Vårt klimatresultat 2022 och anslutning till Science Based Targets initiative

I mars släppte FN:s klimatpanel IPCC sin senaste rapport om klimatförändringarna och dess effekter. Det var en dyster läsning. Sammanfattningsvis kan vi konstatera att det är bråttom! Möjligheten för oss att säkra en hållbar framtid minskar, nu krävs det snabba och omfattande omställningar inom alla system och sektorer. Men IPCC betonar även att det går att ställa om så att klimatförändringarna minimeras, samtidigt som vi får vi en rad positiva effekter som bättre miljö och hälsa.

Precis som vi på Svenska Spel gör en ekonomisk redovisning varje år, så gör vi även en klimatredovisning. Det har vi gjort sedan 2010 och det hjälper oss att se inom vilka områden vår verksamhet har störst påverkan, för att sedan rikta våra aktiviteter mot just de områdena. Genom att följa upp arbetet över tid kan vi även se om vi rör oss i rätt riktning och i rätt hastighet, och göra justeringar när det behövs.

Vid mätningen av 2022 kunde vi tyvärr se att våra utsläpp ökade från 2 027,3 ton CO2e år 2021 till 2 934,4 ton CO2e 2022. Ökningen var något väntad i och med att 2022 var det första ”normalåret” efter pandemin, vilket innebar färre restriktioner och att stora delar av vårt bolag kunde återgå till normal verksamhet. Men det berodde även på att vi inkluderade fler aspekter i mätningen än vad vi gjort tidigare. Eftersom vi inte har någon egen produktion av fysiska varor så kommer våra utsläpp, precis som för de flesta tjänsteföretag, framför allt från de varor och tjänster som vi köper in (exempelvis IT-hårdvara och livsmedel), samt våra tjänsteresor och anställdas pendling till och från jobbet. Och det var framför allt inom de här kategorierna som våra utsläpp ökade.

Precis som FN:s klimatpanel skriver är det bråttom och alla måste ta sitt ansvar om vi ska lyckas vända utvecklingen. Som ett stöd i arbetet med att minska våra utsläpp anslöt vi oss till Science Based Targets initiative (SBTi) i början av året. SBTi är ett ramverk för företag för att sätta vetenskapligt baserade klimatmål som går i linje med vad som krävs för att vi ska klara målsättningarna i Parisavtalet.

Att ha tydliga mål om utsläppsminskningar tror och hoppas vi kommer att utveckla vårt miljö- och klimatarbete. Just nu arbetar vi med att ta fram målen och sedan ska de godkännas av SBTi som granskar dem för att säkra att de ligger i linje med som krävs enligt den senaste klimatforskningen.

Det är bråttom och det vi väljer att göra nu kommer att få konsekvenser både nu och för en lång tid framöver. Låt oss tillsammans hjälpas åt för att skapa en positiv förändring.

Vill du djupdyka i vår klimatredovisning för 2022 hittar du den här: Svenska Spels klimatredovisning 2022

ROBERT TIDBLOM
Hållbarhetsspecialist, Svenska Spel