Svenska Spels samarbete med internationella spelbolag, civila samhället och forskare är en förutsättning för vårt hållbarhetsarbete!

Att samarbeta med andra, till exempel statliga bolag, är en stor förutsättning för att vi tillsammans ska kunna uppnå de Globala målen till 2030. Även vårt samarbete med civila samhället och forskare för att minska spelberoendet bidrar till detta mål nummer 16 Fredliga och inkluderande samhällen.

Omfattningen och ambitionen i den nya agendan kräver att det globala partnerskapet återvitaliseras för att säkerställa genomförandet av Agenda 2030. Det kommer att behövas ett intensivt globalt engagemang till stöd för genomförandet av agendan.

Ett multi-aktörsperspektiv genomsyrar Agenda 2030 och kommer även att krävas vid genomförandet. Regeringar, den privata sektorn, det samlade civilsamhället, FN-systemet och andra aktörer måste samverka för att nå de resultat vi har föresatt oss att nå genom 2030-agendan.

Genomförandet av agendan kräver mobilisering av ekonomiska resurser samt kapacitetsuppbyggnad och överföring av miljövänlig teknik till utvecklingsländerna på förmånliga villkor. Offentliga finanser, både inhemska och internationella, kommer att spela en viktig roll när det gäller att tillhandahålla grundläggande tjänster och kollektiva nyttigheter samt att katalysera andra finansieringskällor.

Att mobilisera de medel som krävs för att genomföra 2030-agendan bygger på en anda av global solidaritet och fokuserar särskilt på behoven hos de fattigaste och mest sårbara människorna och med deltagande av alla länder, alla berörda parter och alla människor.

Svenska Spel bidrar till mål 17 genom bl.a.:

  • Samarbete och kunskapsutbyte med andra statliga spelbolag i Europa.
  • Samarbeten och nätverk med statliga bolag och myndigheter i Sverige.
  • Samarbeten med, och medlemskap i, organisationer inom och utanför Sveriges gränser (ex. European Lotteries, World Lottery Association, Global Compact etc).
  • Bidrag till forskning om spelberoendeproblematik.

Läs gärna mera hur vi jobbar med hållbar utveckling https://om.svenskaspel.se/hallbar-utveckling/

Önskar alla en skön och solig helg!

Avdelningen

Spelansvar och Hållbarhet