonsdatabaserna, exempelvis Mercell Commerce AB.

Svenska Spel omfattas som statligt bolag inte av offentlighetsprincipen, och har därför inte någon generell skyldighet att enligt Tryckfrihetsförordningen (1949:105) lämna ut handlingar relaterade till upphandlingar. Svenska Spel lämnar därför, som huvudregel, inte ut i upphandlingar inkomna anbud (detta gäller även efter att tilldelningsbeslut har fattats) eller tilldelningsbeslut. Vad gäller tilldelningsbeslut är det enbart de leverantörer som har lämnat anbud som får ta del av dessa för respektive upphandling.

För frågor eller behov av mer information – vänligen skicka ett mail till inkop@svenskaspel.se.

Information hur du som leverantör skickar fakturor till oss hittas här.

AB Svenska Spel upphandlar enligt Lagen om offentlig upphandling; LOU, som kortfattat kan beskrivas som ett regelverk som syftar till att offentliga myndigheter, institutioner och bolag ska genomföra inköp av varor och tjänster på ett sätt som innebär att inköpen konkurrensutsätts på marknaden, tryggar den fria rörligheten, hushållar med skattemedlen samt motverkar korruption. Mer information om upphandlingar enligt LOU finns hos  Upphandlingsmyndigheten.

AB Svenska Spels upphandlingar ska alltid genomföras på ett sådant sätt att de inte strider mot de fem grundläggande upphandlingsprinciperna som gäller för offentlig upphandling. Dessa är; icke diskriminering, likabehandling, transparens, proportionalitet samt ömsesidigt erkännande. För att säkerställa att offentliga upphandlingar genomförs i enlighet med de fem grundläggande upphandlingsprinciperna måste  upphandlingsprocessen följa ett visst antal steg och faser som anges i LOU.

Mer information om de fem grundläggande upphandlingsprinciperna kan läsas hos Upphandlingsmyndigheten.

När ett upphandlingsunderlag är färdigställt ska det enligt LOU offentliggöras genom att annonseras i en publikt tillgänglig annonsdatabas. Annonsering av AB Svenska Spels upphandlingar sker i det elektroniska upphandlingsverktyget Mercell TendSign. Här hittar du alla våra aktuella LOU-upphandlingar.

För att delta i en LOU-upphandling börjar du med att titta igenom det annonserade upphandlingsunderlaget för att se vad som ska upphandlas och vilka krav som ställs på dig som leverantör och på varan/tjänsten som ska upphandlas samt när anbud senast ska lämnas in. Anbudstidens längd, d v s den tid som du som leverantör har på dig att lämna anbud, regleras i LOU och beror på vilket av de tillåtna upphandlingsförfarandena i LOU som används. Anbudstiden är en viktig period för dig som leverantör, då det är under denna tid som det finns möjlighet för dig att ställa frågor om upphandlingsunderlaget samt att inkomma med eventuellt anbud. I upphandlingsunderlaget redovisas även hur anbud ska lämnas och hur inkomna anbud kommer att utvärderas.

När anbudstiden har löpt ut kommer ditt anbud tillsammans med de övriga anbudsgivarnas anbud att öppnas för att sedan prövas och utvärderas i enlighet med vad som framgår ur upphandlingsunderlaget. Baserat på utfallet av denna prövning och utvärdering fattas sedan ett beslut om vilken leverantör/vilka leverantörer som kommer att tilldelas i upphandlingen.

Vill ditt företag lämna anbud till Svenska Spel? Här hittar du alla våra aktuella LOU-upphandlingar.

Resultatet av en LOU-upphandling meddelas genom att ett tilldelningsbeslut skickas ut till samtliga leverantörer som har lämnat anbud och /eller anbudsansökan (för de upphandlingsförfaranden där sådan ingår). Därefter inträder den s. k.  avtalsspärren, d v s den period inom vilken leverantörer ges möjlighet att klaga på (överpröva) upphandlingen. Om ingen överprövning har inkommit under perioden är Svenska Spel därefter fri att teckna avtal med vinnande leverantör/leverantörer.

Leverantörsuppföljning handlar om att utvärdera, mäta och övervaka våra leverantörers prestationer, affärsprocesser och affärsutövning. Detta görs i syfte att kunna minska Svenska Spels risker och driva ett kontinuerligt förbättringsarbete, dvs för att kunna hålla en långsiktig hög standard i vår verksamhet, samt för att kontrollera våra kostnader. Genom en bedriva en aktiv leverantörsuppföljning förbättrar Svenska Spel kontrollen av att våra leverantörer faktiskt lever upp till de krav som vi har ställt i våra upphandlingar och i våra inköpsavtal, både på dem som leverantörer och på de varor och/eller tjänster som de enligt avtalet ska leverera till oss. Du kan läsa mer om hur Svenska Spel jobbar med de delar av leverantörsuppföljningen som rör hållbarhets- och affärsansvarsperspektivet här: Hållbarhet på Svenska Spel

Mailadress: inkop@svenskaspel.se

Telefonnummer (Växel): 010-120 00 00


Besöksadress Visby:
 Norra Hansegatan 17, 621 39 Visby

Postadress Visby: AB Svenska Spel, 621 80 Visby

 

Besöksadress Solna: Evenemangsgatan 17, 169 56 Solna

Postadress Solna: AB Svenska Spel, 106 10 Stockholm