Så har vi gjort miljöbesparingar motsvarande 272 varv runt jorden

Svenska Spels IT-drift ska inte bara klara av tio miljoner transaktioner per dag, den ska också vara hållbar.

Vi jobbar målinriktat med vårt miljöarbete och för oss är det viktigt att dra vårt strå till stacken för att de globala hållbarhetsmålen ska uppnås. Att vi sedan 2012 har gjort miljöbesparingar på motsvarande 272 varv runt jorden med en Volvo V40 är något vi alla på Svenska Spel ska vara stolta över. Låt oss här berätta om hur vi lyckats med det.

Svenska Spel drivs med Tech i både egenutvecklad och extern teknologi, med tuffa krav kring tillgänglighet och prestanda under årets alla dagar. För att ge några exempel så hanterar vi cirka tio miljoner transaktioner per dag, och en hektisk lördag med mycket sportspel så uppdaterar vi våra odds hundra gånger per sekund.

För att stötta och utveckla använder vi oss till exempel av flera gotländska datacenter, tusentals servrar med smart teknologi, lagringsplattformar med över en (1) Petabyte lagring, kommunikationsutrustning med cirka 8 600 nätverksanslutna enheter och automatiserade kodförändringar. På det viset kan vi upprätthålla alla tjänster hos våra ombud, på våra kasinon, i terminaler och online året runt och dygnet runt.

Detta optimerade maskineri, som aldrig får stå stilla och som vi kallar för drömfabriken, gör ju också ett avtryck i vår gemensamma miljö. Det är vårt ansvar som bolag att minska den miljöpåverkan vi bidrar med. Utifrån ett datacenterperspektiv gör Svenska Spel en hel del och har gjort det under lång tid.

Hållbar livscykelhantering av IT-produkter är något vi arbetat med sedan 2012. De bästa sätten är att använda mindre hårdvara genom att nyttja virtuella servrar eller container-Tech. Men hårdvara måste också användas och tas hand om. Vi gör det genom att återanvända, det vill säga sälja vidare eller återvinna gammal teknologi genom att omhänderta metaller och komponenter på ett miljömässigt sätt. Det här har vi gjort tillsammans med vår partner Atea under lång tid och det har verkligen lönat sig för miljön.

Varje system i ett datacenter alstrar värme och måste kylas ned för att inte blir överhettat. Våra kylsystem är oerhört effektiva, vilket leder till kraftigt minskad energiförbrukning. Datacentret är dessutom byggt för att kunna återvinna spillvärme och vi för just nu en dialog med närliggande företag om hur vår spillvärme ska kunna värma deras fastigheter.

Vi har minskat nyttjandet av farliga gaser och bränsle, där vi till exempel använder oss av paraffinolja utvunnen från naturgas istället för diesel till våra dieselkraftverk som används vid strömbortfall. Vår brandsläckgas i form av Novec 1230 har ett GWP-värde (Global Warming potential) på ett (1) istället för äldre gaser som kunde ha ett värde på över 300.

Istället för att sitta kvar med dyra underhållsavtal och låta leverantörer skicka nya hårdvarukomponenter varje gång något går sönder i en server, har vi valt att upprätta egna reservdelslager för äldre system vilket minskar transporterna till våra datacenter.

Den serverhårdvara som köps in finns inte lagerförd hos någon distributör utan behöver tillverkas på beställning i olika fabriker i Europa. Numera gör vi färre avrop av hårdvara för att hålla nere den totala prisbilden samtidigt som vi själva lagerför servrar. Det medför att vi inte nyttjar dessa fabriker lika ofta vilket också ger mindre påverkan på miljön, samtidigt som det blir färre transporter av servrar till våra datacenter.

2012–2021

Total miljöbesparing Kg CO2-eq* Total vikt i Kg Återanvända Kg CO2-eq Återvunna Kg CO2-eq Miljöbesparingen motsvarar att en Volvo V40 D2 kör x-antal mil runt jordklotet
972 512 45 290 440 769 531 743 272 varv (1 092 704 mil)

*COeq = Koldioxidekvivalenter. Ett mått på utsläpp av växthusgaser som tar hänsyn till att olika gaser har olika förmåga till att bidra till växthuseffekten och global uppvärmning.

 

MAGNUS ANGELÖW
Systemtekniker och teamledare, Svenska Spel

MATTIAS NYMAN
Chef infrastruktur, Svenska Spel