Vår väg mot klimatneutralitet 2030

På Svenska Spel har vi arbetat med miljö- och klimatfrågan sedan en lång tid tillbaka. Vi har bland annat energieffektiviserat våra lokaler och övergått till att arbeta mer digitalt vilket i sin tur minskat vårt resande. Vi ställer också miljökrav i våra upphandlingar och vi återbrukar/återvinner våra IT-produkter. Arbetet har resulterat i att vi sänkt våra utsläpp med hela 70 procent från 2010 års nivåer.

Nyligen beslutades vårt nya miljö- och klimatmål:
”Svenska Spel ska vara ett klimatneutralt bolag senast 2030”.

De pågående klimatförändringarna är det största miljöhotet vi ställts inför. De mest utsatta människorna drabbas hårdast, till följd av hotad livsmedelsproduktion, översvämningar, stormar och bränder. Därtill hotas även hela arter, livsmiljöer och ekosystem av kollaps.

För att vända utvecklingen behöver de globala utsläppen av växthusgaser minska och ligga på nivåer nära noll vid slutet av seklet. Detta för att jordens medeltemperatur inte ska öka med mer än 2 grader jämfört med förindustriella nivåer, med målet att begränsa ökningen till 1,5 grader i enlighet med Parisavtalet och Agenda 2030. De kommande åren är avgörande för hur vi hanterar denna utmaning och detta är vårt sätt att bidra.

Svenska Spels väg mot klimatneutralitet sammanställs i vårt miljö- och klimatprogram ”Grönt kort 2030”. Resan kan sammanfattas i följande steg:

Mäta vår påverkan
Vi ska fortsätta att mäta våra utsläpp av växthusgaser årligen. I mätningen ska vi inkludera minst 95 procent av våra totala utsläpp av växthusgaser. Det innebär att vi kommer att mäta fler områden än tidigare.

Planer och mål för att minska våra utsläpp
Vi ska ta fram planer och mål för att fortsätta att minska våra utsläpp till lägsta möjliga nivåer. I det arbetet har vi även som ambition att sätta vetenskapligt baserade klimatmål, så kallade Science Based Targets.

Klimatkompensera
Vår verksamhet kommer alltid, utifrån dagens förutsättningar och teknik att ha en påverkan på vår miljö. Tills dess att vi har möjlighet att vara helt utsläppsfria kommer vi därför att klimatkompensera för de återstående utsläppen. Det innebär att vi kommer att finansiera en åtgärd som leder till en minskning av utsläpp som är lika stor som de utsläpp vi genererat. Det kan till exempel ske genom att finansiera en solcells- eller vindkraftpark. Kompensationen ska ske i projekt som är tredjepartscertifierade för att säkerställa att det bidrar till klimatnytta och hållbar utveckling. De ska även vara additionella, vilket innebär att de inte hade skett utan vårt och andras bidrag.

Vårt fokus framåt ligger alltså fortsatt på att minska våra utsläpp och driva på utvecklingen. Till dess att det finns helt utsläppsfria lösningar ser vi klimatkompensation som ett viktigt verktyg för att ta ansvar för vår återstående miljö- och klimatpåverkan på vår väg mot klimatneutralitet.

ROBERT TIDBLOM
Hållbarhetskoordinator