Parul Sharma: ”Alla aktörer spelar en lika viktig roll”

Hållbarhetsexperten Parul Sharma är människorättsjurist och rektor för The Academy for Human Rights in Business.

I september 2015 antog FN en resolution med 17 globala mål för hållbar utveckling. Vi ställde fyra frågor till hållbarhetsexperten Parul Sharma om hur Sverige och Svenska Spel kan bidra till att målen uppfylls.

1. Hur ligger Sverige till i arbetet med de Globala målen?

– Inom Sveriges gränser ligger vi bra till i arbetet med de gröna målen. Men i ett globalt perspektiv är vi en av de tio största bovarna när det gäller koldioxidutsläpp per capita. Det har att göra med att mycket av det vi konsumerar produceras utanför Sverige. Vår största utmaning är därför att arbeta för mål 12 – en hållbar konsumtion och produktion. Här måste vi lägga in en enorm växel, både på nationell nivå och företagsnivå.

2. Hur kan företagen bidra?

– Alla aktörer spelar en lika viktig roll och måste samarbeta för att säkerställa att det vi konsumerar är framställt med miljömässiga och sociala hänsyn. Att företag arbetar med återvinning och återanvändning är ingen garanti för att produktionen sker på ett rättvist sätt. Företagen måste ta ett större grepp om värdekedjan, granska sina leverantörer och kommunicera resultaten. Om alla gör det har vi kommit långt på vägen mot mål 12.

3. Vilka andra målområden är viktiga?

– Sverige är det OECD-land där de ekonomiska och sociala klyftorna vuxit mest sedan 1990-talet. Vi är bland annat det land i Europa där det är svårast att få arbete för personer med utomeuropeiskt ursprung. Här kan alla företag, inklusive Svenska Spel, arbeta för en ökad mångfald i personalstyrkan, både genom att ta in medarbetare med olika etnicitet men även med olika former av funktionshinder. På så vis kan de bidra till mål 5 och mål 10 som rör jämställdhet och minskad ojämlikhet.

4. Inom vilket område har Svenska Spel kommit längst?

– Det är förstås i arbetet mot spelberoende. Jag är imponerad av Svenska Spels kunskap och insatser, och hur man samarbetar med andra aktörer kring problematiken. Jag hoppas att andra företag kan inspireras och inse att arbetet med hållbarhetsfrågor måste grundas på kunskap och förståelse för att insatserna ska få avsedd verkan.