En långsiktigt hållbar värld – en del av vår strategi

Svenska Spel ska arbeta för en långsiktigt hållbar värld. Det är en del av vår strategi och en självklarhet i allt vi gör. Miljö- och klimatfrågor är en del av den ekologiska hållbarheten. Därför är vi ansvariga för att kontinuerligt minska vår miljöpåverkan och begränsa de pågående klimatförändringarna. För att lyckas med detta behöver vi arbeta systematiskt, målinriktat och med ständiga förbättringar. Vi fokuserar på de områden där vi kan göra störst skillnad. På Svenska Spel innebär det att jobba med material, lokaler, transporter och resor, livsmedel samt IT.

Mål för klimat och miljö

Svenska Spels miljö- och klimatpåverkan följs upp årsvis. Resultatet ger en tydlig bild av vilka delar av verksamheten som har störst negativ påverkan och skapar förutsättningar för att sätta in rätt åtgärder.

Miljö- och klimat­målet överträffades

Vid årsskiftet 2020/2021 gick vi i mål med vårt tioåriga klimat- och miljömål. Det övergripande målet var att sänka bolagets växthusgasutsläpp med totalt 50 procent i absoluta tal, relativt 2010 års nivåer. Summeringen blev en glädjande övning – vi lyckades uppnå en minskning på hela 70 procent och överträffade därmed det redan högt satta målet. Visserligen bidrog pandemin till sänkningen under 2020 (och därför visar vi både 2019 och 2020 års siffror här) men framförallt har vi alla Svenska Spelare att tacka för fina insatser under ett helt decennium.

Uppföljningen av Svenska Spels miljö- och klimatpåverkan sker enligt Greenhouse Gas Protocol (GHG-protokollet). I enlighet med protokollet redovisar vi våra utsläpp i tre olika delar.
Scope 1 omfattar direkta utsläpp. Detta är utsläpp som vi har direkt kontroll över, så som utsläpp från tjänstefordon.
Scope 2 omfattar indirekta utsläpp från köpt energi, så som el och fjärrvärme.
Scope 3 omfattar övriga indirekta utsläpp. Detta omfattar utsläpp från samtliga övriga ­aktiviteter, så som produktion, logistik och flygresor.

Läs mer om vår klimatpåverkan i vår klimatredovisning för verksamhetsåret 2022.

Vi tar vara på lärdomar från allt vårt ­tidigare miljöarbete och fortsätter att utmana oss själva framåt – nästa steg är miljö- och klimatprogrammet Grönt kort 2030.

Från
4 982 ton

CO2e år 2010

till
2 934 ton

CO2e år 2022

Utsläpp (ton CO2e201020212022Förändring % 2021-2022
Scope 1278,2341,1301,5-11,6%
Scope 2884,8112,3225,5100,8%
Scope 33 8191 573,92 407,553,0%
Totalt4 981,92 027,32 934,444,7%

En satsning för framtiden:
Grönt kort 2030

Svenska Spels nya miljö- och klimatprogram Grönt kort 2030 tar avstamp i FN:s globala mål för hållbar utveckling och Sveriges miljömål. Programmet rymmer de områden där vi har ännu mer att hämta för att sänka Svenska Spels miljö- och klimatpåverkan. I Grönt kort 2030 har vi även med två nya områden; livsmedel och IT. Dessutom har vi börjat mäta fler aspekter av varje område.

Grönt kort 2030 innehåller områdena:

  • Hållbar resursanvändning
  • Hälsosamma och effektiva byggnader
  • Klimatsmart resande
  • Mat för klimatet
  • Effektiv logistik
  • Hållbar IT-hantering

För varje område finns övergripande mål, delmål och indikatorer som tar oss närmare Svenska Spels vision och mål inom miljö och klimat.

Svenska Spel cirkulerar IT-utrustning

Den som tänker på Svenska Spel tänker ofta idrott, spel och statligt ägande. Och det stämmer ju. Men har du tänkt på att Svenska Spel i många avseenden numera även är ett techbolag? Våra spelintäkter från online ökar år efter år.

Svenska Spel är en stor inköpare av IT-utrustning, som måste klara våra högt ställda krav. Vi köper in allt från servrar och hårddiskar till datorer, plattor och mobiltelefoner. För verksamhetens och miljöns skull gäller det att vår utrustning håller hög kvalitet. Vi behöver också avyttra utrustningen på ett ansvarsfullt sätt när vi är klara med den. Vi samarbetar med vår IT-leverantör för att ge använd utrustning nytt liv någon annanstans. Leverantören tar tillbaka uttjänta produkter, raderar innehållet och kontrollerar produkternas skick. Det som kan återanvändas säljs vidare, resten återvinns.

Hittills i år har vi sparat över 41 ton CO2-ekvivalenter på att cirkulera IT-utrustning. Sedan vi drog igång IT-återbruket 2012 ligger klimatbesparingen på över 970 ton CO2-ekvivalenter – det motsvarar 272 varv runt jorden i en Volvo V40.

41 041 kg

CO2e klimatbesparing av IT-cirkulation 2021

3 260 kg

Återvunnen och återbrukad hårdvara 2021

Svenska Spel mot ­matsvinn

I Sverige slängs en bra bit över 1 miljon ton mat per år. Det innebär ett enormt resursslöseri och onödig miljöbelastning. Därför strävar våra casinorestauranger ­ständigt efter att minska matsvinnet.

Synergieffekter på casinot i Göteborg
Numera serverar köket på Casino Cosmopol i Göteborg inte bara gästerna utan också de runt 170 kollegorna som jobbar där. Det gör det enklare att ta tillvara på all mat – det som inte används till kundernas meny kan användas till personalen och tvärtom. På så sätt har Casino Cosmopol lyckats minska svinnet. Kökschef Patrik Johansson ser det som en viktig del av jobbet:

Snabba ryck
Köket arbetar snabbt för att ta vara på rester som uppkommer för att undvika att maten blir gammal. Mat vakuumförpackas och fryses in. När mat ändå måste slängas så görs det i en kompost eller som på restaurangen i Stockholm i en matkvarn. Avfallet hämtas och blir sedan till biogas – win win!