Svenska Spels kunder har koll på sitt spelande enligt fyra frågor

Spelkollsindex förbättras och ligger nu på all time high med 84%!

Spelkollsindex ökar något under perioden och ligger en bit över årsmålet (82).

Spelkollsindex består av 4 frågor som bildar ett index:

  • ”SvS ger info om riskerna”                          85%
  • ”SvS hjälper mig hålla koll”                         76%
  • ”Hos SvS har jag koll på pengarna”            89%
  • ”Hos SvS har jag koll på tiden”                   84%

Ökningen av Spelkollsindex sedan Q1 2016 återfinns för samtliga fyra frågor, mest har frågan ”hjälper mig hålla koll” ökat. Aktiviteter som bidraget till ökningen är troligen att  verktygen har lyfts närmare spelen med Mina Spel samt Internetkampanjer under mars.

Spelkollsindex är ett relativt stabilt mått och rör sig mycket lite mellan varje mätning. Sen första mätningen Q1 2016 finns en liten men tydlig positiv utveckling.

Källa: Kundmätningen 2016-2017, ca 3 000 – 4 000 svarande/kvartal (Registrerade kunder i Svenska Spels kundbas, som spelat minst 12 gånger och för minst 1 200 kr (brutto) under de senaste 12 månaderna). ”Vet ej”-svar har exkluderats ur analysen.