Vårt klimatresultat för 2023 är här!

Enligt en rapport från FN:s resurspanel så kommer det inte att räcka att vi enbart ställer om till en grönare produktion för att rädda klimatet. Vi måste även konsumera betydligt mindre än vad vi gör idag. Sedan 1970 har vi exempelvis ökat utvinningen av naturresurser med nära 400 procent och den tros öka med ytterligare 60 procent till 2060. Det är tydligt att vi alla behöver växla upp vårt arbete med de här frågorna.

I och med att ett år har passerat är det dags för oss att se tillbaka på 2023 och de utsläpp av växthusgaser som vår verksamhet gav upphov till. Vi har gjort den här typen av redovisningar sedan 2010 och det hjälper oss att se inom vilka områden vår verksamhet har störst påverkan, så att vi sedan kan fokusera på rätt saker. Under åren har det även kommit allt bättre metoder för att mäta utsläppen och få en ännu bättre koll på större delar av vår påverkan.

Under inledningen av 2023 räknade vi fram ett nytt basår för 2022 där vi mätte alla delar av vår verksamhet. I den här mätningen har vi bland annat använt data från våra leverantörer som till exempel kWh för vår energiförbrukning, antal kg livsmedel, st i hårdvara och CO2e från våra transporter. För delar av våra utsläpp kopplat till köpta varor, köpta tjänster och kapitalvaror har vi även tyvärr behövt använda spend-data, det vill säga att vi har räknat med schabloner för hur mycket exempelvis en köpt städtjänst motsvarar i utsläpp. Det här ger en bild av hur stora utsläppen är men ger inte ett lika exakt resultat som att få CO2e-data direkt från en leverantör. Framåt kommer vi att arbeta mer aktivt med våra leverantörer för att kontinuerligt förbättra vår datakvalitet.

När vi jämför vårt klimatresultat för 2022 med 2023 kan vi glädjande nog se att vi har minskat våra utsläpp något. Det stora posterna för oss är precis som förra året köpta tjänster, köpta varor och kapitalvaror. Större delen av minskningen beror på att vi köpt färre varor och tjänster. Det är något som vi har med oss i analysen, speciellt med anledning av diskussionen kring spend-data ovan. Bland de varor som vi köper in är det primärt IT-hårdvara, pappersprodukter och livsmedel som står för de stora utsläppen. För köpta tjänster så är de stora posterna primärt reklam och marknadsföring samt de konsulttjänster som vi köper in. Se tabellen nedan för en jämförelse mellan 2022 och 2023. Vår väg framåt ser jag går i tre tydliga parallella spår.

  1. Att kontinuerligt arbeta med att samla in bättre data från våra leverantörer.
  2. Att fortsätta satsa på aktiviteter som minskar våra utsläpp, exempelvis kring energieffektivitet, ökad cirkularitet, och mer klimatsmarta transporter av människor och gods.
  3. Att få våra vetenskapligt baserade klimatmål, Science Based Targets, godkända för att stötta oss ytterligare i att ligga i linje med 1,5°C-målet och Parisavtalet.
Scope (ton CO2e) 2022 2023 Förändring
Scope 1 301,5 308,1 6,6
Scope 2 225,5 217,7 -7,7
Scope 3 18 894,9 15 887,8 -3 010,1
Total 19 421,8 16 413,6 -3 008,2

Marknadsbaserade utsläpp

Scope (ton CO2e) 2022 2023 Förändring
Scope 1 301,5 308,1 6,6
Scope 2 2 254,5 2 571 316,5
Scope 3 19 212,6 16 328 -2 884,6
Total 21 768,5 19 207 -2 561,5

Platsbaserade utsläpp

 

ROBERT TIDBLOM
Hållbarhetsspecialist, Svenska Spel